П Р О Т О К О Л

град Шумен, 27.09.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                            Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. Велчева

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело155 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:14 часа се явиха:   

          Жалбоподателят, Д.Г.Й., с. Веселиново,    редовно уведомен в предходно съдебно заседание, се явява лично и с адв. Г.Г. от ШАК, редовно упълномощена отпреди.

            Ответникът, Директор на Дирекция „Специализирана администрация" при Община Смядово -  уведомен по чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща  представител.

Предвид неявяването на ответната страна по делото и липсата на друго дело, насрочено за същата дата и час, съдът пристъпва към разглеждане на делото на второ четене.

На именното повикване на второ четене в 10:15 часа, не се явяват нови страни по делото.

          Адв. Г. – Моля, да бъде даден ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва писмо от Началника на ОС „Земеделие“ - Смядово с рег.№ ДА-01-1810/31.07.2018г. , с което по указание на съда е отговорено на въпроса досежно причините, поради които в скица на имот № 027008 е посочено, че същият попада в 225/ф отдел като вид на гората иглолистна гора. 

Адв. Г. – Не възразявам да се приеме, Считам, че писмото е относимо към спора. Междувременно моят доверител получи писмо от Изпълнителната агенция по горите за корекция на горско-стопанския план на ТП ДГС Смядово относно неговия имот. Представям заварен препис с копие за ответната страна. От писмото е видно, че най-накрая Изпълнителната агенция по горите е изпълнила съдебното решение на ВАС, с което е отменена заповедта на министъра на земеделието и храните, с която заповед  процесният имот е включен в горската територия. Тоест имотът вече не се включва в горско-стопанския план на ТП ДГС Смядово. Не представяме актуална скица, тъй като очевидно има някаква административна процедура и  в ОС „Земеделие“ - Смядово  нямат информация все още за тази промяна. От друга страна, по информация на доверителя ми,  в момента поземлената комисия е в процес на определяне на фирма, която да изготвя скиците, така че и поради тази причина не представяме  актуална скица, от която да се види, че тази промяна е отразена, но така или иначе тази промяна става служебно и в някакъв момент ще бъде извършена.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото Писмо рег.№ ДА-01-1810/31.07.2018г. на Началника на ОС „Земеделие“ гр. Смядово, както и представеното в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на оспорващия писмо изх. № РД916-00635 от 01.08.2018г. на директора на РДГ – Шумен, с което на същия е изпратена корекция на горско-стопанския план на ТП ДГС гр.Смядово, ведно със самата документация, удостоверяваща корекцията на горско-стопанския план.

Адв. Г. – От Картата на възстановената собственост е видно, че това са изоставени трайни насаждения, така е и в документа за собственост и в първоначалната скица, която бяхме представили. Всъщност, както разбирам от писмото, Картата на възстановената собственост е променена, след като от горско стопанство са подали информация, че имотът частично попада в горска територия. Сега обратната процедура би следвало да се случи, след като е променен горско-стопанския план, фирмата, която обслужва общинската служба, следва да нанесе тази информация. Бихме могли да поискаме такава скица, но в момента няма такава фирма, която да обслужва   общинска поземлена комисия. 

Оспорващият – Те са направили тази корекция, че пише гора, без мое разрешение.  Решение на създадената комисия, което аз обжалвам във ВАС, според него решение те са направили тази корекция без да ме питат. Аз съм спечелил във ВАС, че това няма да бъде гора, те въпреки това са направили   тази корекция, като някой не е оправил навреме тези неща, не е подал информация. По закон те са длъжни, след като аз съм спечелил делото във ВАС, да се сезират и да се оправи това нещо.

Адв. Г. – Очевидно е, че вече съдебното решение е изпълнено на практика. Нямаме други искания. Представям списък на разноските по делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА списък на разноските на оспорващата страна.

Адв. Г. -  Нямаме други доказателствени искания. Моля делото да приключи.

С оглед изявлението на явилата се страна по изчерпване на доказателствените искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Г. – Моля да уважите жалбата ни и да отмените оспорената Заповед № 115/09.03.2018г. на директора на „Специализирана администрация" при Община Смядово, потвърдена и с решение на кмета на Община Смядово. В случай, че приемете, че същата не е нищожна и не я прогласите като такава, то моля при условията на алтернативност, да я отмените като незаконосъобразна. Продължавам да твърдя, че  директорът  на „Специализирана администрация" при Община Смядово е следвало да се съобрази с това решение  и всички последващи действия, които са извършени    по отношение на процесния имот, вкл. най- накрая изпълнението на съдебното решение на ВАС, е чисто техническа процедура. Моят доверител е закупил имота като изоставени трайни насаждения. Той и затова е водил това производство, за да си остане такъв статута на неговия имот и ясно е заявил това като пълноправен собственик. Всъщност ние още преди да заведем това дело, още на 04.04.2018г. сме подали заявление до изпълнителния директор на Агенция по горите и до РДГ най –накрая да изпълнят съдебното решение. Би следвало директорът на  „Специализирана администрация" при Община Смядово да се съобрази с този акт. Реално за моя доверител е  налице правен интерес и уважителни причини, той е земеделски производител, поради които желае да експлоатира имота по друг начин, а не като гора. Моля да уважите жалбата ни и да ми дадете срок за писмени бележки.   

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок, като дава възможност на страните да представят писмени бележки в 7- дневен срок от датата на съдебното заседание.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                           Административен съдия:        

                        Секретар: