П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 08.10.2018 година

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА  БОРИСОВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                    2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Прокурор:  П.Вълчев   при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова

 

КАНД № 169 по описа за 2018  година. 

 

          На именното повикване в 9:00  часа се явиха:

 

Касаторът, Областна дирекция на МВР гр.Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.  

 

Ответната страна, Е.В А. от с.Тодор Икономово, редовно и своевременно призована, не се явява лично, за него се явява адв.Н.К. от Адвокатска колегия - Шумен, редовно упълномощен. 

 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  В..

 

Адв.К.:  Да се даде ход на делото.

 

Прокурорът:  Да се даде ход на делото.   

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, Областна дирекция на МВР – гр.Шумен, чрез пълномощника ѝ и процесуален представител гл. юрисконсулт И.С.И.,    касационна жалба срещу Решение № 63 от 18.06.2018г. на Районен съд – Нови пазар, постановено по АНХД № 115/2018г. по описа на  същия съд.

 

Адв.К.: Оспорваме изцяло жалбата.

 

Прокурорът: Считам, че  жалбата е  процесуално допустима.

 

Съдът констатира, че с молба рег.№ДА-01-1847/07.08.2018г. по описа на ШАдмС,  касаторът е представил писмени доказателства под опис с искане за приобщаването им  към доказателствения материал по настоящото дело. В молбата се съдържа искане касационната жалба срещу въззивното решение да бъде уважена и след приключване на делото, материалите да бъдат изпратени в Районна прокуратура - Нови пазар  по компетентност.

 

 Съдът предоставя възможност на страните да се запознаят с представените доказателства, както и да вземат становище по същите.

 

Адв.К.: Моля да се приемат представените писмени доказателства.

 

Прокурорът: Считам, че представените писмени доказателства са допустими и относими  към предмета на спора, моля да се приобщят към материалите по делото.

 

Съдът, като съобрази, представените от касатора с молба рег.№ ДА-01-1847/07.08.2018г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, както и  приложените писмени такива по АНХД №115/2018г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, представените от касатора с молба рег.№ ДА-01-1847/07.08.2018г. по описа на ШАдмС и описани от т.1 до т.2 писмени доказателства, както и  приложените писмени такива по АНХД № 115/2018г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар,  ведно с приложена към касационната жалба Заповед за упълномощаване № УРИ 372з-315 от 09.02.2017 г.

 

Адв.К.: Няма да соча други доказателства.  Няма да правя доказателствени искания.

 

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

Адв.К.: Моля да потвърдите изцяло, така постановеното  решение Районен съд гр. Нови пазар, като правилно и законосъобразно. Освен изложените в решението съображения за това,  поддържаме и тези, които съм изложил в хода по същество пред първоинстанционния съд. По категоричен начин се установи по делото, че на процесната дата не са налични знаците, указващи нито край на населено място, нито наличието на изискуем винетен стикер. Моля изцяло да потвърдите решението на Районен съд гр.Нови пазар, като законосъобразно.

 

 Прокурорът: Считам депозираната касационна жалба за основателна по аргументите, изложени в нея, с които аз изцяло се солидализирам. В тази връзка, моля да отмените  оспорваното съдебно решение и да потвърдите издаденото НП. 

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 

Заседанието приключи в  9:05  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                                                               Секретар: