П Р О Т О К О Л

 

                                      град Шумен, 16.04.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1 ТАТЯНА ДИМИТРОВА

 

                                                                           2. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА 

 

при участието на секретар: Светла Атанасова

 

Прокурор:  Д.Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Татяна Димитрова

 

КАНД № 81 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 09:20 часа се явиха:

 

Касаторът, А.Т.А. ***, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.  Ответната страна, ОД на МВР -  гр. Шумен, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор  Шостак.                  

 

Съдът констатира, че по настоящото производство е постъпила молба от процесуалния представител на касатора адв.Й. от ШАК,  с която моли делото да бъде отложено за друга дата, тъй като за днешната дата е служебно ангажиран в друго производство, за което прилага призовка.  

 

Прокурорът - Моля да се даде ход на делото.  

 

Съдът намира направеното искане за отлагане на настоящото дело за друга дата за  неоснователно,   тъй като и съобразно разпоредбата на чл. 139, ал.1 от АПК, следва  да бъдат налице обстоятелства, както за процесуалния представител, така и за самата страна, които не са могли да отстранят своевременно до датата на съдебното заседание. Към молбата има приложени доказателства, установяващи единствено и само тези обстоятелства за  процесуалния представител на страната. Страната А.А.  не сочи доказателства,  че не може да се яви в днешно съдебно заседание  поради обстоятелства, които не е могъл да отстрани своевременно, поради което   съдът намира,  че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.  

 

Водим от горното съдът    

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва  предявената касационна жалба от  А.Т.А. ***,   депозирана чрез адвокат И.Й. от АК-Шумен, срещу Решение № 54 от 29.01.2018г., постановено по ВАНД № 2422/2017г. по описа на Районен съд - гр.Шумен.   

 

Прокурорът - Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима.   

 

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 2422/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

 

Прилага по делото молба  рег.№ДА-01-870/13.04.2018г., депозирана от процесуалния представител на касатора.  

 

Прокурорът - Няма да соча нови доказателства, нямам доказателствени искания. 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурорът - Считам решението на Шуменския районен съд за правилно и законосъобразно. Със същото  потвърдено изцяло НП на Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор „Пътна полиция“, с което на санкционирания са наложени наказания за нарушение на ЗДвП. От събрани доказателства, считам, че нарушенията са доказани  по същество.  В хода на административнонаказателното   производство не са допуснати никакви  нарушения на процесуалните правила. Моля изцяло да потвърдите НП и решението на Шуменския районен съд.   

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 

Заседанието приключи в 09:25 часа.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                                         Секретар: