П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 04.10.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 267 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

Оспорващият, „Гранд Билдстрой“ ЕООД, гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Съдът констатира, че по делото са депозирани писмени бележки чрез адв. Р.Х., редовно упълномощена с рег. № ДА-01-2215 от 04.10.2018 г. по описа на ШАдмС, в които се сочи че оспорващият желае разглеждането на делото в негово отсъствие. Няма да сочи доказателства, няма доказателствени искания и излага доводи по съществото на спора. 

Ответникът, Кмет на Община Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява юрисконсулт Б.П., редовно упълномощена.

Заинтересована страна „Стройком Г и В“ ООД гр. София, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

Юрисконсулт  П. - Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозирана жалба от „Гранд Билдстрой“ ЕООД с ЕИК *****,  чрез пълномощника А.С.М., с адрес гр. Шумен, ул. „Съединение“ № **, вх. **, ет. **, ап. **, против Заповед № РД-25-1542/27.07.2018 г. на Кмета на Община Шумен.

В жалбата се изразява несъгласие с издадената заповед, като оспорващият счита, че същата е постановена в нарушение на административнопроизводствените правила и материалния закон. Навеждат се доводи, че по силата на разпоредби в Търговския закон, юридическите лица разполагат с нормативна възможност да бъдат представлявани от изрично упълномощени лица, което в случая е сторено и като не е зачел представителната власт на изрично упълномощения пълномощник, административният орган е нарушил закона, като е постановил незаконосъобразен административен акт.

Сочи се, че такава възможност е предоставена в чл. 9 от Наредба за провеждане на публични оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен.

Отправено е искане за отмяна на процесната заповед.

Съдът докладва депозирани писмени доказателства, представени от ответната страна и приложени към писмо рег. № ДА-01-1930 от 17.08.2018 г. под опис от  т. 1 до т. 12.  

Юрисконсулт  П. Оспорвам изцяло жалбата.  

Съдът намира, че така представените писмени доказателства от ответната страна за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото:

-         представените от ответната страна и приложени към писмо

рег. № ДА-01-1930 от 17.08.2018 г. по описа на ШАдмС, под опис от  т. 1 до т. 12.

Прилага писмени бележки с рег. № ДА-01-2215 от 04.10.2018 г. по описа на ШАдмС от процесуалния представител на оспорващия, ведно с приложено към същите адвокатско пълномощно.

Съдът, на основание чл. 171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят права;   

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства във връзка с твърденията в жалбата;

 УКАЗВА на ответната и заинтересована страна, че е в тяхна тежест да ангажира доказателства, досежно наличието на фактическите основания, послужили за издаването на процесния административен акт; 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Юрисконсулт  П. – Оспорвам жалбата, като считаме същата изцяло за неоснователна. Жалбоподателят оспорва Заповед № РД-25-1542/27.07.2018 г. на Кмета на Община Шумен, с която е определен спечелил участник в публичен търг с явно надаване – „Стройком Г и В“ ООД гр. София. Процедурата е стартирана, въз основа на Решение № 755 по Протокол № 31 от 26.04.2018 г. на Общински съвет   за продажба на общински имот с идентификатор 83510.671.317 по КК на гр. Шумен, като на осн. чл. 5 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем или разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Шумен издава Заповед № РД-25-1400/09.07.2018 г., с която е одобрена самата тръжна документация и определена датата на търга. С последваща заповед е назначена и комисия, която да проведе конкурса. В деня на провеждането на конкурса 25.07., комисията констатира, че са постъпили  две наддавателни предложения - „Гранд Билдстрой“ ЕООД, чрез упълномощен представител А.М. и „Стройком Г и В“ ООД, чрез управителя  Г.М.К. е констатирала, че декларациите от тръжната документация, като Приложение № 1, № 2, № 3, № 4 са подписани от пълномощника. С това действие е нарушено изискването на Раздел IV от заключителната част на тръжната документация, което е отбелязано като изрична забележка, а именно че  декларациите по образец е необходимо да са попълнени и подписани лично от лицата, които управляват и представляват съответните дружества, а не от упълномощени представители. С нотариално заверено пълномощно управителят на „Гранд Билдстрой“ ЕООД е упълномощил трето лице, което се е явило по време на търга да го представлява с едно общо пълномощно, въз основа на което е упълномощен да подаде заявление за участие в тръжни процедури и да го представлява пак по такива, но в същото няма изрично упълномощаване да декларира от името на дружеството. С такъв вид декларации се декларират по-специфични факти, касаещи платежоспособност и задлъжнялост на дадено търговско дружество и считаме, че ако пълномощника не е изрично упълномощен, не би следвало да ангажира управителя на дружеството по такъв начин.  С оглед изричното изискване на административния орган за деклариране на обстоятелствата по чл. 9 от наредбата, изискванията на т. 38 от тръжната документация и Раздел IV пак от тръжната документация, а именно попълването и подписването на декларациите да бъде направено от представляващия дружеството. Комисията отстранява участника от търга и като цяло въобще не е допуснат и не са провеждани действия по нататък с него. Считам действията на комисията за правилни и законосъобразни, относно отстраняването на участника, спазвайки одобрената процедура и наредбата. Процедурата по търга е регламентирана в Глава II от наредбата и чл. 5 и следващи, като и чл. 9 влиза в този контекст, където са регламентирани изключително специфични правила за провеждане на публичен търг с явно наддаване, същите са строго формални и би следвало всяка една комисия при провеждане на процедурата да ги спазва. В този смисъл е и съдебна практика дори и на Административен съд гр. Шумен, като цитирам АД № 212/17 г. Колкото до изложеното в част от жалбата, отнасящо се до съдържанието и текстовете на Декларации /Приложение № 1, № 2, № 3, № 4/, считаме че не следва да се разглежда в настоящото производство. Процедурата по утвърждаването на конкурсната документация е обективирана в Заповед № РД-25-1475 от 20.07.2018 г. Тя представлява самостоятелен  властнически акт, който е влязъл в сила и не е бил обжалван и считам, че  не е предмет на настоящото производство. Като цяло считаме, че оспорената заповед е правилна, законосъобразна, издадена от компетентен орган в кръга на неговите правомощия. Считам, че в хода на административната процедура не са допуснати сочените от жалбоподателя нарушения на материалния закон и  административнопроизводствените правила. С оглед изложеното, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и потвърдите Заповед № РД-25-1542/27.07.2018 г. на Кмета на Община Шумен, като правилна и законосъобразна. Моля, да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                  Административен съдия:

                                           Секретар: