П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 04.10.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 243 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09.15 часа се явиха:

Оспорващият, К.Ф.М., с. Хитрино, общ. Хитрино, редовно и своевременно призован, се явява лично и с адв. Г.Г. от АК - Шумен, редовно упълномощена.

Ответникът, Зам. кмет на Община Хитрино, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв. Б.Г. от АК - Шумен, редовно упълномощен.

Адв. Г. - Да се даде ход на делото.

Адв. Г. - Да се даде ход на делото.   

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозирана жалба от К.Ф.М. ЕГН ******от с. Хитрино, общ. Хитрино, ул. „Възраждане“ № **, в която в едно с допълнение към жалбата с молба рег. № ДА-01-1975 от 28.08.2018 г., заявява че оспорва писмен отказ изх. № 94-00-272/24.07.2018 г. на Зам. кмета на Община Хитрино.

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразността на постановения отказ. Твърди се, че са допуснати съществени процесуални нарушения, както и е нарушен материалния закон. Отправено е искане за отмяна на постановения отказ. Към жалбата са направени доказателствени искания и са приложени писмени доказателства под  опис от т. 1.1 до 1.13.

Отправени са искания за събиране на писмени доказателства, а именно да бъде задължена Община Хитрино да представи извлечение от открита сметка за дарения, с оглед установяване наличността в нея за какво за разходвани набраните средства, както и информация за средствата в горе посочената дарителска сметка, на какво основание са набрани, какви са условията за разходването им, на база на какви нормативни разпоредби се разходват средствата и въз основа, на които е формиран отказа да бъдат възстановени.

Съдът докладва писмени доказателства, приложени към становища, съответно с рег. № ДА-01-2144 от 26.09.2018 г. по описа на ШАдмС, с описани писмени доказателства и становище по жалбата, както и становище с рег. № ДА-01-2205 от 02.10.2018 г. от процесуалния представител на ответната страна с приложени писмени доказателства.

Съдът връчва препис от становището на процесуалния представител на оспорващия.

Адв. Г. – Поддържам жалбата, както и направените с нея доказателствени искания. Считам, че приложените доказателства са относими за изясняване на спора и съответно доказателствените искания. Ще взема становище по първото становище от Община Хитрино, което са депозирали. В същото е изложено, че жалбата е недопустима  , тъй като този отказ обективиран в писмо изх. № 94-00-272/24.07.2018 г. на Зам. кмета на Община Хитрино по своята правна страна, считаме че същото представлява индивидуален административен акт и очевидно че няма типичното властническо волеизявление, но в него изрично е казано, че заявлението на доверителя ми не може да бъде удовлетворено, защото общината не разполага с целеви средства за възстановяване на подобен вид сгради.  Ще се аргументирам с това, че съобразно разпоредбата на  чл. 21 от АПК, индивидуален административен акт е изрично волеизявление, с което непосредствено се засягат права на отделни граждани. В случая с този отказ реално се засяга правото или се лишава от възможността на моят доверител да бъде възстановена сградата му от щетите, които са претърпени от пътният инцидент през м. декември 2016 г., така както е предоставена такава възможност на други граждани. Безспорно тази сграда е собственост на физическо лице, за което сме представили доказателства, ползва се като търговски обект, но така или иначе същият е претърпял доста сериозни щети, тъй като се намира непосредствено до ЖП линията. Искането ни е в този смисъл и считаме, че жалбата ни не е недопустима. Ще имам искания по отношение на изложеното в становището. Поддържам направените доказателствени искания в жалбата. Напоследък и в медиите доста се обсъжда този въпрос по отношение възстановяване на щетите от омбудсмана, ясно е че реално средствата които се предоставят са общо взето по три направления, едното е от Министерството на труда и социалната политика, ние нямаме претенции моят доверител да получи средства в тази насока. Има средства предоставени от БЧК, също нямаме претенции, тъй като те са определено целеви, но има и дарителска сметка, по която също са набрани средства за възстановяване на щети. Аз твърдя, че Община Хитрино е титуляр на дарителска сметка, по която са набрани средства и същите се разходват за възстановяване на щети. Твърдя и че в тази сметка има достатъчно средства и биха могли да бъдат изплатени средства на моя доверител. Направили сме искания да установим какви средства са набрани и има ли все още средства, тъй като нямаме информация, тъй като все пак има банкова тайна, но исканията ни са в тази насока. Дори и тази разпечатка, която сме представили към жалбата, тя е именно от сайта на общината и е обявена публично тази сметка. Очевидно е, че такава е била открита и са набирани някакви средства. Искаме да разберем каква сума е набрана, има ли налични и за какво са  разходвани, за да стане ясно има ли право на средства моя доверител или не.

Адв. Г. – Поддържам изложеното и в двете становища, че жалбата се явява недопустима. От всички представени доказателства е видно, че и двамата зам. кметове нямат никакви правомощия да се разпореждат с парични средства на Община Хитрино, но нямат и нормативно вменено задължение в този смисъл. Относно направените искания, първо по нашето искане поддържаме същото, а именно да се изиска от Национален обществен съвет за управление на набраните финансови средства от националната благотворителна кампания на БЧК в подкрепа на пострадалите в с. Хитрино – препис от протокол от проведено заседание на националния обществен съвет през периода м. 12/2016 г. – м. 09/2018 г., от който да е видно дали е поставен за обсъждане въпроса за финансовото подпомагане на пострадалите търговци в с. Хитрино и съответно какви решения са взети в този смисъл. По исканията на жалбоподателя, аз намирам същите за неоснователни, първо защото по искането за представяне на извлечения от сметката за дарения, наличието на средства в общинските сметки не е равнозначно на наличие на средства, които са целеви, а именно такива, с които общината да възстановява търговски обекти. Относно искането на информация на какво основание са набрани средствата, при какви условия се разходват и по какви нормативни актове, колегата току-що заяви, че информацията е публична, има регистър на даренията, който е обявен на страницата на Община Хитрино. По обективни причини няма как да докажем с каква цел  са набрани средствата, защото говорим за хиляди, може би десетки хиляди превода и няма как да се установи, кой дарител с каква цел е направил това дарение конкретно. Очевидно е, че  те са направени за подпомагане на пострадалите жители на селото. Така е озаглавена и самата сметка – дарителска за подпомагане на жителите на селото. А относно реда, по който става разходването, представили сме препис от наредбата за даренията на общината, която също е публична и е обявена на страницата на общината. Всичко е регламентирано в наредбата, няма конкретни решения на общински съвет или на друг орган на местното самоуправление, който да определя за кого точно да се разходват средствата. Всички средства се разходват само за жителите на с. Хитрино, говоря за хора с някакви здравословни проблеми или с жилищни нужди. Абсурдно е да се претендира търговски обекти да бъдат възстановявани със средства дарени от хората, които искат да помогнат на пряко засегнатите жители на селото.  

Адв. Г. – Няма спор по делото, че сградата, за която претендираме обезщетение се ползва като магазин. Моля, да приемете писмените доказателства.

 Адв. Г. – Не твърдя, че кметът е отсъствал, напротив заявявам че кметът по това време е бил на работа, а зам. кмета вероятно е издал  акта на база резолюция на кмета. Не мога да ангажирам доказателства в тази насока и няма какво допълнително да соча.  Моля, да приемете писмените доказателства. Акцентирам върху това, че зам. кмета уведомява за взето решение. 

Съдът намира, че така представените писмени доказателства с жалбата, както и представените от ответната страна за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото:

-          представените от оспорващия към жалбата писмени

доказателства под опис от т. 1.1 до 1.13, ведно с приложени към допълнението към същата с молба рег. № ДА-01-1975 от 28.08.2018 г. по описа на ШАдмС, писмени доказателства под опис от т.1 до т.3;

-          представените от ответната страна и приложени към

становища, с рег. № ДА-01-2144 от 26.09.2018 г. по описа на ШАдмС, писмени доказателства, а именно: Протокол № 37/09.07.2018г. в цялост, съдържащ и решение № 325 от същата дата, касаещо заявлението на жалбоподателя, Заповед № РД01-890/14.12.2016г. на Министъра на труда и социалната политика, Целева програма за социално подпомагане на населението на с.Хитрино- приложение към Заповед № РД01-890/14.12.2016г. на Министъра на труда и социалната политика, Договор за съвместна дейност № РД 04-321/20.12.2016г., сключен между община Хитрино и Фонд „Социална закрила”, ведно с анекс № 1 към него, Вътрешни правила за дейността и организацията на звеното към Фонд „Сониатна закрила”, за реализиране, администриране и мониторинг на цялостната дейност по проект „Социално подпомагане на населението на с. Хитрино, обл. Шумен, за преодоляване на последствията от железопътния инцидентна 10.12.2017г., както и становище с рег. № ДА-01-2205 от 02.10.2018 г. по описа на ШАдмС, писмени доказателства, а именно: Договор № 96/15.02.2017г., сключен между БЧК и Община Хитрино, Анекс № 1 към договор № 96/15.02.2017г., Анекс № 2 към договор № 96/15.02.2017г., Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Хитрино, Образец на Договор за дарение от физическо лице, Правила за организация и дейност на обществения съвет при село Хитрино, община Хитрино, област Шумен, Механизъм за определяне на групи, Протокол № 3 от проведено заседание на Националния обществен съвет (НОС) за управление на набраните финансови средства от Националната благотворителна кампания на БЧК в подкрепа на пострадалите в с. Хитрино, Прес съобщение от Министерство на труда и  социалната политика относно дейността на Фонд „Социална закрила“.

Съдът, на основание чл.  171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят права;

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства, в подкрепа на изложените в жалбата твърдения;

УКАЗВА на ответната страна, че е следва да сочи доказателства, досежно наличието на фактическите обстоятелства, послужили за издаването на процесния  отказ. 

Съдът намира, че направените доказателствени искания в жалбата са частично основателни и в тази връзка, ще следва да бъде изискана информация от ответника кога и какви набирателни сметки са открити в Община Хитрино и средствата по тях от какви източници са, както и информация за случаите когато е предоставена помощ и за какъв вид щети. Предоставяна ли е помощ за настъпили щети на лица, упражняващи търговска дейност?

Информацията следва да е актуална към момента на постановяване на процесния отказ, а именно към 24.07.2018г.

В останалата част, съдът намира доказателствените искания за неоснователни и неотносими, доколкото информацията по набирателната  сметка, като размери е банкова тайна и реда за разкриването й е регламентиран в съответния нормативен акт.

Съдът намира, че следва да бъде издадено съдебно удостоверение на процесуалния представител на ответната страна, по силата на което да се снабди с друго такова от Национален обществен съвет за управление на набраните финансови средства от националната благотворителна кампания на БЧК в подкрепа на пострадалите в с. Хитрино, от което да е видно  дали през периода м. 12/2016 г. – м. 09/2018 г. е поставен за обсъждане въпроса за финансовото подпомагане на пострадалите търговци в с. Хитрино и какви са взетите решения в тази насока, както и има ли случаи, в които са обезщетявани търговци за нанесени щети на техни търговски обекти.

Адв. Г. – По първото депозирано от ответната страна становище, е записано и искам да уточним искането на колегата, тъй като те са изложили, че относно даренията на гражданите същите са разпределени между пострадалите. Общественият съвет в Хитрино е отправил предложение до Националния обществен съвет за заделяне на парични средства и за пострадалите търговци и това искане, което колегата ще прави в тази връзка ли е, защото нас не ни интересуват средствата от БЧК, а от дарителската сметка. Т.е. има ли решение от Националния обществен съвет по отношение на дарителската сметка, дали да се подпомагат търговци. Това ни интересува и нашето искане е в тази връзка. Ако такова запитване има общината да представи решението на обществения съвет във връзка с дарителската сметка, а не за средствата от БЧК. Информацията ни е, че дарителската сметка е нещо отделно от даренията на БЧК и от другите средства, които са отпуснати от Министерството на труда и социалната политика. Ние имаме претенции, досежно дарителската сметка за изплащане на обезщетение на моя доверител. По отношение средствата от БЧК и по отношение на средствата от Министерството на труда и социалната политика нямаме претенции, тъй като там е уточнен реда.

Адв. Г. – Предложението е направено не от местния обществен съвет, а от кмета лично на заседание на Национален обществен съвет да се подпомогне и бизнеса. Това искаме да съберем като доказателства, а именно протокола от Националния обществен съвет, където е станало това обсъждане, като уточнявам затова сме представили един протокол от заседание на Националния обществен съвет, всъщност този съвет буквално разпорежда как да се разходват всички средства, макар че те наистина идват по няколко линии – от БЧК, от Министерството на труда и социалната политика и от дарителска сметка, но те по някакъв начин контролират разходването на всички средства, дори указват на кой пострадал за коя къща колко точно пари да се заделят и т.н.  Макар да са различни източниците, те ги контролират по някакъв начин и директно ни указват как да ги разходваме.

Адв. Г. – Мисля, че вече уточнихме това, че всъщност претенциите на доверителя ми са по отношение на средства, които са отпуснати за обезщетение на пострадали от дарителската сметка, която е разкрита от общината. Ние сме я приложили към жалбата и всъщност имаме още едно искане във връзка със становището на колегата, че този отказ е издаден от зам. кмета към жалбата си сме приложили копие от заявление на моя доверител, което е адресирано до кмета на общината за подпомагане за възстановяване на сградата. Така или иначе кой се е разпоредил за нас няма значение, във връзка с твърдението, че така случайно зам. кмета е подписал този отказ, т.е. в случая моля да изискате от административния орган заповед или акт, с който зам.кмета оторизиран. Ако няма спор по този факт, то излиза, че не е бил оторизиран да се произнесе, тъй като нашето заявление е адресирано до кмета, кой се е произнесъл и на какво основание. Дори заявлението ни е по образец, който е предоставен от общината. Самият образец си е указано да бъде адресирано до кмета, който съответно да придвижи заявленията. Подали сме заявление и до общинския съвет.

  Адв. Г. – От общинския съвет твърдят, че не е от тяхната компетентност да определят как да се разходват средствата. Нямам други доказателствени искания.

Адв. Г. – В отговор на това писмо ние бяхме подали допълнително заявление и то по АПК е така, че в случай че този орган заяви, че не е компетентен да го препрати на компетентния орган. Нямам други доказателствени искания.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Отлага делото и го насрочва за 08.11.2018 г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се изиска от ответната страна информация кога и какви набирателни сметки са открити в Община Хитрино и средствата по тях от какви източници са, както и информация за случаите когато е предоставена помощ и за какъв вид щети. Информацията следва да е актуална към момента на постановяване на процесния отказ, а именно към 24.07.2018г. Предоставяна ли е помощ за настъпили щети на лица, упражняващи търговска дейност?

Да се издаде съдебно удостоверение на процесуалния представител на ответната страна.

Заседанието приключи в 09.50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                             Административен съдия:

                                    Секретар: