П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 11.05.2018 година

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на единадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                     Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретар: Св.Атанасова

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 134 по описа за 2018 година

 

          На именното повикване в  10:20  часа се явиха:

 

Оспорващият, Ж.И. ***,  редовно призован, не се явява, за него се явява адв.Н. от ШАК, редовно упълномощен. 

 

         Ответната страна, Началник сектор "Пътна полиция" - гр.Шумен при ОДМВР-гр.Шумен, редовно призована, за нея се явява  юрисконсулт С., редовно упълномощена.  

 

         Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Съдът докладва депозирана жалба от  Ж.И. ***, чрез адв. Д. Н., ШАК, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0869-000293 от 26.03.2018 г. на ВПД Началник сектор ПП към ОД на МВР град Шумен, с която на основание  чл.171 т.1 б. Б от ЗДвП е наложено временно отнемане на свидетелството за управление на МПС № 282827131 на водач до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.  В жалбата е изразено несъгласие с така издадената заповед, като оспорващият счита, че същата е постановена при допуснати съществени процесуални нарушения при противоречие с материалния закон и  целта му, като са изложени подробни съображения в тази насока. Същият оспорва фактическата обстановка, която е възприел административният орган, въз основа на която е издал процесната заповед. Към жалбата са представени писмени доказателства. Направено е доказателствено искане за представяне от ответната страна на Акт за установяване на нарушения серия Г №068693 от  24.02.2018г., както и за допускане до разпит на трима свидетели за обстоятелства, които оспорващият е заявил в жалбата. 

 

         Съдът докладва и допълнително представена молба от адв.Н., към която са приложени писмени доказателства, а именно Заповед за прилагане на ПАМ №180869000200 от 28.02.2018г.

 

         Съдът връчва екземпляр от представените доказателства на процесуалния представител на ответната страна.

 

         Съдът докладва депозирани писмени доказателства  от ответната страна, приложени и описани към писмо рег.№ДА-01-945/20.04.2018г., като във връзка с представените доказателства, съдът констатира, че  приложените и описани в т.2, 7 и 8 от описа доказателства са нечетливи, поради което не следва да бъдат приобщавани към доказателствения материал по делото.      

 

Адв.Н.: Поддържаме жалбата. По отношение на доказателствата, предвид това, че свидетелите, които щяхме да водим при режим на довеждане, по някаква причина не искат да се явят, моля същите да бъдат призовани. Свидетелят Л.Г. е бил заедно с Ж. по време на търсене на автомобила, поради което считам че  е изключително важен свидетел за установяване на това, дали Ж. е карал автомобила и в кой момент откриват автомобила и къде го откриват. Свидетелите М. Я. и С.С. са свидетели на кавгата между Д. и приятеля му, като М. е бил вътре във вилата, когато е започнал скандалът, а С.С. е бил заедно с Ж. извън вилата и е станал свидетел на излизането на Д. от вратата, което е причина за счупването на ръката. Желаем събиране на гласни доказателства по отношение на травматичното увреждане, че това се е случило преди да управлява автомобила. За травматичното увреждане ще свидетелства С.С., по отношение на кавгата ще свидетелства М. Я., а по отношение на това, че са тръгнали да търсят автомобила ще свидетелства Л., който тръгва заедно с Ж. Представям молба с имената и адресите на свидетелите. Да се допуснат свидетелите, искани от ответната страна.

 

Юрисконсулт С.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да  бъдат приобщени всички доказателства. За нечетливите копия ще  представя такива четливи за следващо съдебно заседание. Не се противопоставям на искането за допускане на гласни доказателства от страна на оспорващия. По отношение на нашето искане за гласни доказателства, има промяна спрямо придружителното писмо. Държа на разпита на свидетеля Ц. П. К., който е актосъставител и е служителят, който е съставил талона за медицинско изследване и ще удостоверява извършената проверка спрямо жалбоподателя  и отказа му да бъде изпробван за алкохол. Не държа на разпита на Г. П. М., тъй като е посочено, че е само свидетел на съставянето на акта. Държа на разпита на Е. С. Б., тъй като от докладните-записки на служителите става видно, че на място първо  е пристигнал екип на РУП - Шумен и в придружителното писмо е  посочено, че това е свидетел,  който е присъствал при установяване на нарушението. Държа на разпита на Д.Й.И., който моля да бъде при режим на призоваване. Това е лицето, което твърди, че  към момента на извършване на ПТП-то водач на МПС е бил именно  жалбоподателят, тоест относно това че заповедта е правилно адресирана към жалбоподателя. Доколкото в талона за изследване, той не е подписан от страна на жалбоподателя, имаме свидетел на отказ – Д. В. Д., който е служител на  ОД на МВР - Шумен. Държа на разпита и на този свидетел. Тримата служители на ОДМВР - Шумен ще бъдат при режим на довеждане, а за гражданина Д.Й.И. на адреса, посочен в придружителното писмо  - при режим на призоваване.

 

Адв.Н.: Не се противопоставям на доказателствените искания на ответната страна. Имам допълнение към нашите доказателствени искания, а именно държа да се разпита и Г. П. М., който е свидетел на съставяне на акта, поради възражението на Ж., че актът е бил подписан преди да бъде съставен, а самият свидетел Г. М. не е присъствал.  Свидетелят Г. М. да каже там ли е бил или не е бил там, защото пише, че е свидетел, а този човек не е бил там, но се е подписал на акта. Според клиента ми, актът е бил подписан към момента, в който са го откъснали от кочана и са започнали да пишат върху него.    

 

Юрисконсулт С.: Щом има такова възражение, аз нямам нищо против да доведа и този свидетел. 

 

Адв.Н.:  Представям нашето копие от Акт за установяване на административно нарушение  №617859 от 23.03.2018г.

 

Съдът намира представените с жалбата писмени доказателства   за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото,  с изключение на нечетливите такива, а именно: разпореждане от 06.04.2018г., както и ксерокопия на    документи за правоспособност.

 

Съдът намира, че следва да бъде приобщен към писмените доказателства по делото, представеният в днешно съдебно заседание Акт за установяване на административно нарушение  №617859 от 23.03.2018г., както и представените от процесуалния  представител на оспорващия писмени доказателства към молба рег.№ДА-01-1108/10.05.2018г., по описа на ШАдмС.

 

Съдът намира представените писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка, описани от т.1 до т.12 включително за допустими и относими към спора, като посочените в т.7 и т.8 обяснения на лицата Д.Й.И.  и Ж.И.Д.  са нечетливи и не следва да бъдат приобщавани към доказателствения материал по делото. На ответната страна следва да бъде указано да представи до датата на следващото съдебно заседание четливи екземпляри от доказателствата, в случай, че иска да бъдат приобщени към материалите по делото.

 

 Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

  ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото, както следва:

 

-представените от оспорващия  с жалбата, с изключение на  разпореждане от 06.04.2018г. и ксерокопия на документи за правоспособност;

 

-днес представения от процесуалния представител на оспорващия Акт за установяване на административно нарушение  №617859 от 23.03.2018г., както и Заповед №18-08-69-000200 от 28.02.2018г., приложена  към молба рег.№ДА-01-1108/10.05.2018г., по описа на ШАдмС;

 

-представените от ответната страна писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка и приложени към писмо   рег.№ДА-01-945/20.04.2018г. от т.1 до т.12, с изключение на описаните в т.7 и т.8.

 

Съдът намира  за основателни направените доказателствени искания за събиране на гласни доказателства,  като в тази връзка указва на страните, че в тридневен срок, считано  от днес, следва да внесат  по 20.00 лв. депозит за призоваване  на  свидетелите, а за останалите свидетели, сочени от процесуалните представители на страните, при режим на довеждане не следва  да бъде заплащан депозит.

 

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

Допуска до разпит  при режим на призоваване следните свидетели:

 

-Б.И.Я., с адрес ***;

 

-Л.С.Г. с адрес ***;

 

-С.М.С. с адрес ***;

 

-Д.Й.И. - процесуалния представител на ответната страна допълнително ще посочи адрес за призоваване. 

 

Определя депозит в размер на 20.00 лв. за всеки един от свидетелите, съответно в общ размер на 60.00 лв. вносими от оспорващия, с оглед поисканите трима свидетели при режим на призоваване  и 20.00 лв. за ответната страна, с оглед поискания един свидетел при режим на призоваване. 

 

Допуска до разпит  при режим на водене свидетелите: Ц. П. К.,  Г. П. М. , Е. С. Б. и Д. В. Д. - всички са служители на ОД на МВР - Шумен. 

 

С молбата за представяне на внесения депозит, съдът предоставя възможност на процесуалния представител на ответната страна да посочи адрес за призоваване на свидетеля Д.Й.И..

 

Съдът, на основание чл.  171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства за установяване на фактите, от които черпят права.   

 

         Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалвания акт.       

 

         Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и при наличие на посочените в него материалноправни основания, както и при съблюдаване целта на закона.

 

         Адв.Н.: На този етап други доказателства няма да соча. Няма да правя доказателствени искания.

 

Юрисконсулт С.:  Няма да соча други доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 Отлага делото и го насрочва за 07.06.2018г.  от 10:00 часа,  за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл.137, ал.7 от АПК. 

 

Да се призоват свидетелите, след внасяне на определения от съда депозит. 

 

Предоставя възможност до датата на съдебното  заседание, страните да ангажират допълнително писмени доказателства по делото. 

 

Заседанието приключи в  10:45  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                   Административен съдия:

 

                                                                                                                     Секретар: