П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 04.10.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 242 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

Оспорващият, „Евроимпекс“ ЕООД, гр. София, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, Директор на РИОСВ гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява гл. юрисконсулт Г., редовно упълномощена.

Гл. юрисконсулт  Г.  - Да се даде ход на делото.   

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата: Производството е образувано по жалба от „Евроимпекс“ ЕООД гр. София, ЕИК *****, представлявано от управителя А.И. против Задължителни предписания по т.1 от Протокол № ПП-47/03.07.2018 г. на експерти при РИОСВ – Шумен. В жалбата се изразява несъгласие с така дадените писмени предписания, като оспорващия твърди, че същите са незаконосъобразни, постановени при допуснати процесуални нарушения и нарушения на материалния закон, като са изложени подробни съображения в тази насока. Отправено е искане за отмяна на така дадените предписания и за присъждане на сторените по делото разноски.

Съдът докладва, представени от ответната страна писмени доказателства, приложени към писмо рег.№ДА-01-1858/08.08.2018г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.9 включително, както и допълнително представените такива, приложени към писмо рег.ДА-01-2114/21.09.2018г. по описа на  ШАдмС, под опис от т.1 до т.23, включително.

Съдът докладва писмени доказателства, представени от оспорващия с молба-уточнение  рег. № ДА-01-2010 от  03.09.2018г.  по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.2 включително.

Съдът докладва молба, постъпила по електронната поща на 04.102018г.  в 09:20 ч., в която оспорващия  заявява, че няма възражение по даване ход на делото. Моли да бъде изискана и приложена цялата административна преписка по издаване на съответното предписание. С молбата се оспорва компетентността на длъжностните лица, издали предписанието. Направено е доказателствено искане да бъде назначено вещо лице със специалност „еколог“, след оглед на площадката, експлоатирана от дружеството жалбоподател да посочи чрез съответните опитни измервания заеманата площ и размери на подситовата фракция, включително и чрез  преценка на обема да определи общото тегло на подситовата фракция и да определи възможността за нейното преместване като времеви период.

 Гл. юрисконсулт  Г.  - Оспорвам жалбата, като неоснователна. Уточнявам, че съдържанието на предписанието е следното: „Да премести подситовита фракция на площадка с трайна настилка, отговаряща на изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /обн. ДВ, бр. 29 от 30.03.1999 г / или да се предаде на фирма притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО за дейност със съответния отпадък.“ Моля да приемете, приложените с писмата от РИОСВ доказателства. Не възразявам да приемете доказателствата, представени от жалбоподателя. Считам направеното доказателствено  искане от оспорващия за назначаване на експертиза за неоснователно, тъй като става въпрос за определяне на мярката за обема на отпадъка, което няма никакво отношение към предписанието, така или иначе времевия период, обемът няма връзка с екологията и още повече да се иска експерт еколог за определянето им. В констативните протоколи е  отразено за какъв обем от отпадък става въпрос, времето за което той може да бъде  преместен е нещо, което дружеството може да удължава с искането за удължаване на предписание и не е нещо, което да възпрепятства изпълнението на предписанието. Считам, че тази експертиза няма да доведе до никаква промяна в обстоятелствата и няма да доведе до изясняване на  фактическата  обстановка по никакъв начин. Обемът на тази фракция няма никакво значение за самото предписание.  

Съдът намира представените писмени доказателства от ответната страна, както и представените такива с молба-уточнение от оспорващия   за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да се приобщят към доказателствата по делото.

Съдът намира така направеното доказателствено искане за неоснователно. На първо място,  в процесното предписание не се твърди и не се сочат конкретни количества на подситовата фракция, такава информация се съдържа в констативния протокол, като тези констатации не се оспорват в настоящото производство. Спорният момент е наличието към момента на проверката на подситовата фракция, поради което назначаването към настоящият момент на експертиза неможе да допринесе за изясняване на обективната истина. На следващо място, по въпроса за времевия период за преместване, в случая че оспорващият субективно е преценил, че за него е недостатъчен, е следвало да поиска удължаване на срока за изпълнение на предписанията и в случай на неудовлетворяване на това негово искане, би разполагал с възможност  да упражни правата си в тази  насока.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото, депозираните от ответната страна с писмо рег.№ДА-01-1858/08.08.2018г.,  под опис от т.1 до т.9 включително, с писмо рег.№ДА-01-2114/21.09.2018г., описани от т.1 до т.23 включително, както и приложените от оспорващия към молба-уточнение  рег. № ДА-01-2010/03.09.2018г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.2 включително.

ПРИЛАГА, депозирана от оспорващия молба с  рег.№ДА-01-2217/04.10.2018г. по описа на ШАдмС. 

ОСТАВЯ без уважение направеното доказателствено искане  за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза със задача, обективирана в молба рег.№ДА-01-2217/04.10.2018г. по описа на ШАдмС. 

Съдът, на основание чл.  171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят права.

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства, в подкрепа на изложените в жалбата твърдения.

УКАЗВА на ответника, че в негова тежест е да ангажира доказателства в подкрепа на фактическите основания, послужили за издаването на процесния административен акт.

 Гл. юрисконсулт  Г. - Няма да сочим други доказателства. Няма да правим доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното дирене.

Съдът като съобрази становищата на страните по изчерпване на    доказателствата и доказателствените искания, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

     ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Гл. юрисконсулт  Г. - Считам жалбата за неоснователна, а предписанието, дадено с процесния констативен протокол за законосъобразно. Относно реквизитите и материалната компетентност, които се оспорват  в жалбата, считам, че факта, че предписанията ,  давани с констативни протоколи  са приравнени на административни актове, но всъщност не са конкретни такива, което им дава известно право да не съдържат всички изброени в чл.59 от АПК реквизити. Още повече, че в чл.59 от АПК изрично е казано, че тези реквизити се съдържат в административните актове, издавани от административен орган.  Предписанието в случая не е издадено от административен орган,  а от експерт, който оправомощен да извършва определения вид проверка на основание Заповед №133/18.05.2017г. на Директора на РИОСВ – Шумен, който го е оправомощил на основание чл.148,ал.3 от ЗООС да извършва проверки   по ЗООС и съгласно чл.155, ал.2 при извършване на точно тези проверки се изготвят и  констативни протоколи, с които се дават задължителни за изпълнение предписания. От друга страна, това е процес, който действително се планира и координира  от административния орган в качеството му на орган, който прилага националната политика по опазване  на околната среда на регионално ниво и именно в това си качество той е длъжен да се съобрази с цялостната обстановка по всеки един конкретен случай. В конкретния случай   налице е била и все още е една сложна фактическа обстановка, в която дружеството, което извършва сепарирането на битовия отпадък на територията на община Шумен, което е единственото което го прави, натрупва част от отпадъка от  битов характер на площадка, която не отговаря  на изискванията за трупането  и съхранението  на този отпадък там. Процесното предписание е дадено на основание на ЗООС и са налице обективни причини това да бъде така. Основната причина   е стремежът на РИОСВ – Шумен не само в лицето на директора, но и в лицето на всеки упълномощен от него служител да спазва принципа на съразмерност, залегнал в чл.6 от АПК. В случая, когато предписанието е дадено по  ЗООС евентуалната санкция, която ще бъде наложена на лицето ще бъде също по ЗООС. Когато предписанието е по Закона за управление на отпадъците, действително е налице възможност това да е било така, тъй като и в двата закона се регламентира института предписание и тук се касае за отпадъци.  Релевантно би било, ако предписанието се издаде и на основание на Закона за управление на отпадъците. Понеже е налице сложна фактическа обстановка, ако предписанието е било написано и издадено на основание на Закона за управление на отпадъците, респективно санкцията също ще бъде на основание същия закон, което от своя страна би довело административния орган до момента, в който ще трябва да спази изискването на чл. 75, ал.1, т.2 от ЗУО,  където изрично е записано, че компетентният орган по чл.67 отнема издаденото разрешение, а в случая имаме налице  дружество, което има разрешение за дейности с отпадъци по ЗУО, когато за период от три години са извършени административни нарушения, за които лицето е било наказано два пъти с влязло в сила НП по реда на Глава VI, Раздел II. Тук идва ролята на административния орган, където той трябва да прецени съразмерно ли ще бъде наказанието, което ще бъде наложено на  дружеството, а то ще бъде отнемане на разрешителното. Това е единственото дружество, което извършва сепариране, де факто отделя отпадъците, които се оползотворяват и отпадъците, които се обезвреждат на депото. Това значително намалява техния обем.  Обемът, който отива на депо, обемът който остава завинаги като част от отпадъка, който няма да може да влезе във функцията си да бъде рециклиран. Общественият интерес надделява в случая и органът е в позиция да избере това, което ще нанесе най-малка икономическа щета и ще бъде най-благоприятно за обществото в случая. Това е мотивът, който винаги е бил в основата на предписанията, които се издават на конкретното дружество, тъй като  то започва дейност през 2016г. на територията на община Шумен и от момента, от който започва дейност, то започва да нарушава това изискване, което е отправено към него. Многократно са извършвани проверки, многократно са давани предписания, налагани са санкции, някои от които  вече са влезли в сила. Ако тези санкции бяха наложени по ЗУО и бяха влезли в сила, органът нямаше да има избор, освен да отнеме издаденото разрешително. Това щеше да остави община Шумен без инсталация за сепариране, което ще доведе до по-тежки последствия, отколкото са те към момента.  Те също не са леки за околната среда и за площадката, на която се съхранява  този отпадък, но определено оставането на община Шумен без такава инсталация ще  доведе до по-сериозни проблеми. Считам, че по т. 2 от жалбата, че дадените предписания, следва да бъдат обективно изпълними, прави още по неоснователна  жалбата, защото от констативните протоколи се вижда, че дружеството е многократно предупреждаване още от началния момент, когато е установено, че има налице такова нарушение. Още тогава дружеството е предупреждавано, тогава количествата са били малки, можело е да бъдат пренесени. Можело е да се поиска удължаване на срока. Този едномесечен срок, за който дружеството говори в жалбата вече е надминал повече от година и половина. Напълно неоснователни са твърденията, че предписанието не е било обективно изпълнимо. Поради тези съображения, подкрепени от доказателствата, които сме посочили и предоставили по делото, Ви моля да оставите в сила предписанието от Констативен протокол № ПП47/03.07.2018г.  

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                 Административен съдия:

                                        Секретар: