П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 09.05.2018 година

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на девети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Р.Хаджидимитрова

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 101 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:50  часа се явиха: 

 

Оспорващата, Г.Н.Р., уведомена в предходно заседание, се явява лично и с адв. И. от ШАК, редовно упълномощен. 

 

Ответникът, Директор на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Шумен, уведомен в предходно заседание, за него се явява ст. юрисконсулт М. А., редовно упълномощен.  

 

         Адв. И.: Моля, да се даде ход на делото.

 

         Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА депозираната жалба:

 

Производството по настоящото дело е по реда на ЗПЗП и е образувано по жалба от Г.Н.Р. ***, против Заповед №03-270-РД/30 от 13.04.2016 г. на Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Шумен, с която е отказано финансиране по Заявление за подпомагане на оспорващата с УНР на кандидата 656804 и ИД № на проекта 27/06/1/0/01599, по съображения, че кандидатът по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е изпълнил изискванията на чл. 5, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 5, ал. 15, т. 1 от Наредба № 14 от 28.05.2015г., поради което заявлението му е недопустимо за финансиране.

 

В жалбата се релевират доводи, че обжалвания административен акт е немотивиран и постановен при допуснати съществени процесуални нарушения и по специално такива на разпоредбата на чл.35 от АПК, а именно при неизясняване на релевантните за спора факти и обстоятелства, в каквато връзка е отправено искане за отмяна на обжалваната заповед, като незаконосъобразна. 

 

Адв. И.: Поддържаме жалбата.

 

Юрисконсулт А.: Оспорваме изцяло подадената жалба. Считаме, че е неоснователна. Издадената заповед за отказ е мотивирана. Преди да издаде обжалваната заповед административния орган, са извършени редица проверки, във връзка с установяване на недопустимостта за финансиране на кандидата и моля да отхвърлите така представената жалба и да потвърдите издадения административен акт. 

 

Съдът констатира, че с молба с рег. № ДА-01-842/12.04.2018г., по описа на ШАдмС, депозирана от ответника, чрез процесуалния му представител, последният, на основание чл. 192, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК отправя искане да бъде задължено трето, неучастващо в делото лице – Общинска служба по земеделие гр.Велики Преслав да представи по делото доказателства и/или да направи изявление вписан ли е в Общинска служба по земеделие гр. Велики Преслав Анекс от 05.06.2015г. към договор за наем от 15.08.2014г., сключен между „П.“ ЕООД гр. София, в качеството на наемодател и ЕТ „Р. Р. 2000“, като наемател. В случай, че анексът е вписан в Общинска служба по земеделие гр. Велики Преслав да представи заявлението, с което е направено искането за вписване и издадените документи от общинската служба, във връзка с вписването на анекса. Към молбата си ответникът е представил копие от анекса към Договор за наем от 15.08.2014г.

 

Адв.И.: Запознат съм с искането, считам същото за основателно. Ще направя същото в сходна насока, но това също е основателно. Представям заверени от Общинска служба по земеделие гр. Велики Преслав Договор за наем на земеделска земя от 15.08.2014г. относно отдаване под наем на спорния земеделски имот, а именно: черешова градина от 5 дка в землището на с. Имренчево. Посочения договор за наем го представих, като доказателство, но не в този вид, в който съществува в общинска служба по земеделие. Представям и за колегата. Представям също така анекс към посочения договор от 05.06.2015г., съгласно който действието на договора за наем досежно спорния имот е прекратено. Във връзка с така представените доказателства и направеното искане от колегата по чл. 192 от ГПК аз също представям молба по чл. 192 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, по силата на която да задължите неучастващо по делото лице – Общинска служба по земеделие гр. Велики Преслав, да представи по делото копие от входящия или входящо-изходящия регистър, от което да е видно кога са представени в службата приложените към молбата Договор за наем от 15.08.2014г. и анекса от 05.06.2015г. във вид, заверен от самата общинска служба по земеделие. Представям справка за дейността на съпруга на моя доверител, в качеството му на ЕТ „Р. Р. 2000“, изходяща от Областна дирекция „Земеделие“ към 23.02.2015г. и към 24.06.2015г., от които справки е видно какви земеделски земи същият е ползвал към посочените дати. И още едно искане имам – явно от представените по делото справки от Общинска служба земеделие В. Преслав при първоначалното разглеждане по делото и при служебно направените справки от административния орган, приложени към административната преписка, е видно, че в общинската служба, а може би и в областната дирекция има проблеми във връзка с приемането и обработката на документацията. С оглед изложеното имам още едно искане по чл. 192 от ГПК да задължите неучастващо в делото лице - Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен да представи по делото Вътрешни правила за организацията на документооборота, действащи в дирекцията в периода от 15.08.2014г. до 24.06.2015г. Това са датите на сключване на договора за наем и анекса към договора за наем. Искането е свързано и с другите искания, които направи колегата за представяне на документи или справки от общинската служба. От всичко представено днес представям екземпляри и за ответната страна. 

 

Юрисконсулт А.: Нямам възражения по направените искания. 

 

Съдът, като съобрази приложените по АД № 159/2016г., по описа на ШАдмС  и по АД № 1138/2017г., по описа на ВАС, писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 

Днес представените от страните писмени доказателства съдът намира за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материл по делото.

 

Исканията на жалбоподателя по чл. 192 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, обективирани в молби, депозирани в настоящото съдебно заседание, за изискване от трето, неучастващо в делото лице, а именно – Областна дирекция „Земеделие“ гр.Шумен и Общинска служба по земеделие гр.Велики Преслав документи, както и изложеното в молба на ответника с рег. № ДА-01-842/12.04.2018г., по описа на ШАдмС, искане по чл. 192 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК за изискване от трето, неучастващо в делото лице -  Общинска служба по земеделие гр.Велики Преслав на документи, съдът намира за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да бъдат уважени.

 

Мотивиран от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: 

 

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК, ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по АД № 159/2016г., по описа на ШАдмС и АД № 1138/2017г., по описа на ВАС, писмени доказателства, както и днес представените от жалбоподателя писмени доказателства, съставляващи вписан в Общинска служба „Земеделие“ гр. Велики Преслав договор за наем на земеделска земя от 15.08.2014г. и Анекс към договор за наем от 05.06.2015г., както и справки за дейността на ЕТ „Р. Р. 2000“ към 23.02.2015г. и към 24.06.2015г.

 

Приема приложения към молба на ответника с рег. № ДА-01-842/12.04.2018г., по описа на ШАдмС, Анекс към договор за наем от 05.06.2015г. – незаверен.

 

Прилага два броя молби на жалбоподателя за изискване, на основание чл. 144 от АПК, във връзка с чл. 192 от ГПК, на документи от неучастващи в делото лица - Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Шумен и Общинска служба по земеделие гр.Велики Преслав.

 

Прилага молба на ответника с рег. № ДА-01-842/12.04.2018г., по описа на ШАдмС, за изискване, на основание чл. 192 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК на документи от неучастващо в делото лице - Общинска служба по земеделие гр.Велики Преслав.

 

На основание чл. 192 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК ЗАДЪЛЖАВА Общинска служба по земеделие гр.Велики Преслав,  с посочен в молба на жалбоподателя адрес – гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № **, ет. *, да представи по делото копие от входящ или входящо-изходящ регистър, от което да е видно кога са представени в службата приложените към молбата на жалбоподателя Договор за наем от 15.08.2014г. и Анекс от 05.06.2015г. към посочения договор за наем, както и да представи заявлението, с което е направено искането за вписване на издадените документи от общинската служба, във връзка с вписването на анекса.

 

 На основание чл. 192 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК ЗАДЪЛЖАВА Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Шумен, с адрес – гр. Шумен, бул. „Славянски“ № **, ет. * да представи по делото Вътрешни правила за организация на документооборота, действащи в дирекцията в периода от 15.08.2014г. до 24.06.2015г.

 

На основание чл. 192, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК преписи от молбите за изискване на гореупоменатите документи и приложенията към тях да се изпратят на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Шумен и Общинска служба по земеделие гр.Велики Преслав, като се укаже на същите, в 3-дневен срок от получаване на преписите да представят изисканите доказателства.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, във връзка с чл. 170, ал. 1 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на същите, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

 

УКАЗВА на оспорващата, че е в нейна тежест да  ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата си твърдения.

 

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен административен орган, в съответствие с целта на закона.

 

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, в унисон със задължителните указания на ВАС по отменително решение № 2978/09.03.2018г., постановено по АД № 1138/2017г., по описа на ВАС, съдът счита, че за изясняване на спора е необходимо събирането на други доказателства, извън съдържащите се в приложените административни дела на ШАдмС и на ВАС – София, в каквато връзка и на основание чл. 171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на оспорващия, че следва да представи доказателства, от които да е видно дали анекса за прекратяване на договора за наем е представен в указания в Уведомително писмо № 01270-6500/143/10.11.2015г. на Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Шумен 10 - дневен срок за представяне на документи, във връзка с отстраняване на констатирани пропуски, както и да ангажира доказателства, от които да е видно дали гореупоменатия анекс е бил представен за вписване в Общинска служба по земеделие гр. Велики Преслав и кога.

 

УКАЗВА на ответника, че следва да представи писмени доказателства относно регистрите на земеделските стопани, от които да е видно кога и по какъв ред се обновяват същите, както и досежно реда и начина, по който административния орган извършва проверки на анкетните карти за регистрация на земеделските производители, на регистрационните карти и талони.

 

Съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна.

 

Същото следва да се отложи за друга дата, с оглед предоставяне възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в съответствие с дадените от съда указания, както и във връзка с направените от същите в настоящото съдебно заседание доказателствени искания.

 

За следващо съдебно заседание ще следва да бъде призовано и разпитано и вещото лице Р.В.А., дало заключение по АД № 159/2016г., по описа на ШАдмС.

 

ОТЛАГА и насрочва делото за 05.06.2018г., от 9.30 ч., за която дата страните уведомени в днешно съдебно заседание.

 

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                                      Секретар: