П Р О Т О К О Л

 

                                      град Шумен, 16.04.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. ТАТЯНА ДИМИТРОВА

 

                                                                           2. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА 

 

при участието на секретар: Светла Атанасова

 

Прокурор:   Д.Шостак при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Татяна Димитрова

 

КАНД 83 по описа за 2018 година.          

 

На именното повикване в 09:25 часа се явиха:

 

Касаторът, „М.и.“  АД ***, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.  

 

Ответната страна, ТД на НАП  -  гр. Варна, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор  Шостак.

 

  Прокурорът - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва  предявената касационна жалба от  „М.и.“  АД ***,  срещу Решение №86 от 27.02.2018г., постановено по ВАНД № 480/2018г. по описа на Районен съд - гр.Шумен.    

 

Прокурорът - Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима.  

 

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 480/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен. 

 

  Прокурорът – Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания. 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурорът -  Считам решението на Шуменския районен съд, с което е потвърдено изцяло НП на Директора на офис Шумен при ТД на НАП - Варна за правилно и законосъобразно. Със същото на „М.и.“  АД е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв. за нарушение на чл.96, ал.1 от ЗДДС. В настоящия случай няма никакво съмнение относно това, че описаното административно  нарушение е осъществено, тъй ката санкционираното лице след достигане на законово определения оборот в търговската си дейност не е подало заявление за регистрация   по ДДС в законно установения срок. Няма спор по това обстоятелство. Правилно в настоящия случай, съдът е преценил, че предвид огромните размери на дейността на санкционираното  лице и паричните средства, които са били  натрупани за периода, в който не е подадено заявлението, е невъзможно прилагането на чл.28 от ЗАНН. Ето защо и предвид факта, че не са допуснати никакви процесуални  нарушения, считам че следва да се потвърди НП и решението на Шуменския районен съд.   

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 

Заседанието приключи в 09:35 часа.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                                          Секретар: