П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 09.05.2018 година

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на девети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Р.Хаджидимитрова  

 

 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 388 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха: 

 

Оспорващият, „Винекс Преслав“ АД, гр.Велики Преслав, уведомен в предходно заседание, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, гр.София, уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, за него се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

Вещото лице, Р.В.А., редовно и своевременно призовано, явява се лично.

 

Вещото лице, К. Д. Д., редовно и своевременно призовано, явява се лично. 

 

Съдът констатира, че в 10ч., с рег. № ДА-01-1092/09.05.2018г., по описа на ШАдмС, депозирана в деловодството на Административен съд Шумен, изпратена по имейл, по делото е постъпила молба от „Винекс Преслав“ АД, чрез процесуалния му представител – адв. С. С., съдържаща искане на оспорващия, в случай, че съдът даде ход на делото по същество в днешно съдебно заседание да му бъде предоставена възможност за депозиране на писмена защита.

 

 Към молбата е приложен списък с разноски, Договор за правна помощ и фактури, във връзка със заплащане на адвокатско възнаграждение. 

 

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Юрисконсулт А.: Преди да пристъпим към разпит на вещите лице имам едно искане, което представям писмено и ще изложа в днешно съдебно заседание. Правим отвод на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза – К.Д., тъй като имаме основателни съмнения, че той е подписвал документи, във връзка с изпълнение на проекта, като същият е Началник на отдел „Регулаторни мерки“ към ГД Контрол в лозаро-винарския сектор, като същия е участвал в специфичната административна фаза по одобрение на представения от „Винекс Преслав“ АД План за преструктуриране и конверсия на лозя, послужил като основание за одобрение на подаденото заявление за подпомагане по мярката, както и има отношение към издадените в хода на изпълнението на проекта документи, в т.ч. Удостоверение за приключили дейности № 113/20.12.2016г., намиращо се на лист 117 от административната преписка по делото. Сега правя това искане, тъй като колегите от централно управление го констатираха този факт сега и след анализ на експертизата и документите беше взето решение да се направи искане за отвод в днешно съдебно заседание. 

 

Съдът, като съобрази днес депозираното с писмена молба - становище искане за отвод на вещото лице – инж. агроном К.Д. от допусната и назначена от съда експертиза по изложени в писмената молба-становище съображения, намира същата за неоснователна, поради следното:

 

Вещото лице – К.Д. – Началник отдел „Регулаторни мерки и производствен потенциал“ към ГД „Контрол в лозаро-винарския сектор“ на Изпълнителна агенция по лозата и виното е назначено за такова по допусната и назначена от съда съдебна експертиза с определение на съда от 23.03.2018г. Препис от същото, видно от върнати и приложени по делото съдебни книжа и призовки, е връчено на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ - София на 04.04.2018г. и до настоящия момент, повече от месец, ответникът не се е възползвал от правото си да възрази срещу назначаването на Д. за вещо лице, както и да изложи съображения, подкрепени с надлежни доказателства, обосноваващи наличието на основание за отвод на същото. Такива  не  са  приложени  и  към днес депозираната от процесуалния представител на ответника молба-становище за отвод на вещо лице. Отделно от това съдът констатира, че към изготвената от К.Д.   съдебна   експертиза вещото лице, в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 2 от Наредба   № 2 за  вписването, квалификация и възнагражденията   на   вещите лица    е попълнило надлежно декларация, че не е в конфликт на интереси, във връзка с изготвяне на експертиза по настоящото дело.

 

Предвид гореизложените съображения съдът счита, че искането на ответника за отвод на вещото лице Д. от възложената от съда съдебна експертиза е неоснователно, необосновано и неподкрепено с доказателства, в каквато връзка същото следва да бъде отхвърлено.

 

Мотивиран от горното  

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно и необосновано искането на ответника за отвод на вещото лице К.Д. от възложената от съда съдебна експертиза. 

 

Пристъпва към снемане самоличността на вещите лица:

 

Р.В.А. – 61г., бълг.гр., неосъждана, с висше образование, без родство и служебна ангажираност със страните.

 

К. Д. Д. – 51г., бълг.гр., неосъждан, разведен, с висше образование, без родство и служебна ангажираност със страните.

 

На основание чл. 200, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът напомни на вещите лице отговорността им за даване на невярно заключение по чл. 291, ал. 1 от НК – от една до пет години лишаване от свобода. 

 

Вещите лица обещават да дадат вярно и безпристрастно заключение. 

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице Р.В.А. по назначената съдебно-счетоводна експертиза. 

 

Вещо лице В.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. На таблицата, която е на последната страница на заключението съм посочила плащанията, във връзка с посочените фактури, по първа има частично плащане, а по втора и трета няма. По следващите има прихващане по споразумителен протокол. Прихващанията са за насрещни задължения по повод на авансови плащания, във връзка с гледане на лозя, мисля в землището на Нови пазар беше. Уточнявам, че по отразените на ред 2 и 3 по таблицата по т.2 от заключението фактура от 09.12.2016г. на стойност 32993,92 лв. и фактура от 01.03.2016г. *** стойност 6555,08 лв. няма извършени плащания и не намерих документи за извършени плащания. 

 

Юрисконсулт А.: След като остана неизяснен въпроса във връзка с изплащане на авансовото плащане по проекта на „Винекс Преслав“ искам да поставим допълнителни въпроси на вещото лице, за което представям същите в писмен вид. След като е сключен договора между ДФ „Земеделие“ и „Винекс Преслав“ АД те са кандидатствали за авансово плащане по договор от 18.05.2015г., като преведената авансово сума от Фонд „Земеделие“ е 476 573 лв. Преведена е в банкова сметка на „Винекс Преслав“ и не е ясно дали тази сума е използвана по предназначение, т.е. какви разплащания са извършвани от нея в този период, от датата на оторизиране на сумата от 20.07.2015г. до 13.09.2017г. -  датата на издаване на оспорения акт, т.е. на кои дати, към кои контрагенти и какво е послужило като основание за извършване на тези плащания от тази банкова сметка. ***. 1 и т. 2 – самото авансово плащане е направено във връзка с изпълнението на договора, в случай че има плащане по тези фактури, дори и косвено от тази сума, която е превела фонда, искаме да разберем дали тази сума е използвана по предназначение и дали има връзка с цитираното в икономическата експертиза споразумение за прихващане. Според нас неоснователно е извършено това прихващане. Поддържам и искането на основание чл. 190, ал. 1 от ГПК. Моля това споразумение от 28.12.2017г. да се представи от жалбоподателя, то не е налично към делото. Не е представено и към заявката за окончателно плащане и е издадено след датата на оспорения акт. Отделно искам да представя и няколко писмени доказателства – направих справка в търговския регистър във връзка с взаимоотношенията между „Винекс Преслав“ и „Преслав агро“. Става ясно, че управителят на „Преслав агро“ Т. Т. в същото време е и прокурист във „Винекс Преслав“, като той е подписвал и контролния лист за проверка на място след посещение на техническия инспекторат към ДФ „Земеделие“. Също така двете дружества са съсобственост на една бургаска фирма – „Гаранция ЛН“ ООД, като считам, че тези две дружества са свързани лица по смисъла на § 1, ал. 2 от ТЗ и това има значение към настоящото дело. Представям във връзка с това мое възражение пет броя удостоверения от Търговския регистър за актуално състояние на горецитираните дружества. Моля освен споразумението за прихващане да се представят от жалбоподателя фактурите, описани в споразумението за прихващане между „Винекс Преслав“ АД  и „Преслав агро“ ЕООД. Нямам други въпроси към експертизата. Да се приеме заключението по съдебно-счетоводната експертиза. 

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице К. Д. Д. по назначената съдебно-техническа експертиза. 

 

Вещо лице Д.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. В съдебно-техническата експертиза, на стр. 2, по практика две съм посочил, че установения среден брой лози на хектар е със 189 бр. лози по-малко от посочения в одобрения проект, т.е. няма ги на терен. Написал съм, че съществуват на празните места индивидуални подпорни колчета, което говори, че е имало лозички, но по някакъв начин са унищожени. Нормално е при засаждане на ново лозе да има пропадане. Не може да се прихванат на 100 %, може да са загинали и после при обработката да са премахнати, защото не са вкоренени и много лесно се отделят от почвата. 

 

Юрисконсулт А.: Нямам други въпроси към експертизата. Да се приеме заключението. 

 

Съдът, като съобрази заключенията на вещите лица по допуснатите и назначени от съда съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертиза, намира същите за обективно и компетентно дадени, поради което следва да се приобщят към доказателствения материал по делото, а на вещите лица ще следва да се изплати възнаграждение, съобразно определения от съда и внесен от страните депозит за вещи лица.

 

Мотивиран от горното съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключенията на вещите лица по допуснатите и назначени от съда съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертиза, като обективни и компетентно дадени, ведно с приложени към същите СД и декларации за конфликт на интереси, както и приложени към заключението на вещото лице К.Д. допълнителни приложения, съставляващи неразделна част от изготвеното заключение.

 

На вещите лица да се изплати възнаграждение съобразно определения от съда и внесен от страните депозит. 

 

Съдът констатира, че в унисон с указанията му в предходно съдебно заседание с рег. № ДА-01-807/05.04.2018г., по описа на ШАдмС, трета, неучастваща в производството страна, а именно ТД на НАП Варна – офис Шумен е представила, със съпроводително писмо, изискани от съда писмени доказателства, под подробен опис от  1 до  4, съставляващи два броя постановления за налагане на обезпечителни мерки и два броя запорни съобщения, във връзка с издадените постановления за налагане на обезпечителни мерки. 

 

Юрисконсулт А.: Да се приемат представените доказателства. 

 

Съдът, като съобрази представените със съпроводително писмо на ТД на  НАП Варна - офис Шумен, с рег. № ДА-01-807/05.04.2018г., по описа на ШАдмС, писмени доказателства, под опис, намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 

 Днес представените от процесуалния представител на ответната страна удостоверения от търговския регистър съдът намира за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 

По днес направеното от процесуалния представител на ответната страна доказателствено искане за възлагане на допълнителни задачи към вещото лице по допусната и назначена от съда съдебно-счетоводна експертиза, подробно формулирани и упоменати в днес представената молба-становище от пункт 1 до пункт 5, съдът ще се произнесе с определение в закрито заседание, след предоставяне възможност на жалбоподателя, в указан от съда срок, след получаване на препис от молбата за допълнителни задачи към вещото лице, да вземе становище по същите.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК, ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените към съпроводително писмо с рег. № ДА-01-807/05.04.2018г., по описа на ШАдмС, депозирани от НАП ТД Варна – офис Шумен писмени доказателства, под опис от 1 до 4, както и днес представените от процесуалния представител на ответната страна 5 броя удостоверения от търговския регистър на следните юридически лица – „Винекс Преслав“ АД, „Преслав Агро“ ЕООД и „Гаранция – ЛН“ ООД.

 

Прилага молба-становище, съдържаща искане за отвод на вещото лице К.Д., депозирана от ответника.

 

Прилага молба-становище на ответника, съдържаща искане за възлагане на допълнителни задачи на вещото лице по допусната и назначена от съда съдебно-счетоводна експертиза.

 

Препис от същата да се изпрати на жалбоподателя, в т.ч. и на имейл, който, в 3 - дневен срок от получаване на преписа може да вземе становище по искането за възлагане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза с подробно формулирани задачи от ответника от 1 до 5.

 

След изтичане на срока за становище делото да се докладва незабавно на докладчика за произнасяне в закрито заседание по молбата за допускане и назначаване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

 

Прилага молба на жалбоподателя, изпратена по имейл с рег. № ДА-01-1092/09.05.201/8г., по описа на ШАдмС, както и приложените към молбата списък с разноски, договор за правна помощ и два броя фактури - № 779/07.09.2017г. и № 866/19.02.2018г., удостоверяващи заплащане на адвокатското възнаграждение на жалбоподателя.

 

 На основание чл. 171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, в 3-дневен срок от съобщението да представи, с препис за ответната страна, Споразумение за прихващане от 28.12.2017г. между „Винекс Преслав“ АД  и „Преслав-агро“ ЕООД, както и в случай на упоменаване в споразумението за прихващане на конкретни фактури за плащания да представи заверени копия от същите.

 

Счете делото за неизяснено от фактическа страна.

 

ОТЛАГА и насрочва същото за 19.06.2018г., от 10:00 ч., за която дата ответникът уведомен в днешно съдебно заседание. Оспорващият уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                                             Секретар: