П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 04.10.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 262 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

Оспорващият, Г.Г.Р., с. Радко Димитриево, обл. Шумен, редовно и своевременно призован, се явява лично и с адв. Е. от АК - Шумен, редовно упълномощена.

Ответникът, Началник на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява юрисконсулт Р.А., редовно упълномощена.

Адв. Е.  - Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.  - Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозирана жалба от Г.Г.Р. от с., против АУЗ№АУЗД000281/18.05.2018 г., издаден от ст. инспектор „Данъчни приходи“ в отдел „МД и ТБО“ при Община Шумен.

Адв. Е. - Оспорваме акта за установяване на задължения по декларация, единствено в частта, с която са начислени задължения за лек автомобил „Волга-Газ 24“ с рег. № ****, в периода 2013 г. – 2017 г., така както са определени по основания и размер. В останалата част, не оспорваме акта за установяване на задължения по декларация. Моля, да считате жалбата ни частично насочена срещу тази част от акта.

В жалбата се изразява несъгласие с начислените задължения за процесния автомобил, доколкото оспорващия твърди, че за същия е прекратена регистрацията и  не се дължат такива средства.

Съдът докладва писмени доказателства, представени от ответната страна, приложени към писмо рег. № ДА-01-1901 от 13.08.2018 г. по описа на ШАдмС под опис от т. 1 до т.15. 

Адв. Е.Поддържам депозираната жалба. Представям и моля да приемете изложение от страна на доверителя ми и кореспонденция, която доверителят ми е водил с различни институции на страната, касателно обстоятелството, че същият е правил опит да заплати дължимия данък по отношение на другото притежавано от него МПС. Моля, да бъдат приети като доказателства в настоящото производство. Не оспорваме факта, че е налице прекратяване на регистрацията на процесния автомобил.

Юрисконсулт А. - Оспорвам жалбата, считам същата за неоснователна. Не оспорваме факта, че е налице прекратяване на регистрацията на процесния автомобил.

Адв. Е.Доверителят ми желаеше да предоставя на съда писмени доказателства и за лек автомобил „Рено“ от гледна точка на обстоятелството, че същият е правил опити да заплати други дължими от негова страна данъци, а с оглед на факта, че общината не е искала и реално не го е допуснала да заплати данъците, които в момента ние оспорваме, като дължими доверителят ми е сезирал различни институции във връзка с този проблем. Предоставям кореспонденцията, която е водена от господин Радев с различни институции.

Съдът намира, че от така представените писмени доказателства, касателство към спора имат - 2 бр. молби до Началник на Сектор „ПП“ при ОД МВР-Шумен с вх. № 869 000-4614 от 11.04.2017 г. и с № 869 000-5838 от 11.05.2017 г. с приложени към тях 2 бр. удостоверения с № УРИ 869000-5672 от 05.05.2017 г. и с № УРИ 869 000-7109 от 14.06.2017 г., както и писмо от ОД на МВР гр. Шумен до оспорващия с УРИ 372000-11504 от 06.07.2017 г. и УРИ 869000-8070 от 04.07.2017 г., молба рег. № 94-00-1236 от 11.04.2017 г. до Началник „МДТ“ към община Шумен, с приложен към нея Протокол № 94-00-1236/25.04.2017 г.   

В останалата част писмените доказателства, съдът намира за неотносими към спора, доколкото в настоящият случай  спорно е задължението, произтичащо от неплатен данък върху превозните средства за процесния лек автомобил.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото:

представените в днешно съдебно заседание от оспорващия, а

именно: 2 бр. молби до Началник на Сектор „ПП“ при ОД МВР-Шумен с вх. № 869 000-4614 от 11.04.2017 г. и с № 869 000-5838 от 11.05.2017 г. с приложени към тях 2 бр. удостоверения с № УРИ 869000-5672 от 05.05.2017 г. и с № УРИ 869 000-7109 от 14.06.2017 г., както и писмо от ОД на МВР гр. Шумен до оспорващия с УРИ 372000-11504 от 06.07.2017 г. и УРИ 869000-8070 от 04.07.2017 г., молба рег. № 94-00-1236 от 11.04.2017 г. до Началник „МДТ“ към община Шумен, с приложен към нея Протокол № 94-00-1236/25.04.2017 г.

-          представените от ответната страна и приложени към писмо

рег. № ДА-01-1901 от 13.08.2018 г. по описа на ШАдмС под опис от т. 1 до т.15. 

Не приема и връща на процесуалния представител на оспорващия останалите писмени доказателства, доколкото нямат касателство към спора.

Прилага писмено становище, озаглавено допълнителни доказателства  към материалите по делото.

Съдът, на основание чл.  171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят права;

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства, в подкрепа на твърденията изложени в жалбата;

УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да ангажира доказателства, досежно наличието на фактическите основания, послужили за издаването на процесния  административен акт.

Адв. Е. - Няма да сочим други доказателства. Няма да правим доказателствени искания. Моля, да се приключи съдебното дирене.

Юрисконсулт А. - Няма да сочим други доказателства. Няма да правим доказателствени искания.  Да се приключи съдебното дирене.

 С оглед липсата на доказателства и доказателствени искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

     ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Е.Поддържам изцяло изложеното в депозираната жалба. Считам, че същата е пространна и в цялост анализира казуса, за който е сезиран настоящият състав на Административен съд гр. Шумен. Намирам, че след като считано от дата 01.10.2006г., служебно е прекратена на моя доверител регистрацията на лекия му автомобил „Волга“, то с оглед на този факт следва от тук нататък, същият съобразно действаща към него момент законодателна уредба и с оглед на уредбата, действаща в периода от време 2013 г.-2017 г. господин Р. да не дължи данъците, които са изписани по пера в обжалвания акт за установяване на задължения. Това е така поради факта, че господин Р. реално не е извършвал каквито и да било действия по извършване на прекратяване на регистрацията на собствения му автомобил. Напротив, с оглед на законодателната уредба, тъй като неговият собствен автомобил е с регистрационни табели, които съобразно новата уредба, във връзка с изискванията по отношение на българския държавен стандарт и регламентите в тази област е следвало да подмени тези стари регистрационни табели, същият не е имал желание за това, няма и към настоящият момент. Законодателната  уредба е предвидила и е дала възможност на органите в лицето на КАТ да извършват служебно прекратяване на регистрацията на такива автомобил, поради което и в тази връзка, същият не е извършвал каквито и да било действия. Моят доверител се е снабдил с нужното удостоверение от КАТ и го е представил пред община Шумен, с оглед на доказване обстоятелството, че този автомобил е с прекратена регистрация, считано от 01.01.2010 г., поради което за него е отпаднало задължението за заплащане на данък, касателно процесния автомобил. Към настоящият момент константната практика, която ще цитирам, а именно: решение по АД № 5904/2014г. на VII отделение и решение постановено по АД № 5365/2013 г. също на VII отделение, изцяло застъпват и изясняват подробно изложената от наша страна теза в депозираната жалба. Моля, да счетете същата за основателна и да отмените оспорваният акт в обжалваната му част. Моля, да ни присъдите направените деловодни разноски, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение и внесена държавна такса. Моля, за решение в този смисъл.

 Юрисконсулт А.Считам, че подадената жалба е допустима, но се явява неоснователна, във връзка със следното: Акта за установяване на задължения № АУЗД000281 от 18.05.2018 г. е издаден по реда на чл. 107, ал. 3 от ДОПК от орган по приходите в рамките на неговата компетентност. Мотивът за издаване на акта е наличие на неплатени в законоустановените срокове задължения, в частта данък превозни средства. Облагането на МПС с данък се прекратява, след прекратяване регистрацията им от движение от месеца следващ месеца на прекратяване на регистрация. Основанията за прекратяване на регистрацията са уредени в чл. 143, ал. 6, 7, 8 от ЗДвП, както и в чл.18 § 3, ал. 3 от Наредба от март месец 2010 г. Съгласно § 3 служебно се прекратява регистрацията на всички превозни средства, чийто регистрационни табели не отговарят на изискванията по БДС.  Видно от приложените към делото доказателства, предоставени от Сектор „ПП“ Г.Р. е собственик на МПС „Волга“, регистрацията на автомобила е прекратена служебно, поради това че регистрационните табели не отговарят на изискванията и същите не са върнати в Сектор „ПП“. Спряното от движение МПС по Закона за местните данъци и такси    дължи данък и не може да се освободи от данъка. Считам, че не са налице нарушения на материалния и процесуалния закон. Всички действия за извършени при стриктно спазване на ДОПК, ЗМДТ, както и при спазване на трайната съдебна практика, произнесена в идентични случаи, а именно: Решение № 1483 от 31.01.2012 г на ВАС по АД №16392 от 2011 г.,  Решение № 10 от 13.02.2013 г. по АД № 402/2012 г. на Административен съд гр. Стара Загора, Решение №  135 от 14.11.2014 г. по АД № 167/2014 г. на Административен съд гр. Сливен и Определение № 3392 от 24.03.2016 г. на ВАС по АД № 86/2016 г. докладчик С.Я.. С оглед на изложеното, считам че оспореният акт за установяване на задължения се явява правилен и изцяло законосъобразен, издаден по реда на чл. 107, ал. 3 от ДОПК от орган по приходите в рамките на неговата компетентност със заповеди, които са приложени по делото.   Актът е потвърден изцяло от Началник отдел „МДТ“ при Община Шумен, упражнил правомощията си по закон, като Ръководител звено на местни приходи.  Оспорвам подадената жалба и моля да постановите решение, с което да потвърдите оспорвания акт за установяване задължения по декларация, както и обжалваното решение на Началник отдел „МДТ“, както по основание, така и по размер. Моля, да ни бъдат присъдени направените разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                         Административен съдия:

                                            Секретар: