П Р О Т О К О Л

 

                                      град Шумен, 16.04.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. ТАТЯНА ДИМИТРОВА

 

                                                                           2. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА 

 

при участието на секретар: Светла Атанасова

 

Прокурор:  Д.Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Росица Цветкова

 

КАНД № 84 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 09:05 часа се явиха:

 

Касаторът, Митница - Варна, редовно призован, за него се явява юрисконсулт Пр. Сл., редовно упълномощена. 

 

Ответната страна, „И.“ ЕООД ***, редовно призована, за нея се явява адв.Ж. от ШАК, упълномощен от предходна инстанция. 

 

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор  Шостак.    

 

Юрисконсулт Сл.  - Не са налице процесуални пречки, моля да дадете ход на делото.

 

Адв. Ж.   - Да се даде ход на делото.

 

Прокурорът - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва  предявената касационна жалба от Митница - Варна, чрез процесуалния му представител Т. К., против Решение №62/09.02.2018 г., постановено по ВАНД № 1408/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен. 

 

Юрисконсулт Сл.  - Поддържам касационната жалба. 

 

Адв. Ж.  -  Моля да отхвърлите касационната жалба.

 

Прокурорът - Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима.   

 

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 1408/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен. 

 

Юрисконсулт Сл.  - Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

 

Адв. Ж.  -  Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

 

Прокурорът - Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания. 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Юрисконсулт Сл.  - Моля да отмените изцяло решението на ШРС, като неправилно и незаконосъобразно. Същото е  постановено при нарушение на материалния закон и процесуалните правила. В мотивите си съдът сочи, че не е изяснено при оставянето на газовата  бутилка, дали тя е била пълна или празна. Това не става ясно от свидетелските показания. За установяване на тези факти бяхме поискали да бъде призована като свидетел  И. С., това е жената, с която И. е живеел на семейни начала. Тази жена, единствена сутринта преди излизането от дома им е станала свидетел на това, че газовата бутилка е била празна. Това го казва тя самата в показанията си, дадени пред досъдебното производство, които не са взети под внимание от районния съд.  Моля да отмените решението на ШРС и да потвърдите изцяло НП в условия на евентуалност – да върнете делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

 

Адв. Ж.  - Считам жалбата за изцяло необоснована и неоснователна.  Поддържам становището, което съм изразил по време на съдебното производство в първата инстанция. Допълнително ще маркирам това, което е посочено в жалба. Бутилката  е взета  от търговски обект на „И.“ ЕООД и се посочва, че е била заредена с газ,  това обстоятелство ние не сме го оспорвали по никакъв начин.  По делото се установи, че има практика  газови бутилки  да се вземат накуп, да се зареждат  и да се оставят във въпросната бензиностанция, откъдето хората си ги получават.  По това обстоятелство в досъдебното производство не е взето никакво отношение и няма разследване в тази насока.  Посочено е,  че свидетелят И.И. – експерт продажби  в И.“ ЕООД казва, че до въпросния обект  има достъп и всеки може да влезе. Това е част от свидетелските му показания. Действително в бензиностанцията има част, където може  всеки да влезе, но там където се извършват проверките и дейността по отчитане и заплащане, там влизат само служители на фирмата. В три инстанции на прокуратурата – Окръжна прокуратура – Шумен, Апелативна прокуратура – Варна и ВКС – София са приели за окончателно установено, че няма доказателства, въпросната бутилка да е зареждана в посочения обект. Това становище ние го поддържаме. Разпитът на И. К. не е необходим, тъй като същата е дала обяснения и няма какво ново да каже по делото, за да се стигне до обективната истина. От страна на служителите на „И.“ ЕООД,  същите са инструктирани, подписали са съответната заповед, действително не може да бъде заредена бутилка без тяхно участие, но бутилка от тоя тип въобще не може да бъде заредена на тая бензиностанция, тъй като липсват необходимите технически средства.   От страна на служителите  на „И.“ ЕООД   са извършени всички необходими действия по време на предварителното производство като се предоставени  запис от камерата  на обекта, препис от лентата, където са отразени плащанията, от която се вижда, че няма отразено такова плащане за такова количество газ. На камерите не се вижда зареждане на въпросната бутилка.  С оглед изложеното, моля да оставите жалбата без  уважение и да потвърдите и решението на ШРС като правилно и законосъобразно.  

 

Юрисконсулт Сл. - Свидетелката Х., която е била служителка на въпросната бензиностанция и на 16.02.2018г.   е била на работа казва, че се събират хора с бусове и коли и отиват да си зареждат газовите бутилки в с.Венец или в гр.Шумен.  Никъде по делото няма доказателства или свидетелски показания да сочат, че тези заредени бутилки се връщат в  с.Тимарево на тази бензиностанция, където хората отиват и си ги вземат. Свидетелят И. И., който се явява управител на бензиностанцията, казва че хората имат свободен достъп до външната част на бензиностанцията, но вътре няма как да вземеш нещо без да те види служител. Всички  останали свидетели казват,  че И. излиза с газовата бутилка от бензиностанцията. Считам, че това е доказано.

 

Прокурорът - Считам, че решението на ШРС е неправилно   и незаконосъобразно. По принцип, административнонаказателното производство и наказателното такова са две отделни автономни производства със собствен инструментариум за установяване на обективната истина. В настоящия случай, голяма част от досъдебно  производство №19/2015г.  по описа на ОД на МВР – Шумен е било изпратено на компетентния административнонаказващ орган.  Доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство могат да служат като доказателствена база на административнонаказващия орган.   В настоящия случай не се препокрива напълно предметът на наказателното производство с тоя на административното производство.   Предметът на наказателното производство, което е  било прекратено поради недоказаност на обвинението е по-голям и подробен, докато предметът на административнонаказателното производство по настоящото дело  е  само част от него, а именно -  доказване на обстоятелството, дали на визираната в НП дата е била пълнена газова бутилка  5 литра в  нарушение на чл.95, ал.1 във вр. с чл.18 от ЗАДС на посочената бензиностанция.  Считам, че тоя факт,  който е  само фрагмент от състава на престъплението, заради което е водено досъдебното производство  е доказан, както с инструментариума на НПК, така и с инструментариума, който ползва административния процес като факт. От обстоятелствата, установени в досъдебното   производство  - свидетелски показания, експертизи, този факт е установен. Той препокрива чл.95, ал.1 във вр.чл.18 от ЗАДС. В настоящия случай не намирам съществени процесуални нарушения нито в АУАН, нито в НП, тъй като там са налице законовоизискуемите реквизити. В хода на административнонаказателното   производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, поради което считам, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно, а НП следва  да бъде потвърдено. 

 

Адв.Ж. - Вярно е, че административният процес в  случая е част от досъдебното производство.  При запознаване с досъдебното производство става ясно, че  наказващият орган е хвърлил много повече усилия в това да обжалва въпросните актове до Окръжна прокуратура,  Апелативна прокуратура и ВКС. Ако разследващите се бяха концентрирали върху обстоятелството, което следваше да бъде  доказано, изводите щяха да са други. Никъде в наказателното производство, няма нито едно доказателство, което да докаже, че бутилката е пълнена на въпросната бензиностанция.  Това,  че е била взета оттам, че е била пълна или не съвсем до горе, тия твърдения  са  само и единствено на базата на предположения. Административно-наказващият орган изцяло се е позовал на частичното изпращане на материали, които са изпратени от Районна прокуратура – Варна, като по никакъв начин не е обосновано въпросното нарушение, че бутилката е заредена на обекта. Решението на районния съд е правилно и законосъобразно и моля да бъде оставено в сила.  

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 

Заседанието приключи в 09.15 часа.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                          Секретар: