П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 14.05.2018 година 

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                           2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Ив. Велчева 

 

Прокурор: Д. Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

 

КАНД 102 по описа за 2018  година.

 

          На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

Касаторът, Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, „Дюра – Тайлс БГ“ АД, гр.Нови пазар - редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Шумен - редовно и своевременно призована, се явява прокурор Д. Шостак.  

 

Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-1113/11.05.2018г. по описа на ШАдмС по делото е депозирана писмена молба от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Шумен,  касатор в настоящото производство, с искане за даване ход на делото в негово отсъствие. В писмената молба-становище са изложени подробни съображения по съществото на спора, обосноваващи искането на касатора съдът  да отмени обжалваното въззивно решение и да потвърди като правилно и законосъобразно атакуваното наказателно постановление по подробно изложените в писмената молба-становище съображения. 

 

Прокурорът - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от  касатора, Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Шумен, представлявана от директора касационна жалба, против Решение № 31/27.03.2018г. на Районен съд гр.Нови пазар, постановено по ВАНД №576/2017г., по описа на същия съд.  

 

Прокурорът - Жалбата е процесуално допустима.  

 

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД №576/2017г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото приложените по ВАНД №576/2017г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар доказателства.

 

Прилага писмена молба- становище на касатора с рег.№ ДА-01-1113 от 11.05.2018г. по описа на ШАдмС.  

 

Прокурорът - Нямаме доказателствени искания.  

 

Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

Прокурорът – Считам решението на Районен съд гр. Нови пазар за правилно и законосъобразно. Със същото е било отменено наказателното постановление на директора на Дирекция „ИТ“ гр.Шумен. Солидализирам се със съда, който като причина за отмяна на наказателното постановление е отразил, че в него е допуснато съществено процесуално нарушение, което нарушава правото на защита на санкционираното лице, а именно не е изписана коректно нормата, която е нарушена. Считам, че този порок действително следва да доведе до отмяна на наказателното постановление, поради което моля да отхвърлите касационнага жалба и да потвърдите решението на районния съд.  

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.  

 

Заседанието приключи в 09:35 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                                          Секретар: