П  Р  О Т  О  К  О  Л


                                     град Шумен, 15.05.2018 година


           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на петнадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:  


                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА


при участието на секретар: Св.Атанасова 


Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова


Административно дело  номер 359 по описа за 2017 година 


На именното повикване в 09:30  часа се явиха:


Оспорващата, Т.П.Т.,***, редовно призована, не се явява лично. За нея се явява адв. П.В. от САК, редовно упълномощена.


Оспорващата, Т.П.В.,***, редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. П.В. от САК, редовно упълномощена.


Оспорващият, А.П.Ч.,***, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. П.В. от САК, редовно упълномощена.


Оспорващата, П.Д.Е.,***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител. 


Оспорващата, М.С.П.,***, редовно призована, не се явява и не изпраща представител. 


Оспорващият, П.И.Ф.,***, редовно призован, не се явява. За него се явява  адв. П.В. от САК, редовно упълномощена.


Оспорващата, П.Г.К., гр. Нови пазар, редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. П.В. от САК, редовно упълномощена.


Оспорващият, В.Г.А., гр. Нови пазар, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. П.В. от САК, редовно упълномощена.


Ответникът, Общински съвет – гр. Нови пазар, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. 


Свидетелят, Н.Н. ***, редовно призован, не се явява.


Вещото лице, З.Н.Й. ***, нередовно призовано, не се явява.   


Адв. В.: Имам информация, че миналата седмица, свидетелят Н.Н., е претърпял интервенция в болница. Представил е болничен лист в общината. За днешно съдебно заседание е в невъзможност да се яви.  Запозната съм с молбата на вещото лице. Моля да се даде ход на делото.


Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което


О П Р Е Д Е Л И:


            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 


Съдът докладва молба от вещото лице, депозирана на 08.05.2018г., в която се изразява становище, че същото е в невъзможност да изготви съдебно-техническата експертиза, доколкото призовката е получена на 03.05.2018г.  


Съдът докладва молба от процесуалния представител на Общински съвет – Нови пазар, с която се сочи, че следва делото да бъде отложено за друга дата, с оглед изготвяне на съдебно-техническата експертиза.  


Съдът докладва, че с оглед дадените указания в предходно съдебно заседание,  ответната  страна, ОбС – Нови пазар, е депозирала молба от 12.04.2018г. с приложени към нея писмени доказателства под опис от т.1 до т.7, включително. 


Адв. В.: Да се приемат представените писмени доказателства.   


Съдът


О П Р Е Д Е Л И:


ПРИЕМА като доказателства по делото, приложените писмени такива под опис от т.1 до т.7, включително към придружителна молба от 12.04.2018г., депозирана от ОбС – Нови пазар в качеството на ответник по настоящото производство, с оглед дадените указания на съда от предходно  съдебно заседание.


         ПРИЛАГА молба от вещото лице арх.Й. с рег.№ДА-01-1083/08.05.2018г. и  молба, депозирана от ответната страна с  рег.№ДА-01-1159/14.05.2018г. по описа на ШАдмС. 


Адв. В.:  На този етап други доказателства няма да соча. Няма да правя доказателствени искания. 


Съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата, доколкото допуснатата в предходно съдебно заседание съдебно-техническа експертиза, действително поради обективни причини не може да бъде изготвена за днешно съдебно заседание, както е посочено в молбата на вещото лице от 08.05.2018г.


Водим от горното съдът 


О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:


Отлага делото и го насрочва за 12.06.2018г. от 15:30 часа, за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл.137, ал.7 от АПК.   


Да се призове отново допуснатия свидетел Н.Н., тъй като за днешно съдебно заседание е  в обективна невъзможност да се яви.


Да се призове вещото лице за 12.06.2018г. от 15:30 часа за изслушване на експертизата.  


Заседанието приключи в  09:45 часа.


Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 


                                                                                        Административен съдия: 


                                                                                                                           Секретар: