П Р О Т О К О Л

град Шумен, 03.10.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на трети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело300 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 13:30  часа се явиха:   

Оспорващият, С.Н.С. - гр.Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание,  се явява лично.

Ответникът, полицейски орган - младши автоконтрольор в група „ОД, ПК и ПД“ в Сектор "Пътна полиция" на ОДМВР-гр.Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, се явява лично мл.автоконтрольор М.И.Р. и с гл.юрисконсулт И.С., редовно упълномощен.

Свидетелят  Г.С.Б., редовно призован, явява се лично.

Оспорващият: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Оспорващият: Моля да конституирате като мой процесуален представител Адвокатско дружество “С. и партньори“, представлявано от мен самия, като мой защитник по делото. Целта за това е, че ще претендирам разноските за адвокатско възнаграждение. 

Юрисконсулт С.: Представям писмени доказателства, които бяха изискани в предходно съдебно заседание с екземпляр за жалбоподателя. Противопоставям се на искането за конституиране на адвокатско дружество, представлявано от жалбоподателя, тъй като процесуално  недопустимо е страната да упълномощава себе си и да се явява едновременно и като процесуален представител на себе си в едно и също производство. 

Оспорващият: Аз не съм упълномощил себе си. Упълномощил съм представляваното от мен адвокатско дружество, което е юридическо лице по Закона за адвокатурата и макар да сме свързани лица, липсва законова забрана за сделки като тази.

Юрисконсулт С.: Реално адвокатските действия и процесуалното представителство се осъществяват от физическото лице С., което всъщност е самият жалбоподател.

Оспорващият: Предоставям на преценката на съда относно направеното от мен искане.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от ответната страна, както следва:

-възражения от С.Н.С. против АУАН № 0261680/29.08.2018г. и АУАН №469475/29.08.2018г. от 29.08.2018г.;

-Удостоверение рег.№ 372000-19141 от 01.10.2018г.;

-Заповед №372з-277/06.02.2017г., ведно  с Акт за встъпване в длъжност от 10.02.2017г.

- Протокол УРИ 372р-2425-11.02.16г.;

-Формуляр за длъжностна характеристика рег. №3286р-19539/11.11.2015 г.

Съдът намира искането на оспорващия за конституиране на Адвокатско дружество „С. и партньори“, като негов процесуален представител по делото за неоснователно, доколкото по силата на чл.32 от ГПК представителството по пълномощие на страните може да се осъществява от изчерпателно изброени в цитираната разпоредба лица, сред които не са посочени адвокатски дружества. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на оспорващия за конституиране на Адвокатско дружество „С. и партньори“, като негов процесуален представител.

Оспорващият: Би следвало на колегата, процесуален представител на ответната страна, да е ясно, в случай, че заповедите бъдат отменени като незаконосъобразни, аз ще имам право на обезщетение, включително за това как съм се защитавал по делото, което би довело до нов процес, утежняване на разноски и нарушаване принципа на процесуална икономия. Не възразявам да бъде разпитан явилият се свидетел. 

Юрисконсулт С.: Не се противопоставям да бъде разпитан свидетелят.

Съдът снема самоличността на явилия  се свидетел, както следва:   

Г.С.Б. - ЕГН ****, **г., бълг. гр., неосъждан, женен, с  висше образование, работи в РУП при ОД на МВР Шумен.

Съдът установи самоличността на свидетеля въз основа на представена от него лична карта, валидна до 11.06.2020г., след което върна документа за самоличност на свидетеля.    

Съдът разяснява на свидетеля разпоредбата на чл.166, ал.1 от ГПК, приложима съгласно чл. 144 от АПК, а именно:  

           - че има право да се откаже от свидетелстване, когато е бил или е пълномощник на страните по същото дело или медиатор по същия спор, както и когато е роднина на страните по права линия, брат, сестра и  роднина по сватовство от първа степен, съпруг и бивш съпруг, както и лице, с което страната е във фактическо съпружеско съжителство.

           - че не може да откаже да свидетелства, но може  да откаже  да даде отговор на определен въпрос, като посочи  причината за това, ако със своите отговори би причинил на себе си или на лицата по чл.166, ал.1, т.2 от ГПК (изброени по-горе) непосредствена вреда, опозоряване или наказателно преследване.     

Съдът разяснява на свидетеля наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по  чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.   

Свидетелят  обеща  да говори истината.

Съдът пристъпва към разпит на св. Г.С.Б.

Въпрос на оспорващия: Разкажете какво знаете за случая на 28.08.2018г. вечерта, когато съм подал неколкократно сигнали за нарушаване на обществения ред на Шуменско плато. Имало ли е пред Вас такива проблеми и аналогични случаи преди и след този случай и какво сте правили или сте се опитвали да правите в рамките на Вашите правомощия?  

Юрисконсулт С.: Противопоставям се на допускането на тези въпроси, тъй като те касаят обстоятелства, които нямат нищо общо със събитията на 29.08.2018г., включително с основанията за издаването на процесната заповед и със срока на нейното действие.

Оспорващият: Считам, че отговорите на тези въпроси ще доведат до пълно изясняване на мотивите, поради които предприех тия действия на 29.08.2018г., довели в крайна сметка до задържането ми. Считам, че изясняването на мотивите  за едно мое в някаква степен незаконосъобразно поведение е от значение за делото.

Съдът намира, поставените въпроси от оспорващия за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат допуснати и ще следва на свидетеля да се укаже да отговори на същите. 

Св.Г.С.Б.: На 28.08.2018г. около 21:50ч. на личния ми мобилен телефон се обадиха колеги, че на вила „Пазачница“ има организирано тържество. Поводът, за да отидат колегите там, е подаден сигнал на тел.112 за нарушаване спокойствието на почиващите във вилите. Отивайки на место, колегите ми се обадиха и казаха, че във вила „Пазачница“ има събрани около 100 човека, които са  празнували кръщене. Проведох разговор с моите колеги, обясних им, че след 22:00 часа по принцип не следва да се нарушава обществения ред. Казах им да проверят има ли издадено разрешение от община Шумен и на какво основание го правят това тържество в тази вила. Аз проведох разговор  и с наемателя(не се сещам за името му) на барчето, което се намира в тази вила. Въпросното тържество беше организирано там. Като лично и на него му разясних, че не следва да нарушава наредбата  на общината. От негова страна имах уверение, че в 10:00 часа ще прекратят тържеството.   Аз не съм уведомяван и не знаех, че тържеството е било продължило, защото има повторен сигнал, подаден на тел.112, мисля, че беше около 12:00ч. Впоследствие, когато колегите се качват втори път до вилата, установяват, че музиката е прекратена, но има подаден втори сигнал. Тогава вечерта, дежурният ме уведоми кой е подателят на сигнала, г-н С. На следващия ден с възникналата  ситуация с него,  знаех че става въпрос за шума, предизвикан предната вечер горе на Шуменското плато. Неговото състояние на афект, беше насочено изцяло към това,  че въпреки неговите обаждания на тел.112 шумът е продължил. Слизайки долу в приемната стая в Районното управление на МВР - Шумен, г-н С. беше с моите колеги от служба „Конвой“ и от сектор „Пътна полиция“,  които оформяха документи. Аз проведох разговор точно в тази връзка за възникналата ситуация през нощта на 28.08.2018г. Ползвателят на заведението ми беше обяснил, че имат разрешение от Общински жилища и имоти. На следващия ден, като разговарях с г-н С., му обясних, че служителите от Наредба №1 отговарят за нарушаване на обществения ред, за шума и РЗИ – Шумен. За възникналата ситуация с този шум, ние изготвихме уведомителни писма до Община Шумен, и до РЗИ - Шумен. От РЗИ - Шумен ни отговориха, че вилата не била  в урбанизираната зона и те не могат да вземат отношение. От общината не ми е известно какво са предприели. Ако е следвало да има разрешение за мероприятието, проведено на вила „Пазачница“ то е трябвало да бъде издадено от секретаря на общината или от кмета. Такова разрешение от секретаря на общината не  е било представено дори и на моите служители вечерта. Аз изрично им казах, това да го опишат в докладна записка, за да може на другия ден да се извърши съответната проверка и да сезираме съответните институции. На следващия ден, когато г-н С. беше в приемната стая на РУП – Шумен,  тъй като имаше  претенции за съставените актове, му обясних, че си има ред и той е в правото си да обжалва издадените документи във връзка със задържането, съставените актове по ЗБЛД, както и по ЗДвП. По принцип винаги има случаи, подобни на този. Конкретно имали сме нарушения, било то ромски сватби, организирани празненства. Съставяли сме актове съвместно по Наредбата. Институциите, които следва да ни съдействат в случаи като този, са РЗИ – Шумен и общината. Не желая да ми се изплащат разноски за явяването по делото.

Оспорващият: Нямам повече въпроси към свидетеля. Не възразявам да бъде освободен от съдебната зала.

Юрисконсулт С.: Нямам повече въпроси към свидетеля. Не възразявам да бъде освободен от съдебната зала.

Съдът освобождава от съдебната зала свидетеля Г.С.Б.

Мл.автоконтрольор М.Р.: Запознат съм поставените въпроси от оспорващия. Желая да отговоря на въпросите.

Въпрос № 1: На 29.08.2018г. по време на проверка, извършена спрямо оспорващия, осъществяваше ли се видео и аудио документиране на извършената от Вас проверка, като пътен полицай и откога, от началото или от един последващ момент?

Отговор на въпрос №1: На 29.08.2018г. по време на проверка, извършена спрямо оспорващия, се осъществяваше видео и адуиодокументиране от един последващ момент – от момента, в който се представих на господина. Същият заяви: „Когато ме проверявате, трябва да имате аудио и видеонаблюдение“. Служебният автомобил беше на същата улица, на около 20 м от събитията, просто го изместих автомобила до жалбоподателя, след което предприех действия по проверката на документи и всичко останало, както си му е редът. Видео и аудиодокументирането е извършено от момента след представянето ми.

Въпрос № 2: Какво заявихте на оспорващия, кои бяха  първите Ви думи, когато когато го видяхте?

Отговор на въпрос №2: Когато видях жалбоподателя, аз заявих: „По физиономия сте ми познат.Участвахте в някакво телевизионно предаване, но имена и данни за Вас не зная“.

Въпрос № 3: В хода на разговорите /пререканията/ между Вас, преди оспорващият да бъде задържан, не Ви ли показа той личните си документи?

Отговор на въпрос №3: В хода на разговорите между мен и оспорващия преди да бъде задържан, същият показа черен калъф, без да го отваря, размахваше го  на 2-3 м от мен, като каза, че няма да си даде документите, защото ще му ги вземем. Черният калъф не ми беше предоставен, само беше размахван срещу мен.

Юрисконсулт С.: Моля, във връзка с доказателствената тежест, жалбоподателят да уточни оспорват ли се до момента свидетелските показания на разпитаните четирима свидетели и отговорите на г-н Р., свързани с  автоматизираната информационна система, за да бъдат предмет на някакви процесуални действия.

Оспорващият: Не оспорвам показанията на свидетелите, въпреки съмненията ми, че много добре узнаха кой съм. Установиха самоличността ми. Не оспорвам отговорите на г-н Р., може би трябва да направя едно уточнение,  действително обстановката беше напрегната, аз бях в някаква степен невъздържан, бях отворил калъфа с документите, седнал на седалката и той беше застанал пред мен. Показах му документите, като отгърнах калъфа и се виждаха всички документи, включително и за автомобила.  Вярно е, че отказах да му предам документите. Считам, че г-н Р. каза истината. Не желая да бъдат изискани и приобщавани като веществено доказателство аудио и видеозаписите от проверката. Други доказателства няма да соча, няма да правя доказателствени искания.  

Юрисконсулт С.: Няма да соча други доказателства, няма да правя доказателствени искания.

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Оспорващият: Във възражението срещу актовете, което подадох под формата на сигнал до Министъра на МВР, съм описал обстановката, довела до това, изложил съм включително и моята гледна точка за епизода със разговорите и   задържането ми. Считам, че вие разбирате в какво положение бях поставен. Наистина беше нетърпима обстановката на Шуменското плато. Ние бяхме на около 800м  от вила „Пазачница“, чуваше се все едно бяха до нас.   Аз съм невъздържан по характер, лесно избухвам,  но съм на достатъчна възраст да преценявам нещата. Във вилата,  в която бях, имаше много млади хора, които едва ги задържах да не отидат да се саморазправят. Всички полицейски органи, с които разговарях на следващия ден, не можаха смислено да отговорят на въпроса: „До какво би се стигнало, ако тези млади хора бяха отишли там да се саморазправят на следващия ден. Аз минах през линията, която забранява влизането, където има съответната маркировка   хоризонтална и вертикална,  с единствената цел, тъй като считах случая за спешен, допусках, че може на следващата вечер да се случи същото, затова поисках среща с областния директор. Разбрах от цялата ситуация, че колегите на господина, които са били охрана вечерта, все пак направиха всичко възможно и не успяха да се справят със ситуацията, защото някой се е държал арогантно, казал е, че има разрешение от Жилищно настаняване и т.н. Очевидно такива хора имат закрила и в подобни ситуации аз съм виждал  как органите, охраняващи обществения ред, в това число и полицейски органи, буквално се комплексират и се чудят какво да направят, защото не знаят кой е срещу тях, с какви връзки е  и какви биха били последиците, ако те упражнят в пълна степен правомощията си по закон, тоест да възстановят обществения ред. Аз считам такова поведение за арогантно. Оказах се в едно положение,  в което никой не можа да защити правата ми въпросната вечер, а на следващия ден върху мен се изправи цялата строгост на закона за едно не кой знае колко тежко нарушение на ЗДвП. Да, аз не прецених, не видях, че съм спрял пред входа, което не би следвало да го правя и се стигна до задържането ми. Считам, че заповедта не описва добре фактическата обстановка, не посочва основанията в чл.70 от ЗМВР, включително първо изискващи удостоверяване на самоличността ми, тоест защо е било необходимо това. Тази разпоредба на чл.70 от ЗМВР изрично посочва, че установяване  на самоличността трябва да се постигне по всички възможни други начини с по-малка репресия върху мен, в съответствие  с принципа на съразмерност, уреден от АПК, а задържането е крайна мярка. В ситуацията,  в която бяхме там, аз си казах името и фамилията. Самият съставител на заповедта каза, че ме е виждал и ме познава. Всички служители на Районното управление на дирекцията бяха по прозорците и поне половината от тях ме познават. Аз ходя там едва ли не всеки втори ден във връзка с работата си, в икономическа полиция. Познавам и г-н  Й.. Там мина един цивилен служител от полицията, който ме познава и пита какво става. Г-н Р. трябва да е разбрал, че той ме познава, тъй като не го попита кой е тоя господин. Съзнавам затрудненията на г-н Р., че за да състави било фиш, било акт за нарушение е необходимо да запише моите точни данни, които ги има обаче в регистър. Обясних защо аз вече и на проверки на пътните полицаи в краен случай ще си давам документите, защото се стигна  до това, че когато те спрат и за най-дребното нарушение, ти прибират СУМПС, което се доближава до полицейска,  а не до правова държава, каквато е нашата съгласно Конституцията. Действителната причина за това е, че на служителите на МВР не им е проведено обучение какви са целите на закона и с какви способи и методи те могат да се постигнат. По тези съображения, считам двете заповеди за законосъобразни, въпреки мотивите на колегата в придружителното писмо, за мен е неясно защо се издават тези две заповеди. Моля заповедите да бъдат отменени  като незаконосъобразни и да ми присъдите разноски, съгласно опис, които представям със съответните промени, защото очевидно нещата с депозита за свидетеля се изясниха. Аз нямам претенции към г-н Р., в крайна сметка той си е изпълнявал задълженията и функциите, така както ги разбира или така, както са изисквани от него, тоест проблемът е в изискващия.

 Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И :

Прилага към материалите по делото опис за разноските на жалбоподателя.

Юрисконсулт С.: Моля да отхвърлите жалбата като  неоснователна. Приветствам гражданската позиция на жалбоподателя по отношение  на обстоятелствата, на които той е станал очевидец и участник  в предходната нощ. Считам,  че всеки гражданин, чието спокойствие се нарушава по този начин, има право и може да очаква от институциите да му помогнат при установяване на това нарушение на обществения ред. От свидетелските  показания на г-н Б. в днешно съдебно заседание, е видно че той е взел отношение към подадените сигнали по тел.112 от г-н С. На другия ден са отправени сигнални писма до компетентни институции и този инцидент няма да остане без последствия. Предполагам, че от община Шумен ще предприемат някакви ответни действия по отношение на нарушаване на спокойствието на гражданите, които посещават този обект за в бъдеще. Не разбирам защо е било необходимо на следващия ден, при така започналата и осъществена проверка за неправилно паркиране, което като факт не се оспорва от жалбоподателя, защо е следвало същият да възпрепятства органите да си свършат работата, което тогава в този момент е означавало просто съставяне на фиш по ЗДвП. По делото бяха разпитани четирима свидетели,  които са присъствали в различни моменти между 9:35 часа  до 10:00 часа на 29.08.2018г. на ул.Сан Стефано пред входа на  гаражите на ОДМВР – Шумен. Всеки от тях заяви, че не познава лично жалбоподателя, тогава водач на неправилно паркирано МПС и заяви, че при многократните разпореждания да представи какъвто и да е документ за самоличност, той категорично е отказал с твърдението, че ще понесе всички  последици. Това че е възможно, че някой от тях да го е  виждал, не означава че за тези четирима служители, включително и за г-н Р. е била известна самоличността на г-н С. В пледоарията твърди, че  по пътя са били минавали и други лица, които са го познавали, но тези негови твърдения не са доказани в хода на настоящото производство. Задържането по ЗМВР е крайна мярка, но за да се направи справка, по начина по който следва, при липса на документ за самоличност е необходимо лицето да бъде в РУП Шумен, като в конкретния случай, това предполага и ограничаване правото на свободно придвижване и то за един много кратък период, без упражняване на каквато и да е физическа сила, без помощни средства.  Оспорващият, дори не е бил  въведен в помещенията за задържане, а в помещение, което се ползва като приемна. Веднага след установяване самоличността му, както стана ясно от разпитаните свидетели, самият  жалбоподател е решил все пак да предостави носените в него документи, както за самоличност, така и  за автомобила. Този момент, обаче  следва момента на възникване на правното и фактическо основание за ограничаване правото на свободно придвижване. Дори и за една минута да е ограничено това право, то трябва да бъде оформено с надлежен документ. Какъв е този документ е посочено в ЗМВР и в Инструкцията за задържане на лица. Доколкото първоначално органите не са имали данни за трите имена, ЕГН, които са необходими реквизити на  тази заповед за задържане, затова е по реда на Инструкцията. Органите на реда са издали две последователни заповеди, в които е посочен като час на задържане 10:00 часа, който е фактическия момент на ограничаване правото на свободно придвижване. В качеството на задържано лице, спрямо г-н С. му е предоставена възможност да посочи от какви права желае да се ползва и предвид заявеното право за осъществяване на контакт и среща с негов процесуален представител, това негово право е удовлетворено. Не считам, че има някакви нарушения, както на материалния, така и на процесуалния закон от гледна точка на процедурата за задържане на лице за установяване на самоличност. В мотивите на заповедта, посоченото правно основание  по чл.72, т.4 от ЗМВР напълно съответства на фактическото, което е написано, за установяване на самоличност. Способите за установяване на самоличност не е необходимо да се изписват в мотивите на тая заповед, но  невъзможността да бъдат приложени на мястото, където е щял да бъде съставен фиша, е доказана в хода на производството с приобщените писмени и гласни доказателства.  Моля за решение в този смисъл. Оспорвам изцяло списъка за разноски, тъй като въпросните 20.00 лв. не са употребени по предназначение. Процесуалното представителство на г-н С. сам за себе си не беше допуснато от съда. Моля съобразно изхода от делото, в полза на ОДМВР –Шумен, като администрация, към която принадлежи издателя  на оспорената заповед, да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер, определен от съда.

Оспорващият: Преди повече от 10 години, пътувайки за София на 300 км от Шумен, в тъмните часове на денонощието между 5 и 6 часа сутринта,   някъде в Ловешко, бях спрян от полицаите. В момента, в който видях стоп палката, съобразих, че в бързината съм си забравил документите, нито лична карта, нито адвокатска. Бях се подготвил даже да ме задържат, защото наистина там бях затруднен да удостоверя кой съм. След като провериха по номера на автомобила в съответната система и след като ми прегледаха документите на делото, по което бях пълномощник, полицаите ми се довериха, пуснаха ме и за моя изненада, дори не бях санкциониран. Това беше проверка и изпълнение  в духа на закона.

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок. 

 Заседанието приключи в 14:10  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    Административен съдия:

                                                                                                                       Секретар: