П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 02.10.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на втори октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело № 222 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 9:45 часа се явиха:

Жалбоподателят, К.С.К., гр. Нови пазар - редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв. Д. М. от АК- Шумен, редовно упълномощен. 

Ответникът, Началник РУП – гр.Нови пазар при ОДМВР гр. Шумен - редовно и своевременно призован, за него се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена.

Адв. М. – Да се даде ход на делото.

Юриск. С. - Да се даде ход на делото.   

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва постъпилата жалба.

Производството по настоящото дело е по реда на чл.145 от АПК във вр. с чл.172, ал.5 от ЗДвП, образувано по жалба на К.С.К. с постоянен адрес в гр.Нови пазар, чрез пълномощника му и процесуален представител адв. М., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0307-000258/12.06.2018 г. на Началник РУП Нови пазар към ОД на МВР гр. Шумен, с която е наложена ПАМ- временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца, считано от 12.12.2017год. В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт, поради издаването му в нарушение на материалния закон и неговата цел и при допуснати съществени процесуални нарушения. Релевират се и доводи досежно липсата на мотиви, обосноваващи налагане на наказание в максимален размер, както и в нарушение на общия принцип за съразмерност, регламентиран в чл.6 от АПК. Излагат се и подробни съображения, досежно допуснати в хода на административното производство  съществени процесуални нарушения. В тази връзка се отправя искане за отмяна на обжалваната заповед за прилагане на ПАМ, като незаконосъобразна по изложените в жалбата съображения.

Адв. М. – Поддържаме изцяло жалбата. Поддържам направеното в жалбата доказателствено искане да се задължи ОД на МВР Шумен да представи по делото документи удостоверяващи, че техническото  средство, използвано в настоящия случай, е от одобрен тип и е преминало задължителна техническа проверка в независима лицензирана лаборатория, съобразно изискванията на Закона за измерванията.  

Юриск. С.Оспорваме жалбата като неоснователна. По отношение възраженията за прекомерност на наказанието, считаме ги изцяло за необосновани, тъй като решаването на въпроса с отговорността е бъдещо несигурно събитие, затова срокът е такъв, какъвто е предвиден в закона. Не се противопоставям на искането за представяне на писмените доказателства, посочени в жалбата. Държа на разпита на свидетелите, които са посочени    в нашето придружително писмо, освен ако процесуалният представител на жалбоподателя не заяви изрично, че не оспорва нито един факт от мотивите на заповедта, което да бъде отразено в изрично определение за отделяне на спорно от безспорно. Държа и на второто ни доказателствено искане за изискване на информация от РП – Нови пазар относно хода на ДП №517/2018г. по описа на РУ – Нови пазар, което е във връзка именно с употребата на наркотични вещества от жалбоподателя на процесната дата и час, като добавям към това искане и да ни бъде предоставено заверено копие от химико-токсикологична експертиза, ако такава вече е налична, за резултата относно наркотичните вещества.   

 Адв. М. – Не възразявам на искането за разпит на свидетели, тъй като в ПАМ е описано, че той е употребил всички възможни известни наркотици и техните прекурсори. Ако това е вярно, тоя човек не би бил жив.       Искам чрез разпита на полицаите да се установи какво точно са установили.   Искам да депозирам молба за присъждане на разноски, към която съм  приложил оригиналния договор за  правна помощ и платежното, че е платено.   За колежката, още при депозиране на жалбата съм копирал тези неща.

 Съдът, като съобрази представените от страните писмени доказателства, намери същите за допустими и относими, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Доказателствените искания на жалбоподателя, преповторени и протоколирани по-горе в настоящия протокол, както и доказателствените искания на ответника за събиране на гласни доказателства и изискване от РП – Нови пазар информация, досежно образувано досъдебно производство, съдът намира за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да бъдат уважени.    

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните доказателства, както следва:

·        Представените и приложени към жалбата писмени доказателства, както и днес представената от процесуалния представител на жалбоподателя молба за присъждане на разноски, ведно с приложени към същата договор за правна помощ и платежно нареждане.

·        Представените от ответника със съпроводително писмо рег.№ ДА-01-1697/10.07.2018г., по описа на ШАдмС, писмени доказателства под опис.

На основание чл.171, ал.5 от АПК ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА - Началник на РУП - Нови пазар към ОД на МВР гр. Шумен в 7- дневен срок от днес да представи по делото, с препис за другата страна, документи удостоверяващи, че техническото средство използвано в настоящия случай във връзка със съставяне на АУАН № 857/17 от 12.12.2017г. е от одобрен тип и е преминало задължителна последваща техническа проверка в независима лицензирана лаборатория, съобразно изискванията на Закона за измерванията, както и да представи четливи екземпляри на приложените в административната преписка заверени копия на АУАН бланков номер 035059 от 12.12.2017г. и на Протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични вещества или техни аналози.

На основание чл.171, ал.2 от АПК служебно да се изиска от Районна прокуратура гр. Нови пазар информация, от която да е видно за какво деяние е образувано ДП № 517/2018г. по описа на РУ Нови пазар; какъв е неговия ход и статус до момента, както и заверено копие от химико-токсикологична   експертиза на кръвна проба за установяване наличие на наркотични вещества на К.С.К., ако към момента е налична такава по делото. 

ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание при режим на довеждане сочените от ответната страна свидетели П.С.П. и П.С.П.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, във вр. с чл. 170 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът указва на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства, обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на атакуваната заповед за налагане на ПАМ;

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен орган, при спазване на законово регламентираната процедура и при съблюдаване на материалния закон и целта на закона.

Дава възможност на страните да представят  допълнителни доказателства.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна.

ОТЛАГА и насрочва същото за 06.11.2018г. от 10:00 часа, за която дата страните уведомени в днешно съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9:58 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                    Секретар: