П Р О Т О К О Л

град Шумен, 27.09.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                               Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. Велчева

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело212 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:   

          Жалбоподателят, „Технома“ ООД, гр.Нови пазар - редовно призован,  не се явява лично  управителя  и не изпраща представител.

Постъпила е молба от процесуалния представител на дружеството, с която е отправено искане делото да се гледа в тяхно отсъствие.

            Ответникът, Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Нови пазар - редовно призован, не се явява лично, за него се явява  Т.С.Н., юрисконсулт на Община Нови пазар, упълномощена от кмета на Община Нови пазар. 

Юриск. Н. -  Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата.

Съдебното производство е образувано по жалба на "Технома"ООД, със седалище в гр.Нови пазар, подадена на 02.07.2018г., уточнена с молба от 19.07.2018г., насочена против против бездействието на Началника на отдел "Местни данъци и такси" при Община Нови пазар да приеме, че:

- с платежно нареждане с УИН S09V8053093V от 22.02.2018г. е погасено задължението на "Технома"ООД за Такса "Битови отпадъци" за недвижим имот на ул.Оборище, гр.Нови пазар, за периода 2015г.-2018г. - главница и лихви;

- с платежно нареждане с УИН S09V8053093К от 22.02.2018г. е погасено задължението на "Технома"ООД за Данък върху недвижимите имоти за недвижим имот на ул.Оборище, гр.Нови пазар, за периода 2013г.-2018г. - главница и лихви.

Отправено е искане ответната страна да бъде осъдена да приеме, че с внесените от дружеството суми в Община Нови пазар следва да бъдат погасени задълженията на дружеството така, както е посочено в платежните документи, а именно да бъде погасено задължението за Такса "Битови отпадъци"  за периода  2015 – 2018г. главници и лихви, както е посочено в съответното платежно нареждане, цитирано по-горе и да бъде погасено задължението Данък върху недвижимите имоти за периода 2013г.-2018г. - главница и лихви, както е посочено в съответното платежно нареждане.  

С жалбата са представени писмени доказателства, по опис. Съдът докладва, че административната преписка е комплектована от ответната страна с придружително  писмо от 13. 07.2018г. -на лист 19 от делото; от 08.08.2018г. - на лист 43 от делото и с придружително писмо от 21.08.2018г.

Съдът докладва молбата на оспорващото дружество от 20.08.2018г., с която е отправено искане да се укаже на ответната страна да представи документ, от който да е видно на коя дата е постъпило възражението на дружеството за погасяване по давност на задълженията на същото, както и кой е входящият номер на възражението, и да се укаже на ответната страна да представи доказателство, от което да е видно, че процесните задължения, които са погасени с двете вноски, съгласно приложените по делото платежни нареждания, са били присъединени по изпълнително производство.

Съдът докладва молба от „Технома“ ООД от 26.09.2018г., в която е направено изявление делото да се гледа в тяхно отсъствие и е изложено становище по съществото на спора, направено е и искане за присъждане на деловодно разноски.

Юриск. Н. – Оспорваме жалбата. Не възразяваме да се приемат представените доказателства. Желая да бъде дадена възможност да се запозная с доказателствата. Ние нямаме данни за изпълнително дело. Ние единствено сме Ви изпратили писмото до г-жа В. на какво основание сме удържали тази сума, прилагайки ал.3 на чл.169. При нас няма нищо друго. С призовката, с която сме уведомени за насрочване на делото за днешно съдебно заседание, сме получили единствено определението, с което е насрочено делото. Не сме получавали нито жалбата, нито допълнението към нея, описана в определението. Моля същите да ни бъдат връчени и да ни бъде дадена възможност да дадем становище по тях. Моля да ни дадете възможност да се запознаем и с представените по делото доказателства.

С оглед изявлението на процесуалния представител на ответната страна, че в Община Нови пазар не е получен препис от жалбата и от допълнителната молба, с която жалбата е уточнена, и предвид обстоятелството, че те не са описани като приложение към призовката до съответната страна, съдът намира искането същите да им бъдат връчени и да им бъде дадена възможност да се запознаят с тях, за основателно, поради което ще следва да бъде уважено. Препис от жалбата с рег. № ДА-01-1644/02.07.2018г. и допълнителната молба с рег.№ ДО-01-1764/19.07.2018г., депозирани от „Технома“ ООД, ведно с приложенията към тях, следва да бъдат връчени на ответната страна и на същата следва да бъде дадена възможност да вземе становище по жалбата и  по писмените доказателства в следващото съдебно заседание, след което съдът   ще се произнесе  по приемането им. 

С оглед обстоятелството, че процесуалния представител на ответната страна в днешно съдебно заседание се легитимира с пълномощно, изготвено от кмета на Община Нови пазар, на ответната страна следва да се укаже да представи пълномощно, изготвено от Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Нови пазар, както и да потвърди извършените в днешно съдебно заседание процесуални действия от процесуалния представител.

Съдът намира искането на „Технома“ ООД, направено с молба от 20.08.2018г. за представяне от ответната страна на допълнителни доказателства, за допустимо и относимо към спора, породи което ще следва да бъде уважено, респ. ще следва да се укаже да ответната страна в 7-дневен срок от съдебното заседание да представи по делото документ, от който да е видно на коя дата е постъпило възражението за погасяване по давност задълженията на „Технома“ ООД и кой е входящият номер на същото, както и доказателство, от което да е видно, че процесните задължения, които са погасени с двете вноски, съгласно приложените по делото 2 броя платежни нареждания от 22.02.2018г., са били присъединени по изпълнително производство.    

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Указва на ответната страна в  7- дневен срок от датата на заседанието да представи по делото документ, от който да е видно на коя дата е постъпило възражението за погасяване по давност на задълженията на „Технома“ ООД и кой е входящият номер на същото, както и доказателство, от което да е видно, че процесните задължения, които са погасени с двете вноски, съгласно приложените по делото платежни нареждания УИН S09V8053093V от 22.02.2018г. и УИН S09V8053093К от 22.02.2018г., са били присъединени по изпълнително производство.

Съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага същото и го насрочва за 11.10.2018г. от 11:00 ч., за която дата  ответната страна да се счита уведомена, а оспорващата - редовно призована при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

Заседанието приключи в 10:55  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                           Административен съдия:

                                                                             Секретар: