П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 11.05.2018 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на единадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                               Административен съдия: ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

 

при участието на секретар: Росица Хаджидимитрова

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Татяна  Димитрова

 

Административно дело номер  21 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 09:30  часа се явиха:

 

Оспорващият, „МБАЛ - Шумен“ АД, гр. Шумен, редовно призован, за дружеството се явява адв.С. П. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Ответникът, Директор на РЗОК, гр. Шумен, редовно призован, не се явява, за него се явява адв. С. С. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Вещото лице, д-р С.П.Д., редовно призован, явява се лично. 

 

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

 

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва изготвената от вещото лице съдебно-медицинска експертиза, депозирана в съда на 03.05.2018г., в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК. 

 

Адв. П.: Запознати сме с експертизата, да се изслуша вещото лице.

 

Адв. С.: Запознати сме с експертизата, да се изслуша вещото лице.  

 

Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещото лице:

 

Д-р С.П.Д. -  34г., бълг. гр., неженен, с висше образование, неосъждан, без служебна ангажираност със страните. 

 

Съдът, на основание чл.200 ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 АПК, разяснява на вещото лице наказателната отговорност, която носи за даване на неверно или заинтересовано  заключение по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, т.7 от НК.

 

Вещото лице обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице. 

 

Вещо лице: Поддържам заключението.

 

Въпрос на адв. П. : Задължително ли е при извършване на всяка амбулаторна процедура № 42 да бъде направена рентгенография на засегнатите стави? При извършване на всяка амбулаторна процедура № 42 в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД Варна правят ли се рентгенографии на пациента?

 

Вещо лице: На първи въпрос - дали задължително да се прави - съгласно диагностично лечебния алгоритъм, в точка 2 - да, особено, когато се касае за първичен диспансерен преглед, а за всички описани в делото случаи става дума за първични диспансерни прегледи, т.е. на пациента за първи път му е правена амбулаторна процедура № 42, така че в този случай е задължително. Съгласно алгоритъма е така. Когато става дума за вторичен диспансерен, защото те са от 2 до 4 в година, по преценка на лекуващия лекар е възможно да бъде пропусната, защото става дума за 4 рентгенографии за година, в повечето случаи безсмислени. Но в случая става дума за първични диспансерни прегледи, където е задължително. В УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД Варна също се правят. 

 

Въпрос на адв. П.: Задължително ли е при извършване на всяка амбулаторна процедура № 42 да бъде направено определяне на нуждите на пациента от нефармакологично лечение /физиотерапия, балнео-санаториално лечение, рехабилитация и др./? При извършване на всяка амбулаторна процедура № 42 в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД Варна извършва ли се определяне на нуждите на пациента от нефармакологично лечение?

 

Вещо лице: Това е т. 4 от диагностично лечебния алгоритъм по  амбулаторна процедура № 42, където действително една от подточките е определяне нуждите от нефармологично лечение - в т.ч. нагревки. Съгласно алгоритъма, би следвало да се направи преценка от възможността и необходимостта, а решението е на лекуващия лекар. В тези случаи, аз съм написал в експертизата, че в тези документи, които са представени, няма препоръки за рехабилитация в нито една от амбулаторните процедури. Само 11-те случая съм видял, по документи. Не мога да преценя, след като не го виждам, дали болния би могъл да проведе нефармакологично лечение. При някои от случаите става дума за пациенти, при които се стартира лечение, т.е. те са по дефиниция с високо активно заболяване, което пък е противопоказание за провеждане на нефармакологично лечение. При някои от пациентите е продължение на лечението, поради което там би могло да се обсъжда възможност за нефармакологично лечение. Вероятно, след като не е упоменато в амбулаторния лист за диспансерно наблюдение, че на болния се препоръчва да проведе рехабилитация, значи лекарят е преценил, че не е нужно. Такава е практиката и в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД Варна.

 

Въпрос на адв. П.: В раздел „Кодове на основни процедури по МКБ-9КМ“ от амбулаторна процедура № 42 има ли изискуем код за отчитане на химично изследване на урина?

 

Вещо лице: Код за урина има. Има код за всяко нещо, което се изследва - биохимия, рентген, урина, включително за скенер има код.

 

Въпрос на адв. П.: Съгласно изискванията на амбулаторна процедура № 42 извършени ли са изискуемите две диагностични процедури и по преценка една терапевтична от блок с кодове на основни процедури по МКБ-9КМ в разглежданите случаи?

 

Вещо лице: Аз съм написал в заключението по първи въпрос, че диагностични процедури са кодирани, като ЕКГ при всеки един пациент, без тя да е в задължителния минимум, т.е. диагностични процедури са кодирани, без да са извършени минимума задължителни процедури. А терапевтична - при нито един пациент не е извършена, но то е по преценка. За пациента Д.Р.Д. по т.13 съм посочил, че липсват изследване на химично изследване на урина с течни реактиви и рентгенография на засегнатите стави. Заключението по т. 4.2. е дадено в изпълнение на задача 3, където е подточка 4.2. - продължаване на лечението.

 

Въпрос на адв. С.: По т. 4.3. задължително ли е да се извърши процедурата за определяне на нуждите за нефармакологично лечение, дали пациента има нужда от рехабилитация?

 

Вещо лице: Така, както е написано в диагностично лечебния план по т. 4, би следвало да се определя нуждата от рехабилитация и ако има такава нужда, тя се упоменава в листа за диспансерно наблюдение, така както се определя терапевтичния план, след него би следвало да се упомене, че пациентът има нужда освен от лекарство и от немедикаментозно лечение.  

 

Адв. П.: Нямам повече въпроси, да се приеме експертизата.

 

Адв. С.: Нямам повече въпроси, да се приеме експертизата.  

 

Съдът намира заключението по допуснатата съдебно-медицинска експертиза за обективно и компетентно дадено, поради което същото следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.  

 

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:  

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по допуснатата и назначена съдебно-медицинска експертиза.

 

На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно определения от съда и внесен от страната депозит. 

 

Адв. П.: Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

Адв. С.: Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.  

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

 

Адв. П.: Представям списък с разноски. Поддържам изцяло жалбата. Моля да я уважите и да отмените обжалваната покана, както и да присъдите направените съдебни и деловодни разноски в полза на „МБАЛ Шумен“ АД по представения списък. Вещото лице каза, че тези процедури са по преценка на лекуващия лекар, тук са били извършени такива преценки. Всички доводи са изложени в жалбата, както и във възражението, няма да ги повтарям. Моля да ги имате предвид като казани и в настоящото съдебно заседание. Моля Ви за решение в този смисъл. Не желая срок за писмени бележки.

 

Адв. С.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите депозираната жалба срещу процесната писмена покана, издадена от Директора на РЗОК - Шумен. Считам, че в производството по настоящото дело се събраха множество доказателства, безспорно сочещи за неоснователност на жалбата, а именно атакувания акт е издаден от материално и териториално компетентен административен орган, при съблюдаване на законовите изисквания. Приетата по делото съдебно-медицинска експертиза потвърди изводите на Директора на РЗОК, залегнали в атакувания акт по категоричен начин и в този смисъл намира жалбата на „МБАЛ Шумен“      АД за неоснователна. За процесуална икономия моля да ми предоставите срок за писмени бележки. Моля да присъдите сторените от доверителя ми разноски по списъка на разноските, който представям.

 

Съдът прилага списъци с разноски,       представени от страните, дава възможност на ответната страна, в 5 - дневен срок да представи писмени бележки по делото и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Заседанието приключи в 9:50 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                       Административен съдия:   

 

                                                                                                                Секретар: