П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 14.05.2018 година 

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                         2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Ив. Велчева 

 

Прокурор: Д. Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

КАНД 101 по описа за 2018  година.

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

Касаторът, ЕТ„В.В. *** - редовно и своевременно призован, за него се явява адв. А.  от ШАК, редовно упълномощена от първа инстанция.   

 

Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда” гр. Шумен -  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Д. Шостак.  

 

Съдът констатира, че с рег.№ ДА-01-1110/11.05.2018г. по описа на ШАдмС, по делото е депозирана писмена молба-становище  от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Шумен, ответник по касационната жалба, с искане да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. В писмената молба-становище са изложени подробни съображения по съществото на спора, обосноваващи искането на ответника съдът да потвърди в пълен размер обжалваното въззивно решение, с което наказателното постановление е потвърдено като правилно и законосъобразно.  

 

Адв. А.  Да се даде ход на делото.

 

Прокурорът -  Да се даде ход на делото. 

 

Съдът, като съобрази становището на страните досежно хода на делото счете, че не са налице процесуални пречки, поради което 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора ЕТ„В.В. ***, чрез пълномощника му и процесуален представител адв.А., касационна жалба срещу Решение № 35/28.03.2018г. на Районен съд гр. Нови пазар, постановено по ВАНД № 45/2018 г. по описа на същия съд. 

 

Адв. А. – Поддържам  касационната жалба.

 

Прокурорът - Считам жалбата за процесуално допустима.  

 

Като съобрази приложените по ВАНД № 45/2018г.  по описа на Районен съд гр. Нови пазар доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по ВАНД № 45/2018г.  по описа на Районен съд гр. Нови пазар писмени доказателства.

 

Прилага писмена молба – становище от ответника по  касационната жалба с рег. № ДА-01-1110/11.05.2018г. по описа на ШАдмС.  

 

Адв. А. – Нямам  други доказателствени искания.

 

Прокурорът- Нямам доказателствени искания. 

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

Адв. А. – Моля да постановите решение, с което да уважите касационната ни жалба като основателна и отмените първоинстанционното решение, като неправилно и незаконосъобразно, респ. с това и процесното НП. Подробни съображения за това сме изложили в касационната си жалба. Считаме, че първоинстанционният съд не е споделил и не е обсъдил възраженията ни за допуснатите съществени процесуални нарушения, касаещи непосочването на точната разпоредба, която е вменена като административнонаказателна отговорност на жалбоподателя. Административният орган е посочил за нарушена разпоредбата на чл.62, ал. 1 от КТ, която видно от текста на същата в нея е уредена само формата, в която трябва да бъде сключен трудовият договор между работника и работодателя, като в обстоятелствената част на описанието на нарушението е посочено, че „…работодателят е допуснал     работника при липса на наличие на трудов договор“ и пак е посочил формата, която се изисква от закона. В тази връзка считаме, че ако е налице описаното нарушение, административният орган е трябвало да посочи като нарушена разпоредбата на 63 от КТ, където вече се вменява задължението на работодателя да не допуска работника или служителя преди да има и да му предостави сключен трудов договор. Това по никакъв начин и никъде не е обсъдено от първоинстанционния съд. На следващо място бяха изложени и твърдения за липса на престиране на труд, които също не са обсъдени от първоинстанционния съд. Районният съд също е стигнал до извода, че са налице достатъчно смекчаващи вината обстоятелства, като е посочил едно от тях – липса на предходно нарушения в тази връзка и въпреки всичко съдът не е изменил процесното НП с оглед на това, тъй като видно от наложеното наказание е наложен един размер, който е над предвидения законов минимум. Предвид изложеното, моля да     отмените обжалваното решение, респ. и наказателното постановление.  

 

Прокурорът – Намирам решението на Новопазарския районен съд за правилно и законосъобразно. Считам нарушението, визирано в НП за доказано по същество. В хода на административнонаказателното производство, считам че не са допуснати съществени нарушения на   процесуални правила, поради което Ви моля да постановите решение в този смисъл.

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния срок. 

 

Заседанието приключи в 09:55 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                                          Секретар: