П Р О Т О К О Л

 

                                      град Шумен, 16.04.2018 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. ТАТЯНА ДИМИТРОВА

 

                                                                           2. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 

при участието на секретар: Светла Атанасова

 

Прокурор:   Д. Шостак при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Р.Цветкова

 

Административно дело № 79 по описа за 2018  година.

 

 

 

На именното повикване   в   09:15 часа се явиха:

 

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Шумен, редовно уведомен,  явява се  прокурор Д.Шостак.

 

Ответната страна, Общински съвет гр. Велики Преслав, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.  

 

Съдът констатира,  че с молба от 12.04.2018г.,  ответната страна  Общински съвет  гр. Велики Преслав, е представила писмени доказателства, установяващи, че за 17.04.2018г. от 13:30ч. е насрочено заседание на Общински съвет, като видно от представената Покана №39  от  Председателя на ОбС – Велики Преслав, предмет на насроченото заседание е отмяна на протестираната разпоредба по настоящото производство, а именно чл.19, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и  взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет гр.Велики Преслав.   

 

 С оглед на това, съдът  намира, че ход на делото не следва да бъде даден, като се изиска от ответната страна  - Общински съвет гр. Велики Преслав, след гласуване на решението,  да бъде изпратен препис от същото с оглед, установяване дали ще бъде отменена протестираната разпоредба на чл.19, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и  взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет гр.Велики Преслав и прилагане на разпоредбата на чл.121 от АПК.   

 

Водим от горното съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Отлага и  насрочва делото за  08.05.2018г. от 09:00 часа, за която дата страните да се считат редовно призовани, съгласно разпоредбата на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се изиска от Общински съвет  гр. Велики Преслав, след приемане на решение от проведено заседание на 17.04.2018г. по отношение протестираната разпоредба на чл.19, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и  взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет гр.Велики Преслав, да представи своевременно по настоящото дело  препис от решението.  

 

Заседанието приключи в 09:20 часа.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                               Секретар: