П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 14.05.2018 година 

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                         2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Ив. Велчева 

 

Прокурор: Д. Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Христинка Димитрова  

 

КАНД 94 по описа за 2018  година.

 

         

 

На именното повикване в 09:35 часа се явиха:

 

Касаторът, ОД на МВР – гр. Шумен - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът, И.Т.Г.,*** - редовно и своевременно призован, за него се явява адв. С. от ШАК, редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Шумен - редовно и своевременно призована, се явява прокурор Д. Шостак.  

 

Адв.С. – Да се даде ход на делото.

 

Прокурорът - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от  касатора, ОД на МВР – гр. Шумен, чрез пълномощникът й и процесуален представител главен  юрисконсулт Ив. С., касационна жалба, против Решение № 88/26.02.2018г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 2713/2017г. по описа на същия съд.  

 

Адв.С.– Оспорваме жалбата.

 

Прокурорът - Жалбата е процесуално допустима.  

 

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД № 2713/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото приложените по ВАНД № 2713/2017г. по описа на Районен съд гр. Шумен писмени доказателства, ведно с приложената към касационната жалба Заповед за упълномощаване № 372з-315/09.02.2017г. 

 

Адв.С. – Няма да сочим други доказателства.

 

Прокурорът - Нямаме доказателствени искания.  

 

Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Адв.С. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите депозираната касационна жалба като неоснователна и недоказана. Считам, че в първоинстанционното производство се събраха поредица от безспорни доказателства, сочещи за основателност на депозираната от моя доверител жалба, а именно че същият не е знаел за извършения ремонт на въпросното МПС, какъвто е изводът на въззивния съд и в тази насока не би следвало да му бъде ангажирана административнонаказателната отговорност чрез процесния административен акт, който обжалвахме. От друга страна доказателствата по делото категорично доказаха, че моят доверител никога не е управлявал въпросното МПС по бул. „С.Велики“, както е отразено в атакуваното НП. Въпросното МПС не е регистрирано по надлежния ред по смисъла на чл.140, ал.1, във вр. с чл. 175, ал.3 от ЗДвП. В тази насока МПС- то е с регистрационни табели по смисъла на цитираните от мен разпоредби на закона. В този смисъл намирам първоинстанционното решение за правилно и законосъобразно и моля да го потвърдите като такова.

 

Прокурорът – Считам решението на ШРС за правилно и законосъобразно. Съгласен съм с изводите на съда, че в настоящият случай не е доказана вината, т.е. субективното отношение на санкционираното лице към вмененото му административно нарушение. Във всеки случай доказателствената тежест е в задължение на административно наказващия орган, няма доказателства, че санкционираното лице е управлявало и е знаело, че автомобил „Дачия“ с рег.№ ***** е със сменена рама и му е поставена рама от друг подобен автомобил. При тези обстоятелства няма как да се приеме наличие на вина в настоящия случай, поради което считам, че правилно ШРС е отменил наказателното постановление.

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.  

 

Заседанието приключи в 09:40 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                               Секретар: