П Р О Т О К О Л

                                        град Шумен, 18.09.2018 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на осемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                           ЧЛЕНОВЕ: 1.ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

                                                                                        2. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: П. Вълчев  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Сн. Чолакова

КАНД № 164 по описа за 2018  година.

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

Касаторът, „Темтейшън 75Х“ ЕООД, гр. Шумен – редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, ТД на НАП, гр. Варна - редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура гр. Шумен- редовно призована, за нея се явява прокурор П. Вълчев.

          Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената от „Темтейшън 75Х“ ЕООД, гр. Шумен касационна жалба против Решение № 203/04.05.2018г., постановено по ВАНД № 906/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Прокурорът – Считам касационната жалба за допустима.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 906/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Прокурорът - Нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът – Считам, че касационната жалба е неоснователна. В тази връзка моля да потвърдите въззивното съдебно решение като валидно, допустимо и правилно.  

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 10:06 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                         Секретар: