П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 14.05.2018 година 

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                         2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Ив. Велчева 

 

Прокурор: Д. Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Христинка Димитрова  

 

КАНД 106 по описа за 2018  година.

 

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

 

Касаторът, „З.9.“ ООД, *** - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът, Община Шумен - редовно и своевременно призован, за него се явява юриск. К., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Шумен - редовно и своевременно призована, се явява прокурор Д. Шостак.  

 

Юриск. К.– Да се даде ход на делото.

 

Прокурорът - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от  касатора „З.9.“ ООД, със седалище и адрес на управление ***, чрез пълномощника му и процесуален представител адв. И., касационна жалба, против Решение № 135/27.03.2018г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 491/2018г. по описа на същия съд.  

 

Юриск. К. – Жалбата е допустима, но неоснователна.  

 

Прокурорът - Жалбата е процесуално допустима.  

 

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД № 491/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото приложените по ВАНД № 491/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен писмени доказателства, ведно с днес представеното от ответника по касационната жалба Пълномощно № 95-00-45/09.11.2015г.  

 

Юриск.К. – Няма да сочим други доказателства.

 

Прокурорът - Нямаме доказателствени искания.  

 

Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Юриск.К.– Считам жалбата на касатора за неоснователна, а решението на ШРС за правилно и законосъобразно. Първоинстанционният съд правилно е преценил фактическата обстановка. При извършена проверка  от инспектори  при община Шумен е констатирано, че пред търговския обект, стопанисван от „З.9.“ ООД, са поставени преместваеми обекти – маси, без да има изрично издадено за това разрешение за поставяне или разрешение за строеж от община Шумен. Във връзка с това на управителя на дружеството е съставен АУАН, а по-късно е издадено НП, с което е наложена санкция в размер на 400 лева. Извършената процедура по налагането на санкцията, считам че е правилна и законосъобразна. Не са нарушени процесуалните изисквания по ЗАНН. Наведените, както в първоначалната жалба, така и в  касационната твърдения, че жалбоподателят е бил в процедура по издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти са ирелевантни към спора. В Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения    на община Шумен изрично е казано, че такива обекти се поставят само  след като се издаде съответното разрешение от общината. Такова към момента на извършената проверка не е представено и затова е наложена и санкцията на жалбоподателя. Ако той е считал, че са нарушени неговите права  и разрешение не е било издадено поради някаква причина, жалбоподателят е можел да използва процедурите по АПК за мълчалив отказ, но това явно не е било извършено към момента на проверката или преди това. Предвид изложените съображения, моля да оставите в сила атакуваното решение на първоинстанционния съд.

 

Прокурорът – Считам, че решението на ШРС е правилно и законосъобразно. Визираното административно нарушение е доказано по същество. В хода на идминистративнонаказателното производство не е допуснато никакво нарушение на процесуални правила, поради което моля да потвърдите решението на ШРС.

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.  

 

Заседанието приключи в 09:50 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                              Секретар: