П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 09.10.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на девети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

Административно дело  номер 376 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

Оспорващата, М.И.С., гр. Шумен, редовно призована, явява се лично и с адв. Г. от АК-Варна, редовно упълномощена.

Ответникът, Председател на Селскостопанска Академия гр. София, редовно призован, за него се явява адв. В.К. от САК, редовно упълномощена.

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

  О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозираната жалба от М.И.С. от град Шумен, против Заповед №НП-08-67/08.06.2017г. на Председателя на Селскостопанска Академия град София.

Адв. Г.: Поддържаме жалбата така, както сме я подали на основанията, посочени с нея. Моля да приемете приложенията, които сме представили към нея и тези представени по административната преписка. Нямаме нови искания.

Адв. К.: С оглед подадената жалба срещу заповед моля да задължите жалбоподателката, с оглед допустимостта на жалбата, да потвърди кога е получила, кога е била осведомена за съществуването на тази жалба, връчвана ли й е жалбата, с оглед допустимостта на така предявения иск с изменението с уточняващата жалба.

Адв. Г.: По отношение връчване на жалбата съдът на два пъти е изисквал от Земеделски институт гр. Шумен и от Селскостопанска Академия доказателства за връчване на заповедта. Имаме изрично приложено писмено изявление, че заповедта не е връчвана на доверителката ми, а в залата, в предходно съдебно заседание заявихме, че за първи път сме я видяли с разпореждането на съда от 15.12.2017г., което е разпореждането на ШАдмС за обездвижване на производството, от което ние разбрахме, че има такава издадена заповед.

Адв. К.: В тази връзка същата заповед е била приложена по административното производство в София, тази заповед с всички документи, които са по заповедта, поради това считам, че настоящото изменение на иска е просрочено в този смисъл. Считам предявената жалба за просрочена. По основателността - поддържам подадения отговор на частна жалба, няма да сочим други доказателства, като правя още веднъж възражение за подсъдността на делото, защото считам, че то не е подсъдно на Административен съд гр. Шумен, тъй като заповедта е издадена от Председателя на Селскостопанска Академия София, индивидуалния административен акт.

Адв. Г.: Считам, че жалбата е допустима, тъй като административното дело в Административен съд гр. София не е насрочвано в открито заседание, нито са изпращани документи до жалбоподателката и тя е нямало как да бъде запозната с дело, което не е насрочено, тя не е знаела, че има такова дело, за да отиде да се запознае какви документи има по него.

Съдът

  О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото, както следва:

- представените писмени такива към депозираната жалба в настоящото производство: Писмо изх. № РД-15-114/05.07.2017г. на Селскостопанска Академия гр. София; Заповед № НП-08-67/08.06.2017г. на проф. д-р И.Н., председател на ССА; Покана изх. № РД-58/25.05.2017г., по описа на Земед. институт гр.Шумен; Протокол № 5 от 02.06.2017г. от събрание на Научния съвет при Земед.институт гр. Шумен; Възражение от М.И. до Председателя на ССА гр. София вх. № 32-0832/13.06.2017г.; Заповед № НП-08-50/10.05.2017г. на проф. д-р И. Н., председател на ССА; Писмо № РД-56/15.05.2017г. до докторант М.И. с приложен конспект към него; Протокол от 29.05.2017г.; Писмо № РД-57/15.05.2017г. до докторант М.И. с приложен конспект към него; Протокол от 02.06.2017г.; Актуализиран учебен работен план за подготовка на редовен докторант М.И.; Определение № 7372/26.10.2017г. на Административен съд –София-град;

- представените от Земеделски институт – Шумен с придружително писмо с рег. № ДА-01-2623/08.12.2017г. писмени доказателства под опис от 1 до 3 вкл., както и представената с придружително писмо рег. № ДА-01-167/15.01.2018г. Заповед № НП-08-67/08.06.2017г.

- представените от Селскостопанска Академия гр. София с придружително писмо с рег. № ДА-01-2700/18.12.2017г. писмени доказателства под опис от 1 до 5 вкл.;

Прилага писмен отговор на жалба подадена от ССА гр. София, чрез пълномощник адв. В.К. от САК с рег. № ДА-01-331/05.02.2018г. , както и  писмо с рег. № ДА-01-1959/23.08.2018г. от Земеделски институт – Шумен.

Съдът, на основание чл.171, ал.4 от АПК 

              О П Р Е Д Е Л И:

Указва на оспорващия, че следва да сочи доказателства за наличието на твърдяните от него факти, от които черпи права.

Указва на ответната страна, че следва да сочи доказателства за наличието на фактическите основания към момента на издаване на оспорената заповед, включително и по спазване на процедурните правила.

Адв. Г.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

Адв. К.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Г.: Няма да преповтарям жалбата. Ще се спра на основното, а именно че по своя характер Правилникът за прилагане на Закона за развитието на академичния състав на РБългария в Селскостопанска академия, част от който е цитираната разпоредба, въз основа на който е издадена оспорваната заповед, а именно в неговия чл.52, ал. 1 е указано, че за успешно положен изпит се приема изпит, по който е получена оценка 4,50. Като подзаконов нормативен акт същият противоречи на по-висшия по ранг, а именно на Закона за висшето образование, в който в чл. 44, ал. 4 изрично е казано, че за успешно положен се смята изпитът оценен най-малко със среден 3. Въз основа на това ние считаме, че обжалваната заповед е постановена в противоречие на закона и молим да я отмените изцяло. В подкрепа на това ще си позволя и да цитирам Решение № 17/21.03.2015г. по АД № 217/2014г. на ШАдмС, в което е разгледан аналогичен случай с правилник на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Тяхната разпоредба е противоречала на същия член от Закона за висшето образование. Моля да  ни присъдите сторените разноски по делото, за което представям списък. Не желаем срок за писмена защита.

Адв. К.: Не правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар. Моля да отхвърлите изцяло предявените искове от М.С.-Н., като ни присъдите направените по делото разноски. Представям списък с разноските. Моля да ни бъде даден 7-дневен срок за писмени бележки.

Съдът прилага списъци с разноски, представени от страните, дава възможност на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи писмено становище по делото и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи  в 10:25 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                            Административен съдия:

                                                                                                                                            Секретар: