П Р О Т О К О Л

 

                                      град Шумен, 16.04.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.  ТАТЯНА ДИМИТРОВА

 

                                                                           2. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА 

 

при участието на секретар: Светла Атанасова

 

Прокурор:  Д. Шостак  при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Росица Цветкова

 

КАНД 67 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

Касаторът, „П.-С.И.Е.“ ООД гр. Шумен, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Ст.О. от ШАК, редовно упълномощен.  

 

Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Шумен, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор  Шостак.

 

Адв. О. - Не са налице процесуални пречки, моля да дадете ход на делото.

 

Прокурор - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Адв. О. - Не успях да се снабдя с исканите от нас документи. Своевременно съм изпратил удостоверенията до двете институции. До момента не съм получил такива удостоверения. В петък бях на двете места, посетих деловодствата и видях, че са заведени  като писма и искания, но до момента нямам резултат. Представям и моля да приемете като доказателство по делото два броя уведомителни писма ведно с квитанции за изпращане на съдебните удостоверения. Считам, че допуснатите доказателства продължават да са съотносими към спора и моля още веднъж да ми бъде дадена възможност да се снабдя с тях  за следващо съдебно заседание. 

 

Прокурор - Съотносими са доказателствените искания. Относно отлагането на делото за друга дата, предоставям на съда.  

 

По отношение направеното искане  в днешно съдебно заседание от  процесуалния представител на касатора,  да бъде отложено делото за друга дата, тъй като същият не е успял да се снабди с допуснатите в предходно съдебно  заседание писмени доказателства, съдът намира за основателно, поради което следва делото да бъде отложено за друга дата. 

 

Да бъде изискано служебно от МВнР на Република България по отношение исканата информация в издаденото съдебно удостоверение от 22.03.2018г., като следва същото да бъде приложено към писмото до  МВнР на Република България и се определи 5-дневен срок от получаването да се предостави  на съда исканата информация.

 

Водим от горното  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отлага и насрочва делото за 08.05.2018г. от 09:00ч.,  за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно разпоредбата на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се изиска от МВнР на Република България   да представи в 5- дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението изисканата информация в представеното съдебно удостоверение от 22.03.2018г. от ШАдмС,  като при необходимост да бъде изпратено по факс искането, с оглед спазването на срока. 

 

Прилага представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на касатора два броя уведомителни писма, ведно с квитанции за изпращане на съдебните удостоверения. 

 

Заседанието приключи в 09:05 часа.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.  

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                                     Секретар: