П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

                                     град Шумен, 16.04.2018 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

при участието на секретар: Св.Атанасова 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

 

Административно дело  номер 301 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в  10:30  часа се явиха:

 

Оспорващият, „В.П.“ АД, г.В.П. редовно призован,  не се явява и не изпраща представител. 

 

Ответната страна, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, редовно призована,   за нея се явява ст.юрисконсулт А., редовно упълномощен отпреди.

 

Вещото лице, Р.В.А., редовно призовано, явява се лично.      

 

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът констатира, че с молба рег.№ДА-01-816/10.04.2018г. по описа на ШАдмС, жалбоподателят е представил Споразумение за прихващане  от 28.12.2017г.  между „Винекс Преслав“ АД и „Преслав Агро“ ЕООД. 

 

Съдът констатира,   че заключението по назначената  допълнителна   съдебно-счетоводната експертиза е депозирано на 12.04.2018г., извън срока  по чл. 199 от ГПК. 

 

С молба рег.№ДА-01-877/16.04.2018г. по описа на ШАдмС, жалбоподателят  е посочил, че не е могъл да се запознае със заключението на вещото лице и няма да изпрати процесуален представител за днешното съдебно заседание.    

 

Юрисконсулт А.: Нямам възражение, да се приеме представеното споразумение. Съдебно-счетоводната експертиза е представена извън срока по чл. 199 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК. Към настоящия момент не сме запознати с представената експертиза. Моля    да се отложи делото за друга дата и да имаме подходящ срок, в който да се запознаем със съдебно-счетоводната експертиза.  

 

Съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА, като доказателство по делото Споразумение за прихващане  от 28.12.2017г.  между „Винекс Преслав“ АД – гр.Велики Перслав и „Преслав Агро“ ЕООД гр.Велики Преслав.  

 

ПРИЛАГА молба рег.№ДА-01-877/16.04.2018г. по описа на ШАдмС, депозирана от жалбоподателя.

 

Доколкото страните в производството желаят да се запознаят с експертизата, която действително е депозирана извън седмичния срок по ГПК,  е налице основание за отлагане на настоящото дело за друга дата, с оглед обезпечаване правото на защита на страните. 

 

Като съобрази, че съдебно-счетоводната експертиза е депозирана на 12.04.2018г., съдът намира, че делото следва да бъде отложено за 23.04.2018г., като бъде спазен седмичният срок за запознаване на страните с експертизата.

 

Водим от горното съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И: 

 

   Отлага и насрочва делото за  23.04.2018г. от 10:30 часа,  за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно разпоредбата на чл.137, ал.7 от АПК, включително и вещото лице, доколкото се явява в днешно съдебно заседание. 

 

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                    Административен съдия: 

 

                                                                                                                            Секретар: