П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 09.10.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на девети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

Административно дело номер 303 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

Оспорващият, В.Р.В., гр. Шумен, редовно призован, за него се явява адв. Б. от ШАК, редовно упълномощен.

Ответникът, Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД „Земеделие“ гр. Шумен, редовно призован, за него се явява председателя Д.В.

Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

Д. В.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

  О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва депозираната жалба от В.Р.В. от град Шумен, против Решение №3/23.08.2018 г. на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие“ град Шумен.

Адв. Б.: Поддържаме изцяло депозираната жалба. Направили сме доказателствени искания и сме представили доказателства, други доказателства няма да сочим и да представяме. Моля да се приемат представените до момента писмени доказателства.

 Д. В.: Моля да отхвърлите жалбата на жалбоподателя. Към момента не сме представили становище, затова се явявам лично да кажа мотивите. Като председател на комисията по чл. 17 искам да кажа, че единия от документите не е съгласуван, това е здравното заключение. Пълния набор на документи, който би трябвало да представи инвеститора е описан в чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за опазване на земеделските земи. Здравното заключение е отрицателно за съжаление и комисията излезе с решение за отхвърляне на утвърждаването на площадка. Ние сме предоставили цялата преписка, моля да се приемат всички представени доказателства по делото, включително и представените от жалбоподателя. Становището е описано в здравното заключение от 18.07.2018г. и предходното по-скоро от 26.06.2018г. с изходящ номер на Регионалната здравна инспекция - ЗК № 3899-1 – там е упоменато, че язовирът водоснабдява селата П. Волово, Дибич, Белокопитово, гр. Велики Преслав и гр. Шумен и този факт е достатъчен мотив да се обоснове прилагането на забранителния, ограничителен режим, предвиден в Приложение № 1 към чл. 10, ал. 3 към Наредбата за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни и профилактични, питейни и хигиенно-битови нужди като това е в т. 24 – „почивни станции и др.“, каквато искат да изградят –„къща за гости“, това попада в този списък. Не е съгласувано от здравната инспекция и по тази причина и комисията не утвърждава площадката.

Съдът

  О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените писмени такива към жалбата, под опис от 1 до 22 вкл., както и допълнително представените писмени доказателства с административната преписка от административния орган, както следва:  Заповед № РД-850/22.12.2015г. на министъра на околната среда и водите, заедно с приложения от 1 до 3 вкл. към нея; Предложение за утвърждаване на площадка за промяна предназначението на земя, собственост на физически и ЮЛ за собствени неземеделски нужди от В.Р.В. до ОД „Земеделие“ гр. Шумен; Скица на поземлен имот № 15-472465/30.10.2015г.;  Скица на поземлен имот № 15-471447/30.10.2015г.;   Нот.акт за продажба на недвижим имот № 66, том XI, рег. № 5685, дело № 1190/2015г.;  Нот.акт за продажба на недвижим имот № 65, том XI, рег. № 5684, дело № 1189/2015г.; Удостоверение за произход изх. № 25-77321/30.10.2015г. на АГКК – Шумен; Проект за обект ПУП-План за застрояване за ПИ с идент. № 70398.75.9 по КК на с. Сушина, община Върбица с описани приложения към него от 1 до 6 вкл.; Проект за обект ПУП-План за застрояване за ПИ с идент. № 70398.75.1 по КК на с. Сушина, община Върбица с описани приложения към него от 1 до 6 вкл.; Инвестиционен проект за обект ПУП-План за застрояване за ПИ с идент. № 70398.75.1 и ПИ идент. № 70398.75.9  м-ст „Тузла баир“ с. Сушина, община Върбица част В и К схема; Решение № 9 и № 10 на Обс - Върбица по Протокол № 6 от 02.03.2016г.; Акт № 2018-28 от 12.07.2018г. на Директор на ОД“ Земеделие“ – гр. Шумен; Удостоверение за поливност изх № 355 и  354 от 10.07.2018г.;  Предварително становище от Енерго Про изх. № Ш16-130/04.04.2016г.; Становище изх. № 1401/19.05.2016г. на „В и К – Шумен“ ООД; Писмо изх. № ПР-01/3040/06.07.2016г. на Директор на РИОСВ-Шумен; Решение № ШУ-17-ПР/2016г. на Директор на РИОСВ-Шумен; Писмо от Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-11-13/5/ и 05-11-14/4/ от 26.04.2016г.; Писмо изх. № ДО-90/27.07.2018г. на Директор на РИОСВ – Шумен; Здравно заключение изх № ЗК-3899-1/26.06.2018г. на Директор на РЗИ – Шумен; Здравно заключение изх № ЗК-4581-1/18.07.2018г. на Директор на РЗИ – Шумен; Решение № 03/23.08.2018г. на Комисията по чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ; Заповед № РД 46-85/22.02.2015г. на Министър на земеделието, храните и горите;

Съдът констатира, че към настоящото производство е приложено само извлечение от решението на комисията, като не е представен от административния орган целия Протокол № 3/23.08.2018г., в който евентуално може би се съдържат мотивите към оспореното в настоящото производство решение, поради което следва да бъде задължен административния орган, в 3-дневен срок, считано от днес, да представи заверен препис на целия Протокол № 3/23.08.2018г.

Водим от горното съдът

  О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна, в 3-дневен срок, считано от днес, да представи заверен препис, в два екземпляра, от целия Протокол № 3/23.08.2018г.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

ОТЛАГА същото с ново призоваване на страните.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                              Административен съдия:

                                                                                            Секретар: