П Р О Т О К О Л

                                        град Шумен, 18.09.2018 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на осемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                             ЧЛЕНОВЕ: 1. ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

                                                                                            2. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: П. Вълчев  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Сн. Чолакова

КАНД № 156 по описа за 2018  година.

На именното повикване в 09:56 часа се явиха:

Касаторът, „А1 България“ ЕАД, гр. София –– редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна, Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София - редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор П. Вълчев.    

            Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозираната от „А1 България“ ЕАД, гр. София, чрез юриск. П.П. касационна жалба срещу Решение №199/02.05.2018г., постановено по ВАНД №808/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Съдът докладва отговор на касационната жалба, депозиран от ответника, с рег.№ 9652/13.06.2018г. по описа на ШРС.

Прокурорът – Считам касационната жалба за процесуално допустима.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД №808/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен, както и приложеното към касационната жалба пълномощно с рег.2340/2018г. и пълномощно изх.№РД-14-25/17.01.2018г., приложено от ответната страна  към отговор на касационна жалба.

Прилага към делото отговор на касационна жалба с рег.№ 9652 от 13.06.2018г. по описа на ШРС.

Прокурорът - Нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът – Считам, че касационната жалба разгледана по същество е неоснователна. С оглед на това моля да потвърдите въззивното съдебно решение  като валидно, допустимо и правилно. 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 10:00 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                  Секретар: