П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 15.05.2018 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на петнадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

 

Административно дело  номер 114 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Оспорващият, Х.М.С. – с.Раковски, редовно призован,  не се явява и не изпраща представител. 

 

Ответната страна, ВПД Началник сектор „Пътна полиция“ – Шумен, редовно призована,   за нея се явява  юрисконсулт С. 

 

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

         Съдът докладва предявената жалба, от Х.М.С. – с.Раковски, срещу Заповед №18-0869-000160/19.02.2018г. на ВПД Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Шумен. 

 

Юрисконсулт С.: Считам, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като действието на тази заповед реално е прекратено с последваща заповед, когато в сектор „Пътна полиция“ – Шумен са постъпили официални документи от германските власи чрез Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ по направление на Интерпол, от което е установено, какъв е статутът на немското свидетелство за  управление,  а именно, че той е бил с ограничени права, което е наложило изменение на хипотезата от същото правно основание по чл.171, т.2а от ЗДвП, която последваща заповед не е оспорена от страна на жалбоподателя и същата е влязла  в сила към настоящия момент. Ако приемете, че жалбата е допустима, считаме, че същата е неоснователна.  Не възразявам да се приемат писмените доказателства.  

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

        Приема като доказателства по делото, приложените писмени такива към жалбата, представените  от административния орган под опис от т.1 до т.20, включително с придружително писмо от 29.03.2018г., както и  изискания от съда и представен от ответната страна заверен препис на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка  №18-0869-000302 от 28.03.2018г. влязла в сила на 26.04.2018г. 

 

Юрисконсулт С.: Доколкото в съдържанието на жалбата не се оспорва извършената проверка и обстоятелството, че към момента на проверката въпросният И., като водач не е предоставил СУМПС,  от фактическа гледна точка, считам че не е необходимо да се събират допълнителни доказателства, а останалите относими към предмета на спора са приложени по делото, поради което нямам доказателствени искания.  

 

Съдът на основание чл. 171, ал. 4 от АПК 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Указва на жалбоподателя, че следва да сочи доказателства за наличието на твърдяните от него факти, от които черпи права.

 

Указва на ответната страна, че следва да сочи доказателства за наличие на фактическите основания към момента на издаване на оспорения административен акт, включително и  по спазване на процедурата.

 

Доколкото, действително в жалбата се оспорва фактическата обстановка, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Юрисконсулт С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, ако я приемете за допустима.  Това, че  в предходен момент жалбоподателят е имал българско СУМПС,  което е заменено с немско, за което е издадено удостоверение от служителите на органите на ОДМВР – гр.Разград, не означава, че към момента на извършване на проверката,  водачът И. е  притежавал валидно СУМПС. От документите, които са изпратени от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е било установено, че спрямо немското СУМПС са били наложени ограничения от съдебните власти, тоест разрешителното му за управление е било прекратено с преписка, която е цитирана с номер от 2017г., като срокът на блокиране на правата е до 22.05.2018г. До изтичане на този срок, на  И. И. Б. не му е било позволено да получава ново СУМПС. Всъщност той и не е получавал ново СУМПС, а съответно правата му по предходното българско СУМПС няма как  да се ползват, тъй като едно и също лице не може да притежава едновременно повече от едно СУМПС в рамките на ЕС. Към момента на проверката 17.02.2018г. реално лицето не е притежавало годно СУМПС, тъй като спрямо неговото, немско свидетелство са били наложени ограничения по съдебен път от съдебни органи в Германия. Този факт не е опроверган в хода на настоящото производство, поради което приложените документи от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“   са официални документи, които обосновават наличието на фактическо основание за налагане на ПАМ по чл.171, т.2а от ЗДвП, както към момента на проверката, така и до настоящия момент,  което вероятно е възприето и от самия жалбоподател, тъй като той не е оспорил последващата заповед  и реално ПАМ продължава да се изпълнява и сега със служебно прекратяване на регистрацията на този автомобил. Това е ПАМ, която действа спрямо собственика, независимо от неговото субективно отношение към статута на водача, защото всеки собственик, предоставяйки МПС на друго лице  е  длъжен да се увери и съответно,  ако има нередности относно правоспособността на лицето на което е предоставило своя автомобил, той ще търпи и последиците от тази ПАМ, която не се интересува от субективната страна, тъй като не е вид наказание. Считам, че заповедта е законосъобразна и моля за решение, с което жалбата да бъде оставена без разглеждане като недопустима или респективно да бъде отхвърлена като неоснователна. Моля да ни бъдат присъдени разноски – юрисконсултско възнаграждение, посочено в придружителното писмо. 

 

        Съдът  обяви, че ще се  произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Заседанието приключи  в 10:10 часа.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                  Административен съдия: 

 

                                                                                                      Секретар: