П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 11.05.2018 година

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на единадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                              Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретар: Св.Атанасова

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 132 по описа за 2018 година

 

          На именното повикване в  10:45  часа се явиха:

 

Оспорващият, К.М. ***, редовно призован, явява се лично.

 

Ответната страна,   Началник на РУП – В. Преслав към ОДМВР-Шумен, редовно призована, не се явява, за нея се явява  юрисконсулт С.   

 

  Оспорващият: Да се даде ход на делото.

 

  Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва депозирана жалба от К.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0323-000129/07.11.2016 г. на Началник на РУП – В. Преслав към ОДМВР-Шумен. В жалбата се изразява несъгласие с постановения административен акт,  като оспорващият счита, че заповедта е издадена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, както и в нарушение на материалния закон и целта му. Сочи, че е отказал изпробване с техническо средство, но е заявил желание да даде кръвна проба, какъвто талон не му е бил предоставен. С оглед изложените подробни съображения е отправено искане за отмяна на процесната заповед като незаконосъобразна. В жалбата са направени доказателствени искания, а именно административнонаказващият орган да представи оригинала на талон за медицинско изследване.  С жалбата са представени писмени доказателства, описани от т.1 до т.4.

 

Съдът докладва представени писмени доказателства, описани в писмо  рег.№ДА-01-1004/27.04.2018г. по описа на ШАдмС от т.1 до т.6 включително, както и допълнително представен талон за медицинско изследване към писмо рег.№ ДА-01-1115/11.05.2018г.

 

Съдът констатира, че в придружителното писмо процесуалният представител на ответната страна прави доказателствено искане с оглед допускане до разпит на свидетели при режим на водене П. Г. П. и З. К. З..     

 

 Съдът връчва екземпляр от първоначално представените писмени доказателства от ответната страна  на оспорващия.

 

Оспорващият: Оспорвам положения подпис в талона за медицинско изследване. По отношение на справката за нарушител от региона, твърдя, че информацията, която съдържа не е актуална. Оспорвам съдържанието на справката. В нея има девет некоректни нарушения. Например позиция 21 от фишовете фиш серия М71117, същият е обжалван и няма как да бъде влязъл в сила. По отношение на искането за допускане на свидетели до разпит, не възразявам.

 

Юрисконсулт С.: Не мога да твърдя дали е вярна справката, тъй като не съм я създала аз. По отношение на информацията за конкретното нарушение, държа на документите, които са представени. Ще се ползваме от представения талон за медицинско изследване.

 

Моля за следващо съдебно заседание да ми бъде дадена възможност да  представя актуална справка за нарушител от региона.

 

Съдът намира представените писмени доказателства с жалбата, представените от ответната страна, приложени към писмо рег.№ДА-01-873 от 13.04.2018г. по описа на ШАдмС, представените писмени доказателства и приложени към молба рег.№ ДА-01-1004 от 27.04.2018г., описани от т.1 до т.6., както и приложения към писмо рег.№ДА-01-115/11.05.2018г. Талон за медицинско изследване 0346438.

 

Съдът намира за основателно направеното доказателствено искане за допускане до разпит на свидетелите П. Г. П. и З. К. З., при режим на водене за следващо съдебно заседание.     

 

Съдът намира, че от първоначално представените доказателства не следва да бъде приобщена посочената в пункт 6 на писмо рег.№ДА-01-873 от 13.04.2018г. по описа на ШАдмС справка за нарушител водач за К.М.М.,  като предоставя възможност на процесуалния представител на ответната страна да представи справка, обективираща  актуалните обстоятелства до датата на следващото съдебно заседание. 

 

С оглед изявлението на оспорващия, че представеният талон за медицинско изследване към писмо рег.№ДА-01-1115 от 11.05.2018г. не е подписан от него и оспорва авторството на положения подпис за „нарушител“ така съставения официален документ, съдът намира, че следва да бъде открито производство по оспорване на документа, като в тежест на оспорващия е да докаже твърдяното обстоятелство, а именно, че подписът на получател в талон за медицинско изследване е положен от друго лице, респ. не е негов, като в тази връзка ангажира специални знания на вещо лице, с каквито съдът не разполага.

 

 Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

  ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото, както следва:

 

-представените от оспорващия  с жалбата писмени доказателства;

 

-представените от ответната страна и приложени към писмо рег.№ДА-01-873/13.04.2018г. по описа на ШАдмС, с изключение на т.6,   представените и описани от т.1 до т.6 към молба рег.№ ДА-01-1004/ 27.04.2018г. по описа на ШАдмС, както и Талон за медицинско изследване 0346438, приложен към писмо рег.№ДА-01-115/11.05.2018г. по описа на ШАдмС.

 

Допуска до разпит за следващо съдебно заседание при режим на довеждане свидетелите П. Г. П. и З. К. З. - служители при ответника.  

 

На основание  чл.144 от АПК, във връзка с чл.193,  ал.1 и ал.2 от ГПК съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО за проверка истинността на отразеното в Талон за медицинско изследване №0346438, досежно положения  подпис на „водач на МПС“.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на оспорващия,  че е в негова  тежест  да докаже,  че положеният подпис принадлежи на друго лице. В тази връзка предоставя възможност на оспорващия да заяви дали ще се ползва от специалните знания на вещо лице, с оглед твърдяните обстоятелства.

 

Оспорващият: Желая назначаване на графична експертиза. 

 

Юрисконсулт С.:  Не се противопоставям на искането за графологична експертиза. За мен това е официален документ, не се съмнявам към настоящия момент.

 

Съдът намира за основателно направеното искане за допускане и назначаване на съдебно-графическа експертиза със задача на вещото лице, на база сравнителен материал да даде заключение положения подпис под водач на МПС в Талон за медицинско изследване №0346438 дали принадлежи на оспорващия. В тази връзка и с оглед определяне на конкретно вещо лице, съдът предоставя възможност на оспорващия в тридневен срок от днес с писмена молба да посочи експерт, въз основа на която ще бъде определен и депозита за изготвяне на експертизата   с   отделно определение.

 

Съдът, на основание чл.  171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства за установяване на фактите, от които черпят права.    

 

Указва на оспорващия, че е следва  да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения

 

 УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, послужили за издаването на оспорения административен акт.    

 

Оспорващият: На този етап други доказателства няма да соча. Няма да правя доказателствени искания.

 

Юрисконсулт С.: Няма да соча други доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

Отлага делото и го насрочва за 21.06.2018г. от 09:30 часа   за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл.137, ал.7 от АПК. 

 

Предоставя възможност на оспорващия с писмена молба да посочи вещо лице, като на база молбата, съдът с определение ще определи депозита  за изготвяне на експертизата.

 

Предоставя възможност на страните до датата на следващото съдебно заседание да  ангажират допълнително писмени и гласни доказателства по делото.

 

         Заседанието приключи в  11:05 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                               Административен съдия:

 

                                                                                                                          Секретар: