П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 11.05.2018 година

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на единадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                              Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретар: Св.Атанасова

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 110 по описа за 2018 година

 

          На именното повикване в  10:00  часа се явиха:

 

Оспорващият, „С.“ ООД ***,  редовно призован, явява се представляващият дружеството  Кр. А. К. и  с адв.Ж.Ж. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Ответната страна,  Началник на отдел „Местни данъци и такси” при Община Шумен,         редовно призована, за нея се явява  юрисконсулт  Р. А.,  редовно упълномощена.  

 

 Адв.Ж.: Да се даде ход на делото.

 

 Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва депозирана жалба от „С.“ ООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК *****, представлявано от Кр. А. К., срещу   Акт за установяване на задължение по чл.107, ал.3 от ДОПК №АУЗД001322/11.04.2017г., издаден от ст.инспектор „Данъчни приходи“ в отдел „Местни данъци и ТБО“ при Община Шумен. В жалбата и в допълнителната молба към нея се прецизира предметът на оспорване, като се сочат съображения досежно  незаконосъобразността на постановения административен акт. Оспорващият счита, че същият е постановен в противоречие с материалния закон и неговата цел. Сочи, че за процесния период  2013г. – 2016г., услугите не са били предоставени от община Шумен като в близост до стопанисвания от него обект не е бил разположен съд за събиране на отпадъци, както и дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, депо и чистота на териториите също не са предоставени. Отправено е искане до съда за отмяна на процесния акт като незаконосъобразен. Към жалбата са представени писмени доказателства под опис.

 

Съдът докладва административната преписка, представена по делото от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-699 от  22.03.2018г., съобразно приложен опис в писмото от т.1 до т.13 включително, както и допълнително представена Заповед №РД-25-163/26.01.2017г., приложена към писмо рег.№ДА-01-1043/03.05.2018г. по описа на ШАдмС.    

 

Съдът връчва препис от доказателствата на процесуалния представител на оспорващия.   

 

Адв.  Ж.: Поддържаме  жалбата. Представените доказателства са относими към спора по делото, няма пречка да бъдат приети. Водим двама свидетели, които моля да бъдат допуснати до разпит във връзка с обстоятелствата, изложени в жалбата – кога и как е извършвано прибирането и обработването на отпадъците, които са в резултат от дейността на фирмата; кога е сложен въпросният контейнер,  кога и колко пъти са ходили в общината да искат да бъде поставен контейнер на местото, където се извършва дейността.    

 

Юрисконсулт А.: Подадената жалба е допустима, но неоснователна. Оспорваме жалбата. Да се приемат представените писмени доказателства. Не възразявам да се допуснат водените свидетели. Не оспорвам обстоятелството, че съд за събиране на битови отпадъци  е предоставен на дружеството на посочената в жалбата дата, а именно през  месец март 2017г.  Твърдя, че до този момент, дружеството  е следвало  да ползва съд за събиране на битови отпадъци, който е разположен в    близост до КАТ - Шумен. 

 

 Управител на „С.“ ООД Кр.К.: Оспорваме заявеното от ответната страна, такъв съд е предоставен в рамките на КАТ и гробищния парк. На разстояние от 250 – 300м,  а другото е на километър от нашия имот.

 

Юрисконсулт А.: Не оспорвам обстоятелството, че контейнер на дружеството е предоставен през месец март 2017г. Не оспорвам и заявеното обстоятелство от оспорващия, че контейнер извън територията на КАТ – Шумен, както и извън района на Гробищен парк – Шумен няма. Такива са разставени  в двора на КАТ – Шумен, както и в самия гробищен парк. Представям и моля да бъдат приети като доказателства по делото четири броя заповеди, описани в писмо  изх.№ЖГ-00-105/11.05.2018г. по описа на Община Шумен. 

 

 Адв. Ж.: Не се противопоставям да бъдат приети като доказателства по делото, представените днес заповеди от общината.

 

  Съдът намира представените писмени доказателства с жалбата, както и представените от ответната страна, съдържащи се в административната преписка, приложени към писмо рег.№ДА-01-699 от  22.03.2018г., съобразно   опис   от т.1 до т.13 включително,   допълнително представената Заповед №РД-25-163/26.01.2017г., приложена към писмо рег.№ДА-01-1043/03.05.2018г. по описа на ШАдмС, както и днес представените четири броя заповеди,  описани в писмо  изх.№ЖГ-00-105/11.05.2018г. по описа на Община Шумен  за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото, 

 

 Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

  ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото, както следва:   

 

-представените и описани с жалбата писмени  доказателства;

 

-представените от ответната страна писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка, приложени към писмо рег.№ДА-01-699 от  22.03.2018г., съобразно опис от т.1 до т.13 включително, допълнително представената Заповед №РД-25-163/26.01.2017г., приложена към писмо рег.№ДА-01-1043/03.05.2018г. по описа на ШАдмС, както и днес    представените четири броя заповеди,  описани в писмо изх.№ЖГ-00-105/11.05.2018г. по описа на Община Шумен, а именно: Заповед №РД-25-2028/22.10.2012г., Заповед №РД-25-2241/29.10.2013г., Заповед №РД-1648/13.10.2014г., Заповед №РД-25-1745/21.10.2015г.   

 

Адв.Ж. След като не се оспорва обстоятелството, че  контейнер на дружеството е предоставен през месец март 2017г., аз оттеглям искането за допускане до разпит на свидетели.

 

 С оглед направеното изявление за оттегляне на искането за допускане до разпит на свидетели, съдът намира, че не следва да се произнася. 

 

Съдът, на основание чл.  171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства за установяване на фактите, от които черпят права.    

 

Указва на оспорващия, че следва да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, като във връзка с изясняване на спорните обстоятелства по предоставяне на услугите за процесния период 2013г.-2016г., следва да ангажира специални знания на вещо лице, с които съдът не разполага.  

 

 УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, послужили за издаването на Акта за установяване на задължения, предмет на  оспорване в настоящото производство.

 

 

 

Адв.Ж.: Моля да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза. Моля да бъде изискана и приложена схемата за разположение на контейнерите и времето, през което следва да бъдат обслужвани, тъй като има период, през който минават автомобилите и обслужват района.  

 

 Юрисконсулт А.: Не се противопоставям на искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът намира за допустимо и основателно искането за допускане и назначаване по делото на съдебно-счетоводна експертиза със задача на вещото лице след запознаване с материалите по делото, съхраняваните от ответника и от дружеството, извършващо  услугите по  сметосъбиране, сметоизвозване и чистота на териториите документи, както и наличната документация в счетоводството на оспорващия, да даде заключение по следните въпроси:

 

 1. За процесния период, посочен в Акта за установяване на задължения, да отговори дали реално е извършвана услугата сметосъбиране и сметоизвозване от Община Шумен, съобразно подадените декларации от жалбоподателя за съответния имот през 2013-2016г. включително, както и наличните документи по отношение на извършване на тези дейности, съхранявани при ответника или дружеството, извършващо тази дейност.

 

2. В периода 2013-2016г. включително,  предоставяна ли е услугата „Поддържане и чистота на териториите за обществено ползване“  по отношение на процесния имот. Ако отговорът е положителен, вещото лице да отговори за кои периоди, като посочи съответните задължения за тези периоди, в случай, че не се констатира предоставяне за целия период.

 

3. Предоставена ли е реално услугата „Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане депа за такива“ за процесния  период в описания в акта имот?

 

4. Вещото лице да даде заключение досежно методиката за определяне на данъчните задължения по обжалвания Акт за установяване на задължения, като изчисли поотделно задълженията за всички дейности. Вещото лице да даде заключение и досежно лихвите върху тези суми поотделно за всяко едно от перата: сметосъбиране и сметоизвозване, чистота на териториите, обезвреждане в депо.

 

Указва на процесуалния представител на ответната страна, че следва да представи административната преписка в цялост, като представи по делото Решение на Общински съвет Шумен за определяне размера на ТБО за процесния период 2013г. - 2016г., както и схема за разставяне на съдовете за събиране на битови отпадъци в близост до имота, стопанисван от оспорващия за процесния период 2013г.-2016г.

 

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА  съдебно-счетоводна експертиза със задача на вещото лице след запознаване с материалите по делото, съхраняваните от ответника и от дружеството, извършващо  услугите по  сметосъбиране, сметоизвозване и чистота на териториите документи, както и наличната документация в счетоводството на оспорващия, да даде заключение   по следните въпроси:

 

  1. За процесния период, посочен в Акта за установяване на задължения, да отговори дали реално е извършвана услугата сметосъбиране и сметоизвозване от Община Шумен, съобразно подадените декларации от жалбоподателя за съответния имот през 2013-2016г. включително, както и наличните документи по отношение на извършване на тези дейности, съхранявани при ответника или дружеството, извършващо тази дейност.

 

2. В периода 2013-2016г. включително,  предоставяна ли е услугата „Поддържане и чистота на териториите за обществено ползване“  по отношение на процесния имот. Ако отговорът е положителен, вещото лице да отговори за кои периоди, като посочи съответните задължения за тези периоди, в случай, че не се констатира предоставяне за целия период.

 

3. Предоставена ли е реално услугата „Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане депа за такива“ за процесния  период в описания в акта имот?

 

4. Вещото лице да даде заключение досежно методиката за определяне на данъчните задължения по обжалвания Акт за установяване на задължения, като изчисли поотделно задълженията за всички дейности. Вещото лице да даде заключение и досежно лихвите върху тези суми поотделно за всяко едно от перата: сметосъбиране и сметоизвозване, чистота на териториите, обезвреждане в депо.

 

Определя депозит за изготвяне на експертизата в размер на 150.00 лв., вносими от оспорващия по набирателната сметка за вещи лица на ШАдмС в 3-дневен срок от днес.

 

 Определя  за вещо лице Р.В.А. с висше образование, икономист, която да бъде призована след внасяне на определения от съда депозит. В призовката на вещото лице да се укаже, че следва да представи експертното заключение най-късно седмица преди датата на следващо съдебно заседание, ведно със справка-декларация  по чл.23, ал.2 и чл.24, ал.2 от Наредба №2 от 2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и декларация по чл.35, ал.2 от наредбата, установяваща, че вещото лице не е в конфликт на интереси, във връзка с изготвяне на експертизата.

 

Задължава ответната страна в тридневен срок от днес да представи липсващите по преписката документи, а именно: Решение на Общински съвет Шумен за определяне размера на ТБО за процесния период 2013г. - 2016г., както и схема за разставяне на съдовете за събиране на битови отпадъци в близост до имота, стопанисван от оспорващия за процесния период 2013г.-2016г. 

 

Адв.Ж.: На този етап други доказателства няма да соча. Няма да правя доказателствени искания.

 

Юрисконсулт А.:  Няма да соча други доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 Отлага делото и го насрочва за 07.06.2018г.   от 09:30 часа,  за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл.137, ал.7 от АПК. 

 

Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит. 

 

         Заседанието приключи в  10:20  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                           Административен съдия:

 

 

 

                                                                                                             Секретар: