П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 09.05.2018 година

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на девети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Р.Хаджидимитрова 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 55 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха: 

 

Оспорващият, „Топлофикация-Шумен“ ЕАД, гр.Шумен, уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът, Кмет на Община Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, за него се явява юрисконсулт К., редовно упълномощен.

 

Вещото лице, М.Я.Й., редовно и своевременно призовано, явява се лично.

 

Вещото лице, В.А.Б., редовно и своевременно призовано, явява се лично. 

 

Юрисконсулт К.: Считам, че няма пречки да се даде ход на делото. 

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Пристъпва към снемане самоличността на вещите лица:

 

М.Я.Й. – 58г., бълг.гр., неосъждана, разведена, с висше образование, без родство и служебна ангажираност със страните.

 

В.А.Б. – 66г., бълг.гр., неосъждан, разведен, с висше образование, без родство и служебна ангажираност със страните.

 

На основание чл. 200, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът напомни на вещите лице отговорността им за даване на невярно заключение по чл. 291, ал. 1 от НК – от една до пет години лишаване от свобода. 

 

Вещите лица обещават да дадат вярно и безпристрастно заключение. 

 

Съдът пристъпва към изслушване на заключението по назначената съдебно-техническа експертиза. 

 

Вещо лице Б.: Поддържам изготвеното заключение.Вещо лице Й.: Поддържам изготвеното заключение. По т.1.1. от заключението е отразено, че процесният обект е строеж по смисъла на ЗУТ и е необходимо техническото състояние на обекта да съответства на изискванията на чл. 169, ал. 1 до ал. 3 от ЗУТ. Искам да посоча, че за първа точка – носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа смятам, че към момента на огледа съоръженията съответстват, имат достатъчна носимоспособност, но с достатъчно набрани амортизации и ако не се вземат мерки, те ще загубят тази устойчивост и носимоспособност, които притежават към момента. За втора точка – безопасност при пожар – имаме такъв отговор на следващите въпроси, че в момента няма материали, които да са запалими в сградата и по съоръженията, но те са с метална конструкция, която няма пожарозащита и също би спомогнала за увеличаване на пожара, ако такъв възникне, не че самите съоръжения могат да предизвикат такова възникване на пожар. По точка 3 – хигиена, опазване здравето и живота на хората – след като са неподдържани, създават условия за замърсяване и ако продължава така наистина може от хигиенна точка да застрашат хората. Всичко това обосновава крайния извод, че обектът не съответства на изискванията по чл. 169, ал. 1 до ал. 3 от ЗУТ. 

 

Юрисконсулт К.: Заключението е достатъчно обективно и ясно. Нямам въпроси, отговорено е изчерпателно на всички въпроси. Да се приеме заключението. 

 

Съдът, като съобрази заключението на вещите лица по съдебно-техническата експертиза, намира същото за обективно и компетентно дадено, поради което ще следва да се приобщи към доказателствения материал по делото.

 

На вещите лица ще следва да се изплати възнаграждение в размер на първоначално определения от съда и внесен от страните депозит.

 

Мотивиран от горното съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението на вещите лица по съдебно-техническата експертиза, като обективно и компетентно дадено, ведно с приложени към същото справки-декларации и декларации за липса на конфликт на интереси от страна на вещите лица.

 

На вещите лица да се изплати възнаграждение съобразно определения от съда и внесен от страните депозит.

 

Юрисконсулт К.: Нямам други доказателствени искания, няма да соча други доказателства. 

 

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И 

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО. 

 

Юрисконсулт К.: Моля да оставите жалбата на „Т.Ш.“ ЕАД срещу Заповед № РД-25-032/09.01.2018г. на кмета на Община Шумен без уважение. Мотивите ни са следните – атакуваната заповед отговаря на изискванията на чл. 59 от АПК, т.е. тя съдържа всички необходими реквизити, посочени са нейния автор, който е компетентен орган, съгласно чл. 195-196 от ЗУТ и е орган, който издава заповед за премахване или поправка на потенциално опасни строежи, а именно кмета на Община Шумен. В заповедта и цитирания в нея протокол на комисия е описано състоянието на потенциално опасния строеж и са дадени предписания какво трябва да се извърши с него – собственикът на строежа да го премахне, като потенциално опасен и застрашаващ здравето и живота на гражданите на община Шумен. Наведените в жалбата доводи, че премахването на тези съоръжения би намалило масата на несъстоятелността са необосновани и не са предмет на разглеждане в настоящото производство и в съответната заповед, и не могат да се обсъждат в такова производство. Констатациите на комисията, описани в протокола, цитиран в заповедта, се потвърждават и от представената в днешно съдебно заседание съдебно-техническа експертиза. Моля да постановите решение, с което да оставите в сила Заповед № РД-25-032/09.01.2018г. на кмета на Община Шумен. Моля да ни присъдите деловодните разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. 

 

Съдът дава възможност на оспорващия, в 3-дневен срок от днес, подробно да изложи съображенията си в писмени бележки и обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 

Заседанието приключи в 9:50 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                                    Секретар: