П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 04.10.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 239 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09.50 часа се явиха:

Оспорващият, О.Х.А., с. Иваново, общ. Върбица, редовно и своевременно призован, се явява лично и с адв. П.Н. от АК - Шумен, редовно упълномощен.

Ответникът, Директор ОД „Земеделие“ гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Адв. Н.- Да се даде ход на делото. 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата: Производството е образувано по жалба, депозирана  от О.Х.А.  от с. Иваново, общ. Върбица, област Шумен против частичен отказ за предоставяне на достъп до обществена информация от Директора на ОД „Земеделие“  гр. Шумен, по т.1, изр.  последно от Заявление вх.№ ПО 06-3-/04.07.2018, обективиран в  Решение   изх.№ ПО 06-3-1/16.07.2018г. на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен.

В жалбата се изразява несъгласие с така постановения писмен отказ, като  оспорващият счита, че поисканата информация е обществена по смисъла на закона и е следвало да бъде представена.

Отправено е искане за отмяна на отказа в тази му част. Към жалбата са приложени писмени доказателства.  

Съдът докладва   депозирано писмено становище от Директора на ОД „Земеделие“ с рег. № ДА-01-1845 от 06.08.2018 г. по описа на ШАдмС с приложени и описани от т. 1 до т. 2, включително писмени доказателства.

Съдът докладва приложени към молба от ответната страна с рег. № ДА-01-1935 от 17.08.2018 г. по описа на ШАдмС под опис от т. 1 до т. 2, включително.

Съдът докладва писмено изявление от оспорващия с рег. № ДА-01-1978 от 29.08.2018 г. по описа на ШАдмС, ведно с приложени към същото писмени доказателства от т. 1 до т. 2 включително.

Адв. Н. -  Поддържам жалбата в пълен обем. На основание чл.144 от АПК, във вр.   с чл.176 и чл.177, ал.1,т.2 от ГПК, моля съдът да разпореди ответната страна да се яви лично в съдебно заседание и да отговори на един конкретен въпрос, а именно: Дали за периода 01.01.2015г. – 01.01.2018г. се е явявал лично в качеството си на оправомощено лице пред нотариус за изповядване на сделки по сключване на арендни договори? Други доказателствени искания нямам. Няма да соча нови доказателства. Да се приеме становището на ответната страна, считаме че същото е неоснователно, формално и декларативно. 

Съдът намира представените писмени доказателства с жалбата, както и представените от ответната страна, със съпроводително писмо и допълнително представените с молба рег.№ДА-01-2038/10.09.2018г. по описа на ШАдмС, съобразно опис от т.1 до т.5 включително за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото. 

Направеното в днешно съдебно заседание доказателствено искане от процесуалния представител на оспорващия, съдът намира за неоснователно, доколкото в непредоставянето на исканата информация се състои отказът на административния орган, обективиран в решението, предмет на оспорване. Именно законосъобразността на този отказ е  предмет на преценка от съда. Извън компетентността на съда е да задължи органа да се яви, за да предостави исканата информация, доколкото това действие  вече е сторено с депозираното заявление от оспорващия и такава информация не е предоставена. В настоящото съдебно производство предмет на проверка е законосъобразността  именно на този отказ. В случай, че съдът прецени отказа за незаконосъобразен, преписката би следвало да бъде върната на органа със задължително указание за произнасяне.

 Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

  ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото, както следва:   

-представените от оспорващия с жалбата под опис от т. 1 до т. 4 писмени доказателства, както и писмено изявление рег. №ДА-01-1978/29.08.2018г. по описа на ШАдмС, съобразно опис от т.1 до т.2 вкл.;

-представените от ответната страна писмени доказателства, с писмено становище   рег.№ДА-01-1845/06.08.2018г., съобразно опис от т.1 до т.2 вкл., с молба рег. № ДА-01-1935 от 17.08.2018 г. по описа на ШАдмС под опис от т.1 до т.2 включително, с молба рег.№ДА-01-2038/10.09.2018г. по описа на ШАдмС, съобразно   опис   от т.1 до т.5 включително.

  ОСТАВЯ  без уважение, направеното доказателствено искане в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на оспорващия.  

Съдът, на основание чл. 171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства за установяване на фактите, от които черпят права.    

Указва на оспорващия, че следва да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения. 

 УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да ангажира доказателства досежно наличието на фактическите основания, послужили за издаването на процесния отказ. 

Адв. Н. -  Няма да сочим други доказателства. Няма да правим доказателствени искания. Моля, да се приключи съдебното дирене.

С оглед липсата на доказателства и доказателствени искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Н. - Считаме постановения частичен отказ за неоснователен. В случая искането ни категорично не е насочено срещу правата и доброто име на други граждани и срещу националната сигурност, обществения ред и морал. Искането за достъп до обществена информация не засяга и чужди права на трети лица. С това искане, заявителят иска конкретно да добие представа и да си създаде собствено мнение относно дейността на задължените субекти и как те съответно упражняват представителната  власт по тяхното пълномощие. Няма данни задълженото лице по ЗДОИ да е искало разрешение от трети лица да представи исканата информация.  Категорично не сме съгласни с изнесеното в становището от процесуалния представител, че личното явяване от страна на оправомощеното лице при подписване на арендните договори не представлява част от дейността на администрацията на ОД „Земеделие“. Тук нямаме засягане на правна сфера на трети лица, тъй като същите не са идентифицирани персонално. Единственото, което е идентифицирано персонално е ответната страна, а именно Директорът на ОД „Земеделие“ – Шумен. В този смисъл, моля да постановите съдебен акт, с който да отмените частичният отказ, като неоснователен и в противоречие със ЗДОИ.  Моля да ми бъдат присъдени направените деловодни разноски по делото, съобразно списък, който представям.

   Съдът прилага представения от процесуалния представител на оспорващия списък на разноските, ведно с копие от адвокатско пълномощно.

  Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 Заседанието приключи в  10.00   часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    Административен съдия:

                                          Секретар: