П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 09.10.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на девети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

Административно дело  номер 200 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

Ищецът, П.А.Х., гр. Шумен, редовно призован, се явява лично бащата като законен представител на малолетното си дете И.Х.

Ответната страна, Директор на СОУ „Йоан Екзарх Български“  - гр. Шумен, редовно призован, се явява лично директорът В.Т. 

Ищец Х.: Да се даде ход на делото.

Директор Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

  О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, с оглед дадените указания в предходно съдебно заседание, че с молба от 26.09.2018г. под опис, по настоящото производство са представени писмени доказателства от ответната страна.

Съдът докладва писмена защита, депозирана от ищеца с рег. № ДА-01-2116/21.09.2018г., с приложен към нея списък на разноските.

Съдът връчва екземпляр от писмената защита на ответника.

Ищец Х.: Да се приемат представените доказателства.

Директор Т.: Моля да се приемат представените от нас доказателства. Запознах се с писмената защита и списъка на разноските.

Съдът

  О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответната страна писмени такива, под опис от 1 до 5 вкл., към придружително писмо от 26.09.2018г.

Прилага писмена защита, депозирана от ищеца с рег. № ДА-01-2116/21.09.2018г. и приложения към нея списък на разноските

Съдът, на основание чл.171, ал.4 от АПК 

              О П Р Е Д Е Л И:

Указва на ищеца, че следва да сочи доказателства за наличието на твърдяните от него факти, от които черпи права.

Указва на ответната страна, че следва да сочи доказателства за наличието на фактическите основания към момента на постановения отказ, предмет на настоящото производство, включително и по спазване на процедурните правила.

Ищец Х.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

Директор Т.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Ищец Х.: Във внесената искова молба подробно сме изложили нашата претенция към учебното заведение с оглед на обстоятелството, че същото отказва да приеме заявлението на сина ми И.П.Х. на процесната дата – 19.06.2018г., когато сме пожелали да внесем същото заявление с оглед кандидатстване и приемане на детето в процесното учебното заведение. От свидетелските показания в предходно съдебно заседание, а именно на свидетеля Н. стана ясно, че аз съм се явил и съм представил заявление, което съм желал да регистрирам в учебното заведение, но по незнайни за мен причини комисията, към която се обърнах, в присъствието на сочения свидетел, отказа да получи процесното заявление, което носех. Към същото носех и удостоверение, че детето е завършило началния етап на основно образование, в оригинал и в заверен вид, като препис, желаех да оставя преписа, заедно със заявлението, с оглед на това, че оригиналът е необходим за кандидатстване евентуално в други учебни заведения, защото на практика със съпругата ми не сме били взели към него момент решение къде точно да учи детето, но комисията ми отказа, като практически считам, че този отказ, който беше направен и минути по-късно от зам.директорката – г-жа М.Д., в съседна стая, същият отказ е в противоречие с чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016г., която касае организацията на дейността в училищното образование, издадена от министъра на образованието. С това бездействие съответните длъжностни лица от учебното заведение – ответник по делото, считам, че лишават детето ми И.П.Х. от правото му да кандидатства и да бъде прието в V-ти клас в същото училище. Същото поведение е приел и самия директор, в него момент зам.директорът М.Д.. Това наложи и внасяне на исковата молба пред настоящия съд за защита на посоченото право. Относно представените от директора на учебното заведение в предходно съдебно заседание документи, имам предвид заверени преписи от моето заявление, което не отричам, че е мое, заедно с отговор на учебното заведение и пощенския плик, на който е отбелязано, евентуално от куриера, че е непотърсена пратката, ще кажа, че в този смисъл, както аз, така и съпругата ми сме били добросъвестни и никога не сме отпращали куриер или пощенски служител, който се е явил на адреса ни, такъв не се е явявал и не ни е представял такава пратка. С оглед на правото, което защитаваме и техните претенции, че пратката е била представена, а всъщност ние не сме я получили, сме развили подробни възражения с моя защитник - адв. Р.С., за което представям допълнителни писмени бележки, за съда и за ответника. Видно от заявлението ми е, че в него е посочен моя телефон, никой не е правил опити да се свърже с мен, както ръководството на учебното заведение, така и класния ръководител, ако приемем, че детето е било прието в учебното заведение. Никой не ми е звънял, за да ме уведоми. За сочените действия на учебното заведение научавам едва в съдебно заседание на 25.09.2018г. Разбира се от началото на учебната година са изминали вече 10 дена, нямаше как да оставя детето, то е записано в друго учебно заведение. Ето защо считам, че искът е бил основателен към датата на депозиране на искането до съда, затова Ви моля да осъдите директора на учебното заведение, като негов представител, да разпореди на училищната комисия по приема за V клас за учебната 2018/2019г. да приеме процесното заявление на сина ми. Ако обаче съдът счете, че с входираното заявление, което представи в предходно съдебно заседание директорът на учебното заведение е отпаднал правния интерес на родителите за внасяне на такова заявление моля да съобразите обстоятелството, че ние не сме давали повод за завеждане на делото, напротив, противоправни бяха действията на ръководството на учебното заведение, съответно на комисията, която е назначена от директора на училището. Да, знаем, че все още има свободна бройка в V-ти клас, но на практика детето е започнало да учи в друго учебно заведение. Със съпругата ми коментирахме това, че има една свободна бройка в една от паралелките за V-ти клас, евентуално дали бихме записали сина ни, но за момента не сме достигнали до конкретно решение.

Директор Т.: И миналия път започнах изложението си с това, че всички деца в РБългария имат достъп до образование без оглед на пол, етнос, националност, религиозна принадлежност и не само имат право, а до 16 години образованието е задължително. Още веднъж ще подчертая становището на г-н Х., в неговата жалба, че СОУ „Йоан Екзарх Български“ не е специализирано. В този смисъл приемът в V-ти клас не се утвърждава чрез държавен план-прием. Той се обуславя от решенията на педагогическия съвет. Нашия педагогически съвет, изхождайки от ПЗР на  Наредба № 10, а именно постулатът, че от 2020/2021г. всички училища в страната трябва да преминат на едносменен режим и отчитайки числеността на учениците и броя на паралелките, педагогическият съвет на СОУ „Йоан Екзарх Български“ е взел решение да редуцира своя прием така, че да можем да реагираме в съответния срок на Наредба № 10, т.е. да минем на едносменен режим. Поради тази причина не приемаме допълнителна паралелка в V-ти клас, а V-ия клас е естествено продължение на начален етап на основна образователна степен, т.е. след началния етап в прогимназиална степен учениците естествено продължават в училището, тъй като нашето е средно училище и образованието е от I до XII клас. Във всеки един момент ученикът може, според действащия Закон за училищното и предучилищно образование, да заяви своето желание да промени своя избор, съответно да премине в друго училище, така че, изхождайки от факта, че ние не приемаме допълнителна паралелка, а би било необходимо евентуално попълване на свободните бройки места в завършващите IV клас, тъй като някои кандидатстват в математическа гимназия, решението на педагогическия съвет е логично - да приемаме ученици до запълване на свободните места. В този смисъл за класирване на подадени заявления не става въпрос, т.е. такава процедура, според подадени заявления не е регламентирана в приема в V-ти клас, защото постъпваме отговорно към правото на образование на всяко едно дете. Освен това учениците, които завършват IV клас, за които става въпрос в момента, настоящите V-токласници в годината, в която са постъпвали в I клас те не са подлежали на никаква класация. Приели сме толкова ученици, колкото са желаели и в този смисъл ние не сме лишили никого от възможността да получава образование в V-ти клас в СОУ „Йоан Екзарх Български“. За да бъде един ученик приет в училището и записан в съответната книга за подлежащи той трябва да представи съответния документ – този документ е удостоверение за завършен начален етап на основно образование. В този смисъл комисията не е отказала правото на образование в училището на И.П.Х., представляван чрез неговия баща, а е предявила обусловените от закона и правилника  изисквания за представяне на необходимите документи, така че ученикът да бъде записан в училище. Отричам твърдението, че сме отказали правото на образование на И.П.Х., отричам твърдението, че СОУ „Йоан Екзарх Български“ е отказал правото на образование на И.П.Х. в СОУ-то, напротив, той е имал възможността да стане веднага ученик на училището. Ако изхождаме от тезата, която предявява г-н П.Х. да приемем заявление за кандидатстване с копие на удостоверение за завършен клас, това опорочава самата процедура на записване на ученици в училището, тъй като има достатъчно желаещи да бъдат ученици в училището, така че паралелките в V-ти клас да бъдат с необходимата численост, която да отговаря на правилника и закона и съответно всички ученици, всички родители, които искат да  запишат децата си в училището да бъдат удовлетворени. Тази претенция, да приемем само заявление за кандидатстване, без удостоверение за завършен начален етап, ни поставя в ситуация на неравнопоставеност спрямо кандидатстващите в нашето училище. Всеки, който е пожелал да стане ученик е бил приет в училището безапелационно. По отношение на това писмо - отговора, който е дало училището чрез обратна разписка, да, ние сме отговорили, но г-н Х. не е приел известието за доставяне, поради какви съображения това вече е въпрос на друга дискусия, която не е съдебна, а по скоро е за часовете по морал и право, които аз водя в училището, а не тук. Мисля, че училището не носи основната отговорност, за това, че г-н Х. не е получил отговор. Да, той е оставил телефона си, но от друга страна, когато учениците кандидатстват за определено учебно заведение, те също са длъжни да проверят резултата от тяхната молба. Тук изпадаме в един казус, който аз досега не съм имала в своята служебна практика. Вие като че ли нямате желание да учите в училището, а само да кандидатствате и евентуално да бъдете класирани за това да учите в това училище. Ние изпълняваме своята работа и своите задължения като даваме образование на учениците, които са в училище. Ние изхождаме от това да можем да дадем образование, а не някакъв имидж или престиж на това приет ли си или не в училището. Пак казвам - детето е било прието още на момента и неговото задължение е било да се запише на момента, за да не лиши от право на обучение в това училище другите, които имат това желание. Позволявам си да коментирам нещо, което мисля, че ще бъде малко излишно, но при положение, че ние имаме такава практика да приемаме ученици с удостоверение за завършен начален етап, а в другите училища практиката е да ги класирват, имали сте възможност да си запишете детето с удостоверението и в момента, в който е класирано на друго място да изтеглите Вашите документи. Ние си записваме децата на момента, в който те пожелаят да учат в нашето училище. За тази година това е решението на педагогическия съвет и комисията, заповедта на директора е съобразена с решението на колективния орган за управление – педагогическия съвет, така че да не лишим никого от правото на образование.

Съдът прилага представените в днешното съдебно заседание писмени бележки от ищеца и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи  в 9:55 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                           Административен съдия:

                                                                                                                        Секретар: