П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 14.05.2018 година 

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                         2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Ив. Велчева 

 

Прокурор: Д. Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Христинка Димитрова  

 

КАНД 98 по описа за 2018  година.

 

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

Касаторът, „Т.Б.А.Б.” ЕАД, *** - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът, Комисия за защита на потребителите – Регионална дирекция – град Варна - редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща представител.

 

За Шуменска окръжна прокуратура - редовно призована, се явява прокурор Д. Шостак.

 

Прокурорът -  Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от  касатора „Т.Б.А.Б.” ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, чрез пълномощника и процесуален представител юрисконсулт Р., касационна жалба, срещу Решение № 82/23.02.2018г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 43/2018г., по описа на същия съд.  

 

Прокурорът- Жалбата е процесуално допустима.   

 

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД № 43/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото приложените по ВАНД № 43/2018г. по описа на Районен съд гр.Шумен доказателства, както и приложеното към касационната жалба Пълномощно № 0207/6885 от 08.01.2018г. 

 

Прокурорът- Нямаме доказателствени искания.  

 

Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурорът – Считам решението на ШРС за правилно и законосъобразно. Със същото е потвърдено НП, с което е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева на „Ти Б.Ай Б.” ЕАД. Считам , че визираното в НП нарушение е абсолютно доказано, клиентът не е получил задължителния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити, което е доказано със свидетелски показания. Отделно в хода на административно- наказателното производство не е допуснато никакво нарушение на процесуалните правила и АУАН и НП имат всички законови реквизити, правилно са изписани и нарушените норми. Настоящият случай не е и маловажен, предвид обществените отношения, които се засягат с административното нарушение, поради което моля изцяло да потвърдите решението на ШРС. 

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.  

 

Заседанието приключи в 09:45 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                             Секретар: