П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 12.04.2018 година 

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева 

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 101 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 09.50 часа се явиха:

 

Оспорващата, Г.Н.Р., редовно и своевременно призована, се явява лично и с адв. И. от ШАК, редовно упълномощен. 

 

Ответникът, Директор на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява ст. юрисконсулт М. А., редовно упълномощен.  

 

         Адв. И.– Моля, да се даде ход на делото.

 

         Ст. юрисконсулт А. - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

            Съдът констатира, че по делото е депозирана молба от оспорващата Г.Н.Р. с рег. № ДА-01-840  от 11.04. 2018г. по описа на ШАдмС, с искане за отлагане на делото за друга дата, с оглед даване на подходящ срок на оспорващата да осигури адвокатска защита, предвид отказа от упълномощаване на предходния процесуален представител - адв. З. Д. 

 

Адв. И.– Поддържаме молбата. Упълномощен съм непосредствени преди заседанието и не съм запознат с материалите по делото. Не мога да направя и адекватни доказателствени искания, още повече че се касае за ново разглеждане на делото от първоинстанционния съд. Моля, делото да бъде отложено за друга дата и евентуално да ми бъде предоставен срок да направя доказателствени искания.

 

Ст. юрисконсулт А. – Считам, че е необходимо процесуалния представител на оспорващата да се запознае с материалите по делото, така че не възразявам делото да се отложи за друга дата.   

 

Съдът, като съобрази депозираната от оспорващата молба и изложените в същата аргументи, във връзка с направеното искане за отлагане на делото за друга дата, с оглед осигуряване възможност на оспорващата да осигури адекватно защитата си по настоящото дело, предвид днес представения от ново упълномощения процесуалния представител на оспорващата договор за правна защита и съдействие, същият е от днешна дата 12.04.2018 г., в каквато връзка, съдът намира, че искането за отлагане на делото за друга дата, с оглед адекватно организиране защитата на оспорващата се явява основателно.

 

В тази връзка и на осн. чл. 139, ал. 1 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отлага и насрочва делото за 09.05.2018 г. от 10.00 часа, за която дата страните уведомени в днешно съдебно заседание. 

 

Заседанието приключи в  09.50 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                                         Секретар: