П Р О Т О К О Л

град Шумен, 19.07.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

                           Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: В. Р.

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело137 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:   

Оспорващият, Сдружение с общественополезна дейност  „Сдружение на ловците Глиган 2001“ с. Никола Козлево,  уведомен в предходно заседание, не се явява лично представляващият сдружението. За сдружението се явява адв. С. С. от ШАК, редовно упълномощен отпреди.       

 Ответникът, Директор на ТП „Държавно  ловно стопанство Паламара“ с. Венец, уведомен в предходно заседание, не се явява лично. За него се явява адв. Д. Н. от ШАК, редовно упълномощен отпреди.

Заинтересованата страна Сдружение „Ловно-рибарско дружество Паламара“ с. Венец, редовно призована на 27.06.2018г., не се явява представител.

Предвид неявяването на заинтересованата страна по делото и липсата на друго дело, насрочено за същата дата и час, съдът пристъпва към разглеждане на делото на второ четене.

На именното повикване на второ четене в 10.05 часа, не се явяват нови страни по делото.

Адв. С. - Да се даде ход на делото.

Адв. Н. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА Д ЕЛОТО

С оглед обстоятелството, че е конституирана нова страна по делото, съдът намира, че е необходимо да преповтори извършените в предходно съдебно заседание процесуални действия.

Съдът докладва, че съдебното производство е образувано по жалба от Сдружение с общественополезна дейност "Сдружение на ловците Глиган 2001" със седалище с.Никола Козлево, срещу изричен отказ на Директора на ТП ДЛС "Паламара", с.Венец, община Венец, обективиран в писмо изх.№ 305/21.03.2018г. за откриване процедура и изготвяне предложение по чл.3, ал.2 от ППЗЛОД.

 В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакувания отказ, по същество свеждащи се до издаването в нарушение на административнопроизводствените правила, в нарушение на изискванията за форма, предвид липсата на мотиви, поради материална незаконосъобразност и противоречие с целта на закона.

Въз основа на изложените аргументи е отправено искане за отмяна на атакувания изричен отказ на Директора на ТП ДЛС „Паламара“, както и преписката да бъде върната на административния орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Към жалбата са приложени писмени доказателства по опис.

Съдът докладва становище на ответната страна, намиращо се на лист 10 по делото, в което се излагат аргументи за недопустимост, а по същество и за неоснователност на жалбата.

Съдът докладва, че административната преписка по делото е комплектована с придружителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда, като писмените доказателства се намират от лист 12 до лист 18 от делото.

Съдът докладва, че административната преписка е комплектована с писмо от 08.05.2018г., на лист 30 от делото, като писмените доказателства са от лист 31 до лист 52, както и с придружително писмо от 09.05.2018г., на лист 54 от делото, с което са представени писмени доказателства по опис.

Съдът докладва молба от оспорващото дружество от 16.05.2018г., с която са представени писмени доказателства, съобразно направен опис, както и Писмо от РДГ гр. Шумен от 11.06.2018г., с което са представени писмени доказателства под формата на незаверени копия.

Съдът докладва писмо от ответната страна от 13.06.2018г., с което са представени писмени доказателства, съобразно направен опис, както и Писмо от 21.06.2018г. на Директора на ТП ДГС - Нови пазар, с което са представени писмени доказателства по опис и е посочено, че Ловна дружина с. Мировци е обособена със заповед на Министъра на земеделието и горите и териториалния обхват на същата включва землищата на с. Мировци  и с.Красен дол.

Въпросното писмо с писмените доказателства е изпратено и по електронна поща и е заведено с вх. номер от 19.06.2018г.

Съдът докладва уведомително писмо от Североизточно държавно предприятие с рег. № ДА-01-1618 от 27.06.2018 г. по описа на ШАдмС, с което са представени писмени доказателства под опис.

  Съдът докладва писмо с рег. № ДА-01-1646 от 02.07.2018 г. по описа на ШАдмС на Директора на РДГ гр. Шумен, с което са представени писмени доказателства под опис.

Съдът докладва молба от ответната страна с рег. № ДА-01-1708 от 11.07.2018 г. по описа на ШАдмС, с която са представени писмени доказателства под опис.

Съдът докладва писмо с рег. № ДА-01-1735 от 16.07.2018 г. по описа на ШАдмС на Директора на РДГ-Шумен, с което съдът е уведомен, че към дата 21.03.2018 г. и понастоящем землището на с. Красен дол попада в територията на ТП ДЛС “Паламара“ с. Венец, а землището на с. Мировци, попада в територията на ТП ДГС „Нови пазар“.

Адв. С.– Поддържам жалбата. Не възразявам да се приемат писмените доказателства, приети в предходно съдебно заседание, както и днес докладваните. Представям допълнителни доказателства, които моля да бъдат приети.

Адв. Н.– Оспорвам жалбата. Не възразявам да бъдат приети доказателствата,         включително и днес представените от процесуалния представител на оспорващия.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

-  Писмените доказателства, представени с жалбата на оспорващото дружество, съобразно направения опис;

- Писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег.№ ДА-01-912 от 18.04.2018г., намиращи се от лист 12 до лист 18 от делото, както следва: писмо с изх. № 305/21.03.2018г. от ТП „ДЛС Паламара“; Заявление от ЛС „Глиган 2001“ с. Никола Козлево от 16.03.2018г.; Протокол от 10.03.2018г. за проведено учредително събрание за образуване на нова дружина с. Красен дол, общ. Никола Козлево със списък към него; Протокол от 13.03.2018г.  на УС на „ЛС Глиган 2001“ с. Никола Козлево със списък по него;

- Писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег.№ ДА-01-1082 от 08.05.2018г., намиращо се на лист 30 от делото, съобразно направения в писмото опис;

-  Писмените доказателства, представени с писмо рег.№ ДА-01-1093 от 09.05.2018г. на ответната страна, съобразно направения в писмото опис;

 - Писмените доказателства, представени с молба от оспорващата страна рег.№ ДА-01-1179 от 16.05.2018г., съобразно направен опис;

- Писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег.№ ДА-01-1465 от 13.06.2018г., съобразно направен опис;

- Писмо рег. № ДА-01-1568/21.06.2018г. по описа на ШАдмС на Директора на ТП ДГС – Нови пазар, ведно с приложените към него писмени доказателства, съобразно направения опис, като прилага за сведение същите материали, които са изпратени и по електронна поща, входирани с рег. № ДА-01-1554/19.06.2018г. по описа на ШАдмС.

- Писмо рег. № ДА-01-1421/11.06.2018г. от  РДГ гр. Шумен, като прилага за сведение представените с него писмени доказателства, които са под формата на незаверени копия и които, като заверени копия, са представени от ответната страна с придружително писмо рег.№ ДА-01-1465 от 13.06.2018г. 

Прилага за сведение към материалите по делото справка от търговския регистър досежно регистрацията на „Сдружение на ловците Глиган 2001“ с.Никола Козлево.

- Писмените доказателства представени с уведомително писмо рег. № ДА-01-1618 от 27.06.2018 г. по описа на ШАдмС на Директора на Североизточно държавно предприятие гр. Шумен, съобразно направения в писмото опис.

- Писмените доказателства представени от Директора на РДГ гр. Шумен с писмо рег. № ДА-01-1646 от 02.07.2018 г. по описа на ШАдмС, съобразно направения в писмото опис.

- Писмените доказателства представени от ответната страна с молба с рег. № ДА-01-1708 от 11.07.2018 г. по описа на ШАдмС, съобразно направения в молбата опис.

- Писмо с рег. № ДА-01-1735 от 16.07.2018 г. по описа на ШАдмС на Директора на РДГ-Шумен, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от процесуалния представител на оспорващото дружество, а именно:   писмо изх. № 454/06.06.2018 г. на ТП „ДЛС Паламара“ и отговор на „Сдружение на ловците Глиган 2001“, отправен във връзка с писмо изх. № 454/06.06.2018 г.

С оглед разпоредбата на чл.171, ал.4, във връзка с чл.170, ал.1 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          Указва на оспорващия, че е в негова тежест да докаже изложените в жалбата твърдения, в т.ч. че са били налице предпоставките за изготвяне на мотивирано писмено предложение от Директора на ТП "ДЛС Паламара" до Изпълннителния директор на ИАГ за регистрация на Ловна дружинка с. Красен дол.

  Указва на ответната и заинтересована страна, че е в тяхна тежест да докажат  съществуването на фактическите основания, посочени в акта и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че същият е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата, при наличие на посочените материално-правни основания и съблюдаване на законовата цел.

Адв. С. - Нямам други доказателствени искания.

Адв. Н. - Нямам други доказателствени искания.

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът  намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. С. - С оглед на големия брой писмени доказателства, събрани по делото, ще помоля да ми бъде дадена възможност да изложа подробно писмено становище в определен от Вас срок. Заявявам от името на моите доверители, че поддържам жалбата, считам че е налице административен акт, подлежащ на обжалване, доколкото същият прегражда изцяло процедурата по изготвяне на заповед за определяне на ловно стопански район. Считам също така, че цитираните в жалбата нарушения на административно-процесуалните правила са налице, поради което и следва да бъде отменен този акт. Считам, че е нарушен и материалния закон, доколкото за да откаже изготвяне на предложение до Изпълнителна агенция по горите, Директорът на ТП „ДЛС Паламара“ се е позовал на разпоредбата на чл. 3а, ал. 2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, а именно че не били налице доказателства за проведено общо събрание на „Ловно-рибарска дружинка Мировци“, в чийто ловно-стопански район понастоящем се намира населеното място със землищните си граници с. Красен дол, където се иска учредяване на нов ловно-стопански район. Това позоваване е на първо място незаконосъобразно и на второ място неаргументирано, независимо от дадените впоследствие указания от Изпълнителна агенция по горите с представените в днешно съдебно заседание доказателства – писмо от Изпълнителна агенция по горите, инж. Гогов. Правилникът за прилагане на Закона за лова изрично посочва, че разпоредбата на чл.3а касае предложение за изменение на граница на ловно-стопански райони по чл. 7, ал.5, т.1 от Закона за лова и опазване на дивеча. В чл. 7, ал. 5, т. 1 това са ловно-стопански райони на ловните дружини  по чл. 29. В ал. 2  на чл. 3а е записано, че предложението по ал. 1 се внася за разглеждане в управителния съвет на ловното сдружение. Тези ловни дружини трябва да съществуват и да са в рамките на едно ловно сдружение, а не в отделни ловни сдружения. Не се касае за новоучредена и все още нерегистрирана ловна дружина, а за ловни дружини, които са учредени, регистрирани и за които има определени ловни-стопански райони и едва тогава е необходимо да има протоколи от общи събрания на ловните дружини, съдържащи решения за изменение на границите на района. В конкретния случай позоваването на този чл.3а, както казах, е неотносимо и незаконосъобразно по простата причина, че ловна дружинка с. Красен дол, която е сега учредена, все още няма ловно-стопански район. Този ловно-стопански район се определя по правилата на чл. 3 от правилника, във вр. с чл. 7 от закона. Този ловно-стопански район, когато бъде определен, ако между него и Ловна дружина „Мировци“ се налага промяна на граница, едва тогава ще бъде необходимо да бъде спазвана процедурата по чл. 3а. Пак казвам, чл. 3а изрично посочва, че това са от една и повече ловни дружини в състава на сдружението по чл. 30 от Закона за лова.  Касае се за ловни дружини в рамките на едно сдружение, а не на ловни дружини в рамките на две отделни сдружения, още по-малко за ново учредена ловна дружина, която няма регистриран и предоставен ловно-стопански район. Позоваването на чл. 3а, както и от Изпълнителна агенция по горите, така и от директора, е напълно неправилно и незаконосъобразно. Той не е приложим в конкретната хипотеза. В този смисъл, считам че е налице и нарушение на материалния закон, определящ начина, по който следва да бъде определен района, и по който следва да бъде предоставен. Не на последно място Закона за лова  казва, че в землищните граници на едно населено място може да бъде определен един ловно-стопански район. В конкретния случай сме изправени пред една заварена хипотеза, където в рамките на две населени места е предоставен ловно-стопански район на една ловна дружина и то в ловна дружина, която е регистрирана в с. Мировци, а не в с. Красен дол. Това са две отделни села, в две отделни общини и на всичкото отгоре са към две отделни държавни ловни стопанства е едното е „Горско стопанство Нови пазар“, а другото е „Ловно стопанство Паламара“. Доколкото е налице свобода на сдружаването и ловците от с. Красен дол са решили да сформират ловна дружина, законът им дава правото в тяхното село, в землищните граници и трайно установените теренни форми да има отделен ловно-стопански район. Това не зависи от волята на сдружението, в което членува Мировци или от волята на ловците, които членуват в ловна дружина Мировци. Те винаги биха дали отрицателно становище, защото една такава процедура ще намали ловно-стопанския район като площ на ловно-рибарска дружина Мировци. Доколкото е налице изискването на закона в един ловно-стопански район на едно населено място, на едно село, няма процедурна пречка това да бъде сторено, въпреки желанието или волята на ловците, които в момента упражняват право на лов в този ловно-стопански район. Това не е единичен случай в рамките на страната. На базата на тези аргументи, считам че би следвало да бъде отменен изричният отказ на Директора на „ДЛС Паламара“ за изготвяне на мотивирано предложение и на същия да бъдат дадени задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона и в частност  на чл. 3 и чл. 3а от правилника за прилагане на Закона за лова. Доколкото е видно, че там е разковничето и проблема на настоящият казус, като бъде определен и срок, в който да изпълни задължителните указания. Поддържам искането в жалбата да ни бъдат присъдени направените разноски в настоящото производство, ако съответно уважите жалбата ни. Представям списък на разноските.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Прилага към материалите по делото молба, представена от процесуалния представител на оспорващото дружество, с направен списък на разноските по делото.

Адв. Н.– Поддържаме отговора на жалбата и продължаваме да твърдим, че в хода на производството, на което е следвало да се издаде предложение за граници на ловно-стопански район, представлява част от производството по чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Въпросният текст казва, че индивидуалният административен акт, който се издава, се издава от Министъра на земеделието, храните и горите. В този ред на мисли, считам, че писмото на  Директора на „ДЛС Паламара“, попада в хипотезата на чл. 21, ал.5 от АПК и съответно не се явява индивидуален административен акт, поради което и не би следвало самостоятелно да може да бъде обжалвано. Ако прецените друго обаче, моля да обърнете внимание на няколко факта, първият от които е, че подадените с първоначалната преписка документи със заявлението от „Ловно сдружение Глиган 2001“, подадено на 06.02.2018 г., включва единствено протокол на учредителното събрание на с. Красен дол, в който освен, че липсват подписи на председател и секретар, липсва и яснота, относно какво точно се иска. Отделно от това, както стана ясно липсва и протокол от общото събрание на Ловна дружина „Мировци“ за становище за промяна на границите на техния ловно-стопански район. Факт е, че Ловна дружина „Красен дол“, ако бъде учредена, следва да има ловно-стопански район, но същият претендира да е в землищните граници на с. Красен дол. Село Красен дол към настоящия момент влиза като територия в територията на ловно-стопански район на с. Мировци.  Именно по тази причина, за да се учреди нов ловно-стопански район на територията на с. Красен дол, следва да се изменят границите на ловно-стопански район на ловната дружина с. Мировци. Точно по тази причина се действа и по реда на чл. 3а от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Именно това е правилната процедура. На територията на с. Красен дол не е налице липса на ловно-стопански район, а вече съществува такъв, чийто граници следва да бъдат променени, за да може да бъде учреден нов. Именно това е и становището на горностоящия орган на Директора на „ДЛС Паламара“, а  именно Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите. Моля, при вземане на решение това да бъде взето предвид. Моля, да ми дадете срок да представя писмена защита по делото.

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок, като дава възможност на страните да представят допълнителни писмени бележки в 7-дневен срок от датата на съдебното заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                     Административен съдия:

                                                                              Секретар: