П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 15.05.2018 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на петнадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

 

Административно дело  номер 130 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 09:45   часа се явиха:

 

Оспорващият, Община Каолиново,  представлявана от Кмета Н. А., редовно призован, не се явява, за него се явява адв.Д. Гр. от Адвокатска колегия – Стара Загора, редовно упълномощен.

 

Ответната страна, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.  

 

Постъпила е молба от ответната страна по настоящото производство, с която сочи, че поради служебна ангажираност, юрисконсулт П.,  не може да се яви в днешното съдебно заседание, като не възразява да бъде даден ход на делото.  

 

Адв. Гр.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

         Съдът докладва предявената жалба, от Община Каолиново, с БУЛСТАТ 000931881, представлявана от Кмета Н.А., срещу Решение за налагане на финансова корекция изх.№01-0800/1043 от 06.02.2018 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ град София. 

 

       Адв. Гр.: Поддържаме подадената жалба. Имаме процесуално искане за спиране на производството по настоящото дело, тъй като пред Върховен административен съд /ВАС/  има висящо дело, което считаме, че  е от значение за правилното решаване на настоящото дело, а именно АД №5002/2018г. на трето отделение на ВАС, което следва да се произнесе по въпроса, дали обжалвания от нас предходен индивидуален акт съдържа решение за налагане на финансова корекция и респективно, дали настоящото решение се явява второ във времето, което считаме, че се явява преюдициален факт по отношение на настоящото производство. Молим да спрете производството до приключване на производството пред ВАС с влязъл в сила съдебен акт. Моля да приобщите към настоящото дело, представените от община Каолиново по АД №82/2018г. по описа на ШАдмС, тъй като по това дело, община Каолиново е представила всички релевантни доказателства, свързани с обжалване на решението. С цел  процесуална икономия, моля да приобщите АД №82/2018г. по описа на ШАдмС, което понастоящем се намира във ВАС. Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства от ответната страна.

 

Съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото писмените такива, както следва:

 

-приложените към жалбата и описани от т.1 до т.6 включително;

 

-представените от ответната страна и описани от т.1 до т.7 включително с придружително писмо рег.№ДА-01-871/13.04.2018г. по описа на ШАдмС;

 

-представените от ответната страна  с молба от 03.05.2018г.: Заповед №03-РД/189 от 02.02.2018г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, Заповед №03-РД/204 от 05.02.2018г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, болничен лист №Е20180515293;

 

-приложените  писмени доказателства, обособени в 7 тома.

 

Съдът констатира, че с молба от 14.05.2018г. по настоящото производство, депозирана от юрисконсулт П., в качеството ѝ на процесуален представител  на ответната страна са представени  писмени доказателства, които са част от административната преписка, като същите са депозирани по факс и липсва заверка „вярно с оригинала“. Съдът намира, че следва да бъдат приети, като се укаже на ответната страна за следващо съдебно заседание да ги представи като заверен препис по настоящото производство. 

 

Съдът намира за основателно направеното искане от жалбоподателя, да се приложи АД №82/2018г. по описа на Административен съд – гр.Шумен, тъй като по същото има представени писмени доказателства, релевантни за настоящото производство.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема като доказателства по делото, представените писмени такива от ответната страна с писмо от 14.05.2018г., а именно: Заповед №03-РД/1535 от 11.10.2016г., Доклад на сертифициращия орган за счетоводните отчети по ЕЗФРСР за периода 16.10.2014г – 31.12.2015г., предоставен на изпълнителния директор с писмо от 30.06.2016г.,  писмо за оторизиране на плащане 14.12.2012г., писмо за оторизиране на плащане от 22.12.2015г., ведно с таблица за разходите по проекта  №27/32101383.

 

Да се приложи АД №82/2018г. по описа на Административен съд – гр.Шумен, след връщането му от Върховен административен съд с влязъл в сила акт по спора.  

 

       Указва на ответната страна за следващо съдебно заседание да представи заверени преписи на посочените по-горе писмени доказателства. 

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отлага и насрочва същото за 12.06.2018г. от 10:00ч., за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно  разпоредбата на чл.137,  ал. 7 от АПК.

 

       Да се приложи АД №82/2018г. по описа на ШАдмС, след връщането му от ВАС, ведно със съдебния акт по  АД №5002/2018г. по описа на ВАС на Република България.

 

       Да се укаже на ответната страна за следващо съдебно заседание да представи заверени преписи на посочените писмени доказателства.

 

Заседанието приключи в 10:00 часа.

 

       Протоколът се изготви в съдебно заседание. 

 

                                               Административен съдия: 

 

                                                                                    Секретар: