П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 09.05.2018 година

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на девети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Р.Хаджидимитрова 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 104 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 9:50 часа се явиха: 

 

Оспорващият, ЕТ„Б. – Л. С.“, гр.Велики Преслав, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът, Главен специалист МДТ при Община Велики Преслав, редовно и своевременно призован, за него се явява адв.Г. Б., редовно упълномощена. 

 

Адв. Б.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 

    О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА постъпилата жалба:

 

Производството по настоящото дело е по реда на чл.156 от ДОПК във връзка с чл.4, ал. 1 от ЗМДТ, по жалба на ЕТ „Б.-Л. С.”, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Л. С. С., против АУЗ №  5023-1/12.12.2017г., издадено от ст. специалист „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Велики Преслав, в частта, с която на едноличния търговец са определени задължения за ТБО за 2017г. на обща стойност 3603,50 лв., в т.ч. 3502,80 лв. главница и 100,70 лв. лихви. 

 

Посочения АУЗ по декларация е потвърден изцяло с Решение № 22/20.02.2018г. на Главен специалист „Местни данъци и такси” при Община Велики Преслав.

 

В допълнително депозирана уточнителна молба с рег. № ДА-01-783/02.04.2018г., по описа на ШАдмС, жалбоподателят уточнява, че жалбата му е насочена срещу гореупоменатия АУЗ, потвърден с цитираното решение само в частта досежно определената сума за ТБО за 2017г. в размер на 3603,50 лв., в т.ч. 3502,80 лв. главница и 100,70 лв. лихва върху нея.

 

В жалбата се релевират доводи за материална незаконосъобразност на обжалвания АУЗ по декларация, в частта досежно определените дължими суми за ТБО за 2017г., поради непредоставяне от страна на ответника услуги по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и поради неподдържане чистотата на обществените територии, с оглед отстоянието на което се намира процесния обект – недвижим имот, собственост на жалбоподателя, а именно на 8 км. от гр.Велики Преслав.

 

С оглед гореизложеното се релевират доводи за недължимост на гореупоменатите суми за ТБО за 2017г., досежно собствения на жалбоподателя недвижим имот, поради липса на законовите предпоставки за това и в тази връзка се отправя искане за отмяна на обжалвания АУЗ по декларация в гореупоменатата част само досежно определените дължими суми за ТБО за 2017г., в т.ч. главница и лихви, като незаконосъобразен. 

 

Адв. Б.: Оспорваме депозираната жалба. 

 

Съдът констатира, че с молба с рег. № ДА-01-1061/04.05.2018г., по описа на ШАдмС, ответникът е предоставил писмени доказателства, съставляващи част от матералите по административната преписка, във връзка с издаване на обжалвания административен акт, описани в молбата от т.1 до т. 7.

 

Същевременно ответникът е представил допълнителни доказателства, обособени в три броя папки, без опис на същите. В тази връзка съдът приканва ответникът да поясни касателството на допълнително представените доказателства без опис към предмета на настоящия спор.

 

Адв. Б.: Споразумението от 12.04.2010г. между общините, с цел управление на отпадъците на регионално депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово представяме във връзка с доказване изпълнението на услугата „Депониране на битови отпадъци“ от Община Велики Преслав, като в подкрепа са другите доказателства, приложени в двата класьора, а именно сключените договори за предоставяне на тази услуга, а именно – Договора за депониране на отпадъци № 50, който е в единия класьор и Договор № 89, който е по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предоставяне на услугите от петте общини по предварително третиране, сортиране на смесени битови отпадъци. Тези договори са сключени на основание чл. 13 от въпросното споразумение, което урежда начина на отчитане на депонираните неопасни отпадъци, реда, начина и сроковете на заплащане на същите. В представените подробни доказателства ще видите фактурите. Последната папка - това е договора по проведена обществена поръчка за извършване на другата услуга – поддържане на чистота в обществените територии. Този Договор №195/27.04.2017г., с предмет озеленяване, поддържане и почистване на новоизградени и съществуващи озеленени площи, и прилежащи алеи, площадки на паркове, скверове, междублокови пространства и разделителни ивици на територията на Община Велики Преслав за 2017г. касае удостоверяване на извършване от страна на общината на услугата поддържане чистота на обществените територии. Текстът на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Велики Преслав, който сме представили, е в актуалната редакция към днешна дата. 

 

Съдът, като съобрази представените от страните писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК, ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, както следва:

 

-                Представените от ответника, със съпроводително писмо с рег. № ДА-01-642/16.03.2018г., по описа на ШАдмС, писмени доказателства под опис от 1 до 13, както и представените от ответника, с молба с рег. № ДА-01-1061/04.05.2018г., по описа на ШАдмС, писмени доказателства под опис от 1 до 7, обособени в том ІІ /съдържащ материали от стр. 1 до стр. 298/ и том ІІІ /съдържащ материали от стр. 299 до стр. 596/.

 

-                Представената от жалбоподателя Молба с рег. № ДА-01-783/02.04.2018г.,  по описа на ШАдмС и приложените към нея доказателства –  Удостоверение за актуално състояние на ЕТ „Б. – Л. С.“ и банково бордеро от 02.04.2018г.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответникът, в 3-дневен срок от днес, да представи подробен опис на допълнително представените без опис и без съпроводителна молба доказателства, обособени в три броя папки, съставляващи Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Велики Преслав и приложения към нея;  Споразумение от 12.04.2010г. на общините и приложения към същото, както и Договор № 195/27.04.2017г. и приложения към същия, с оглед приемането и приобщаването им към доказателствения материал по делото в следващо съдебно заседание.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответникът, в 3-дневен срок от днес, да представи подробен опис на представените с молба с рег. № ДА-01-1061/04.05.2018г., по описа на ШАдмС, документи, удостоверяващи изпълнението на договорените дейности по представения Договор № 50/27.01.2017г. между Община Велики Преслав и ОП „Чистота“ – Шумен; на документите след поемане на задължение, включени в досие за изпълнение на Договор № 5 от 03.01.2017г.; на документите, удостоверяващи изпълнение през 2017г. на задължението на общината по Наредба № 7 от 19.12.2013г.; на документите, удостоверяващи изпълнението през 2017г. на задължението за поддържане чистотата на територията за обществено ползване на Община Велики Преслав, както и на документите, удостоверяващи реалното изпълнение на договорените дейности по Договор № 89/13.03.2015г.

 

Преписи от представените от ответника с молба с рег. № ДА-01-1061/04.05.2018г., по описа на ШАдмС, писмени доказателства, както и допълнително представените такива без опис, обособени в два броя класьори и три броя папки следва да се изпратят на оспорващия по делото за запознаване със същите, както и за становище, във връзка с представените доказателства.

 

На основание чл.171, ал.4, във връзка с чл. 170, ал. 1 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на същите, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

 

УКАЗВА на оспорващата страна, че е в нейна тежест да  ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата  твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на АУЗ по декларация № 5023-1/12.12.2017г., издаден от ст. специалист “Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Велики Преслав.

 

УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен административен орган.

 

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 3-дневен срок от днес, да представи Наредба № 4 за  определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Велики Преслав в актуалната й редакция към 12.12.2017г., към момента на издаване на АУЗД, както и да представи решения на Общински съвет - Велики Преслав с номера, както следва - № 241 по Протокол № 19/20.12.2016г., с която е приета Наредба № 4, както и решение на Общински съвет - Велики Преслав с № 308/25/23.05.2017г. и № 415/33/19.12.2017г., за изменение и допълнение на наредбата.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, в 3-дневен срок от уведомяването му, в писмен вид, да поясни оспорва ли размера на претендираните от него дължими суми за ТБО за 2017г. или оспорва задължението само по основание. 

 

Адв. Б.: Оставям на преценката на съда за гласните доказателства, поискани с  жалбата. 

 

Съдът, като съобрази направеното от жалбоподателя с жалбата доказателствено искане за допускане на гласни доказателства за упоменати в жалбата обстоятелства, намира същото за допустимо и относимо към спора, поради което ще следва да бъде уважено.

 

Мотивиран от горното

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ДОПУСКА до разпит, в следващо съдебно заседание, двама свидетели на жалбоподателя, при режим на довеждане, за установяване на упоменатите в жалбата обстоятелства.

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна.

 

ОТЛАГА и насрочва същото за 19.06.2018г., от 10.00 ч., за която дата ответната страна уведомена чрез процесуалния си представител, а жалбоподателя уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                                      Секретар: