П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 02.10.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на втори октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело № 213 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

Жалбоподателят, Ю.И.К., гр.Шумен - редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв. Т.М. от АК - Варна, редовно упълномощена.

Ответникът, Директор на Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Шумен - редовно и своевременно призован, за него се явява юриск. В.Й., редовно упълномощена.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

Юриск. Й. - Да се даде ход на делото.   

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва постъпилата жалба.

Производството по настоящото дело е по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.137, ал.7 от ЗВМД и е образувано въз основа на жалба с вх.№ ДА-01-1656 от 03.07.2018год. по описа на ШАдмС, депозирана от Ю.И.К. от с.Климент, област Шумен, чрез пълномощника му и процесуален представител - адв.Т. М., против Отказ за регистрация на животновъден обект на Директора на ОДБХ-Шумен, обективиран в писмо изх.№РД-27-1847/15.06.2018г. В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на обжалвания отказ за регистриране на животновъден обект и наличие на законоизискуемите предпоставки за регистриране на обекта. Твърди се, че отказът е материално незаконосъобразен, тъй като за същия на оспорващият се вменява задължение да представи документ, какъвто законът не изисква за категорията на строежа, който е VІ категория и в този смисъл не подлежи на приемане, съгласно разпоредбите на чл.178, ал.2 от ЗУТ. В тази връзка се отправя искане да се отмени отказът като незаконосъобразен по изложените в жалбата съображения.  

Адв. М. – Поддържаме депозираната жалба. Продължаваме да смятаме, че отказът е незаконосъобразен. Моля да приемете нотариален акт за допълнителната сграда в имота на сина му. Моят доверител ползва имот, който е на сина му, построен в неговия имот по допълващо застрояване.

Юриск. Й.Считам жалбата за неоснователна и я оспорвам изцяло. 

Съдът констатира, че с молба рег.№ ДА-01-1702/11.07.2018г. по описа на ШАдмС, жалбоподателят е представил становище за допустимия вид и брой животни за отглеждане изх. № СД-10-02/01.02.2018г. на кмета на Община Каолиново. 

 Със съпроводително писмо рег.№ДА-01-1690/09.07.2018г. по описа на ШАдмС, ответникът е представил изискани от съда доказателства, съставляващи материалите по административната преписка във връзка с постановения отказ, предмет на настоящата жалба.  

Като съобрази представените от страните с гореупоменатите молба и съпроводително писмо писмени доказателства, съдът намери същите за допустими и относими, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните доказателства, както следва:

·        Приложените към жалбата писмени доказателства, подробно описани в част „Доказателства“ на жалбата, както и представените от жалбоподателя с молба с рег.№ ДА-01-1702/11.07.2018г. по описа на ШАдмС доказателства под опис и днес представения от оспорващия нотариален акт за собственост върху недвижим имот №86, том VІІ, нот. дело № 890/2018г. на нотариус с район на действие РС Нови пазар;

Представените от ответника със съпроводително писмо рег. № ДА-01-1690/09.07.2018г., по описа на ШАдмС, писмени доказателства, а именно:

·        Писмо изх.№ РД27-1847/15.06.2018г., ведно с известие за доставяне;

·        Заявление вх.№ РД27-1847/08.05.2018г. от Ю.И.К.;

·        Договор за наем от 10.01.2018г.;

·        Нотариален акт за собственост на недвижим имот №111, том Х, дело № 1330/2010г.;

·        Разрешение за строеж №11/23.03.2017г.;

·        Договор за предоставяне на ветеринарномедицински услуги № Кл185/25.10.2017г.;

·        Становище за допустимия вид и брой животни за отглеждане изх.№ СД-10-02/01.02.2018г.;

·        Технологична схема за отглеждане на 120бр. млечни крави;

·        Фактура за внесена такса за регистрация на животновъден обект от 08.05.2018г.;

·        Писмо изх.№1002/27.03.2018г. на РИОСВ –Шумен;

·        Заповед № 402/14.05.2018г.;

·        Писмо до Ю.И.К., ведно с известие за доставяне от 01.06.2018г.;

·                    Становище на комисия от ОДБХ- Шумен вх.№РД27-1847 от 13.06.2018г.;

На основание чл.171, ал.4 от АПК, във вр. с чл. 170 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът указва на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства, обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на атакувания отказ за регистрация на животновъден обект, както и че са били налице условията за издаване на удостоверение за регистрация на обекта;

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен орган, при спазване на законово регламентираната процедура и при съблюдаване на материалния закон и целта на закона.

На основание чл.171, ал.5 от АПК ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА в 3-дневен срок от днес да представи с препис за другата страна, доказателства относно компетентността на постановилия обжалвания отказ административен орган, а именно упомената в обжалваното писмо заповед за заместване № 00036/11.06.2018г. на Директора на ОДБХ – Шумен, както и доказателства удостоверяващи, че към датата на постановяване на обжалвания административен акт директорът на ОДБХ е бил в законоустановен отпуск или е отсъствал по друга причина. 

Юриск. Й. – Представям разпечатка от публичния регистър, кадастрално-административна информационна система на АГКК във връзка с предназначението и статута относно имота, за който е поискано да бъде регистриран като ферма за отглеждане на 120 глави ЕПЖ. Категорията на строежа  е  съответно VІ категория и е предназначен за лични нужни, а се иска регистрация за професионална търговска дейност, за говедовъдна ферма, от където е видно, че тези сгради не са били ферма и съответно нямат влязъл в сила акт за въвеждане в експлоатация с промяна на предназначението.  Не оспорваме обстоятелството, че процесният обект е VІ категория и представлява допълващо застрояване. Твърдим само, че същият не отговаря на предназначението, за което  е подадено искането. Към момента нямаме други доказателствени искания. 

 Адв. М. - Оспорвам казаното от представителя на ответната страна. Относно извадката от кадастъра, предоставям на съда. Там се вижда, че сградата е построена. По делото няма скица, но представихме нотариален акт, който без скица не се издава. Нотариусът е проверил предпоставките за издаване. На този етап нямаме искане за назначаване на експертиза. Ние говорим само за конкретната постройка, предназначението не е за поземления имот.  Към момента нямаме други искания.

Съдът, като съобрази днес представените от процесуалния представител на ответника доказателства, намери същите за допустими и относими, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника 2 броя разпечатки от кадастрално-административна информационна система на АГКК относно имота, за който е отказана регистрация.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна.

ОТЛАГА и насрочва същото за 06.11.2018г. от 10:00 часа, за която дата страните уведомени в днешно съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9:45 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                      Секретар: