П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 11.05.2018 година

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на единадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                              Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретар: Св.Атанасова

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 84 по описа за 2018 година

 

          На именното повикване в 09:30  часа се явиха:

 

Оспорващият, Ж.Д.Ж. ***,  редовно призован, явява се лично и с адв.П. от Софийска адвокатска колегия, редовно упълномощена.  

 

Ответната страна,  УС на КИИП – гр. София, редовно призована, за нея се явява адв.Д.  от САК, редовно упълномощена.  

 

Адв.П.:  Да се даде ход на делото.

 

Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва депозирана жалба от  Ж.Д.Ж., ЕГН **********,***,    срещу Решение на УС на КИИП от 24.11.2017г., с което е потвърдено решение на ЦКТК на КИИП по Протокол № ТК-10 от 15.11.2017г. и е постановен отказ за вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част „конструктивна“ на инвестиционните проекти.

 

Адв.П.:  Оспорваме Решение от заседание на УС на КИИП, проведено на 24.11.2017г., с което е отказано вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част „конструктивна“ на инвестиционните проекти. Същият отказ е обжалван по административен ред и е потвърден с решение по т.1 по Протокол №1 от заседание на КС на КИИП, проведено на 19.01.2018г. 

 

В жалбата се изразява несъгласие с така постановения административен акт, като оспорващият счита, че обжалваното решение противоречи на материалните разпоредби и на целта на закона – основания за оспорване по чл.146, т.4 и 5 от АПК. Оспорващият сочи, че отговаря на необходимите изисквания, визирани в чл.11 на Наредба №2 за проектантската   правоспособност на инженерите, регистрирани в камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, поради което счита решението за неправилно и незаконосъобразно. Предвид изложени подробни съображения е отправено искане за отмяна на решението. 

 

Съдът докладва представените с жалбата писмени доказателства,  както и представените такива от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-522/01.03.2018г. по описа на ШАдмС, с молба рег.№ДА-01-796/04.04.2018г., описани от т.1 до т.3 включително,  с молба рег. №ДА-01-1017/30.04.2018г. по описа на ШАдмС, както и съдържащите се в административната преписка писмени доказателства под подробен опис, депозиран в днешно съдебно заседание от т.1 до т.11 включително  

 

Адв.П.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени  искания. Моля да бъде приета административна  преписка, считам същата за относима.

 

Адв. Д.: Представям опис  на доказателствата по делото.  Оспорваме жалбата. Считам, че решението на УС, с което се потвърждава становището на комисията за технически  контрол е основано на вътрешната нормативна уредба на КИИП, както и на временната инструкция издадена от ръководството на КИИП.  Представили сме  пълната административна преписка, няма да соча други доказателства. Считам, че може да бъде постигната спогодба в рамките на съдебното производство. Към момента съм упълномощена само да предложа на страната и на съда начини, визирани в АПК да сключим споразумения пред съда. Условията, които ще представим ще бъдат заявени пред оспорващия  и   пред съда, за да вземат становище.

 

 Оспорващият: Всичко изискуемо от закона е представено по преписката.

 

Адв.Д.: Моля делото да бъде спряно по взаимно съгласие за постигане на съдебно споразумение. Има възможност за преразглеждане на акта. Ние желаем споразумение пред съд. 

 

Адв.П.: С оглед предложението на ответната страна, давам съгласие за спиране на производството. При непостигане на спогодба същото ще бъде възобновено.    

 

 Съдът намира представените с жалбата писмени доказателства,  както и представените от административния орган и съдържащи се в административната преписка, описани в приложен по делото днес опис от т.1 до т.11 за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото. 

 

  Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

  ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото, както следва:

 

-приложеното към жалбата Писмо изх.№КИИП-КС-002/06.02.2018г. с обратна разписка;

 

-приложените от ответната страна писмени доказателства към писмо рег.№ДА-01-522/01.03.2018г. по описа на ШАдмС, към молба рег.№ДА-01-796/04.04.2018г., описани от т.1 до т.3 включително,  към молба рег. №ДА-01-1017/30.04.2018г. по описа на ШАдмС, както и съдържащите се в административната преписка писмени доказателства под подробен опис, депозиран в днешно съдебно заседание от т.1 до т.11 включително.  

 

ПРИЛАГА писмена молба рег.№ДА01-879/16.04.2018г. по описа на ШАдмС от процесуалния представител на ответната страна.

 

Съдът като съобрази становищата на страните, че желаят да постигнат споразумение, намира че са налице предпоставките на чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, приложим съобразно разпоредбата чл.144 от АПК.

 

При това положение, производството по делото следва да бъде спряно, като съдът разяснява на страните, че съобразно разпоредбата на чл.231, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК  спряното по общо съгласие на страните производство се прекратява, ако в шестмесечен срок от спирането му никоя от страните не е поискала възобновяването му. Ако е постановено решение, то се обезсилва.

 

Водим от горното и на основание чл. 229 ал.1, т.1 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

СПИРА производството по административно дело № 84 от 2018 г. по описа на Шуменския административен съд.

 

УКАЗВА на страните, че съгласно чл. 231 ал.1 от ГПК вр. чл. 144 от АПК ако в шестмесечен срок от спиране на производството не поискат възобновяване, производството по делото се прекратява.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от днес. 

 

                 Административен съдия:

 

Заседанието приключи в 9:45   часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                             Административен съдия:

 

                                                                                                                   Секретар: