П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 11.05.2018 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на единадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                        Административен съдия: ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар: Росица Хаджидимитрова

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Татяна  Димитрова

 

Административно дело номер  31 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

Оспорващият, С.К.П.,***, уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява. За него се явява адв. Д.Р., редовно упълномощена.

 

Оспорващата, Г.К.Х.,***, уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява. За нея се явява адв. Д.Р., редовно упълномощена.

 

 Ответникът, Началник на служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Шумен, уведомен от предходно заседание, явява се лично началникът на СГКК - Й. Й.

 

Заинтересуваната страна, Р.С.И.,***, уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

 

Заинтересуваната страна, В.И.К.,***, уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

 

Заинтересуваната страна, Н.Ш.Т.,***, уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

 

Вещото лице, П.П.П., уведомен от предходно заседание, явява се лично.

 

Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

 

Й. Й.: Да се даде ход на делото.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва изготвената от вещото лице съдебно-техническа експертиза, депозирана в съда на 11.04.2018г., в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

Адв.Р.: Запознати сме с експертизата, да се изслуша вещото лице.

 

Й. Й.: Запознати сме с експертизата, да се изслуша вещото лице.  

 

Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещото лице:

 

П.П.П. -  61г., бълг. гр., женен, с висше образование, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните. 

 

Съдът, на основание чл.200 ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 АПК, разяснява на вещото лице наказателната отговорност, която носи за даване на неверни или заинтересовани  заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, т.7 от НК.

 

Вещото лице обеща да даде вярно и точно заключение.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице. 

 

Вещо лице: Поддържам изготвената от мен експертиза. На втора страница от експертизата съм вписал, че по делото не открих документ - акт, с който К.П.П. е прехвърлил 800 кв.м. на оспорващите, според твърдението в жалбата. Запознах се с материалите по делото, но в жалбата до настоящия съд срещу отказа за извършване на исканото разделяне на имота, имаше такова твърдение и затова съм си позволил да изкоментирам, че няма такава прехвърлителна сделка, а за получаването по наследство не съм юрист и не го коментирам.

 

Въпрос на адв.Р.: Да, придобити са по наследство тези квадратни метри. Записано е, че: „Родителите ни си запазиха собствеността върху останалите 900 кв.м., като тази част от имота се намира точно по средата на имотите на нас двамата“. По делото е приложена Заповед № РД-25-717/19.05.2014г. на кмета на Община Шумен, с която се удовлетворява искането на едно от заинтересованите лица да получи имот точно на това място, която не ни е връчвана, сега я видяхме, като част от преписката. Тази заповед ли е причината да се появи този спор, да стане спорна тази част от имота?

 

Вещо лице: Не мога да отговоря на този въпрос, извън моите компетенции е.

 

Въпрос на Й. Й.: Имотът по КК, предмет на административния акт, съвпада ли с имот или имоти на жалбоподателите по протокола, който им е предоставен от ТПС комисията за заменките? Този имот по плана на новообразуваните имоти, съвпада ли с това, което е дадено с протокола на комисията?

 

Вещо лице: Няма идентичност между имотите, които са получени в резултат на замянката, записано е - два парцела - 803 и 822, които не съвпадат с имота, предмет на административното производство. Имотът, предмет на административното производство, е очертан с плана на новообразуваните имоти. 

 

Адв.Р.: Нямам повече въпроси, да се приеме експертизата.

 

Й. Й.: Нямам повече въпроси, да се приеме експертизата. 

 

Съдът намира заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза за обективно и компетентно дадено, поради което същото следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.  

 

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:  

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по допуснатата и назначена съдебно-техническа експертиза.

 

На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно определения от съда и внесен от страните депозит. 

 

Адв.Р.: Представям списък на разноските. Няма да сочим други доказателства, нямаме доказателствени искания.

 

Й. Й.: Няма да сочим други доказателства, нямаме доказателствени искания. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

 

Адв.Р.: Моля да уважите подадената жалба, както е предявена. Моите доверители владеят този недвижим имот повече от 40г., така че те го владеят с пълното съзнание, че това е техен имот, който им е прехвърлен от една страна и от друга е получен по наследство. Тази заповед на кмета К. е издадена за чужд имот, който е този на моите доверители и това е причината да се появи спора между страните за частта от имота, която подробно е очертана в комбинираната скица, представена от вещото лице. Моля да уважите жалбата и да присъдите разноските по делото, съобразно списъка, който представих. Моля да ми предоставите срок за писмена защита, ако може по-дълъг.

 

Й. Й.: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Правилно административният орган е посочил, че е налице спор за материално право и е отказал да извърши услугата. При издаването на акта са спазени всички процесуални правила, актът е мотивиран и законосъобразен и като такъв моля да го потвърдите. 

 

Съдът прилага по делото  списък на разноските, представен от процесуалния представител на оспорващите, дава възможност на същия, в 7 - дневен срок считано от днес да представи писмени бележки по делото и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                          Административен съдия:

 

                                                                                                                        Секретар: