П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 12.04.2018 година

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 23 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

Оспорващият, “МБАЛ-Шумен”АД, гр. Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява. За него се явява адв. Св. П. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Ответникът, Директорът на Районна здравноосигурителна каса - гр. Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява. За него се адв. С. от ШАК, редовно упълномощен. 

 

Адв. П. - Да се даде ход на делото.

 

Адв. С. - Да се даде ход на делото. 

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът констатира, че със съпроводително писмо с рег. №  ДА-01-669 от 20.03.2018 г. по описа на ШАдмС, НЗОК е изпратил изискани от съда писмени доказателства, съставляващи заверени копия на Заповед № РД-25-454 от 24.08.2017 г., Заповед № РД-10-255 от 24.08.2017 г. на Управителя на НЗОК и придружаващите я командировъчни на служителите: д-р Б., д-р Ц., д-р Д., с оглед приобщаването им към доказателствения материал по делото.  

 

Адв. П. - Запознат съм с представените писмени доказателства да се приемат.

 

Адв. С. - Запознат съм с представените писмени доказателства да се приемат. 

 

Като съобрази служебно изисканите от съда и представени от НЗОК с горе упоменатото съпроводително писмо доказателства, съдът  намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 

  Мотивиран от горното, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от НЗОК със съпроводително писмо с рег. №  ДА-01-669 от 20.03.2018 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, съставляващи заверени копия на Заповед № РД-25-454 от 24.08.2017 г., Заповед № РД-10-255 от 24.08.2017 г. на Управителя на НЗОК и придружаващите я командировъчни на служителите: д-р Б., д-р Ц., д-р Д.

 

Адв. С. - Водя допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел д-р И. Н. Б.  

 

Съдът снема самоличността на допуснатия до разпит свидетел:

 

И. Н. Б. – 59 г., български гражданин, разведен, висше медицинско образование, неосъждан, без родство със страните.

 

Съдът разяснява на свидетеля наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 

Свидетелят обеща да говори истината. 

 

Св. Б. – По заповед на Управителя на НЗОК и на Директора на РЗОК Шумен извършихме съвместна проверка на “МБАЛ-Шумен”АД гр. Шумен с длъжностни лица от националната каса от 28.08.2017 г. В хода на проверката се установиха нарушения, които съвместно с колегите обсъдихме и фактически проверката продължи на място до 01.09., за пет дни. Аз бях част от проверяващите заедно с д-р Д. К. и назначените служители от НЗОК. След проверката на място, в РЗОК изготвихме протокола. Изготвянето на протокола би трябвало да бъде на 05.09.2017г.-06.09.2017 г.  Протоколът беше изпратен по електронната поща на колегите от НЗОК за евентуална корекция, след като го прочетоха, подписаха го и ни го изпратиха по пощата. Ние на 07.09.2017 г. го връчихме на директора на „МБАЛ-Шумен“ АД гр. Шумен, без корекции от страна на колегите. Проверката на място в болницата продължи 5 дни. След това документалната част, описването се извърши в Здравна каса гр. Шумен. На 01.09.2017г. приключи проверката на място, а на 07.09.2017г. получихме протокола от колегите от НЗОК и го връчихме на директора на „МБАЛ-Шумен“ АД гр. Шумен. Разполагахме само с копия от документите на МБАЛ.  Копията от документите ги описвахме в протокола. Разгледахме на място документите с колегите, копирахме ги и на 05.09.2017г. ги описах в протокола. Документите, които обработих в последствие и описах в протокола бяха проверени на място при извършената проверка в болницата. Същите бяха обсъдени с колегите и необходимите материали бяха копирани за доказателствен материал и описани в протокола.  

 

Адв. П. - Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетеля.

 

Адв.С. - Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетеля.  

 

Съдът освобождава свидетеля от съдебната зала. 

 

Адв. П. - Нямаме доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

Адв. С. - Нямаме доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.  

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Адв. П. - Представям списък с разноски. Моля, да уважите жалбата. В хода на съдебното дирене безспорно се установи от представените писмени доказателства от гр. София, че доводите изложени в жалбата са верни, както и се установи че срокът на проверката по заповедта, която е изпратена  от управителя на НЗОК е бил до 01.09.2017г., а на практика проверката е приключила със съставения протокол на 07.09.2017 г. Проверката е приключила след указания срок, който е даден от управителя на НЗОК.  Установи се, че двамата представители на НЗОК не са присъствали при съставяне на протокола, поради което считам че тези два порока са съществени и те опорочават обжалвания административен акт. Считам, че би следвало той да бъде отменен само на това основание, като незаконосъобразен. Поддържам изцяло всички доводи, изложени в жалбата и във възражението, поради което моля да уважите жалбата и да отмените обжалваната покана, както и да присъдите на доверителя ми направените съдебни и деловодни разноски по представения списък.

 

Адв. С.– Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите депозираната жалба срещу процесния административен акт. Видно от събраните по делото писмени и гласни доказателства, намирам, че същият акт е издаден от материално и териториално компетентен административен орган, при спазване на законово предвидената процедура. Несъстоятелни са тезите на жалбоподателя, досежно извършени процесуални нарушения по издаване на акта. Видно от свидетелските показания стана ясно самата технология на съставянето и на издаването на конкретния протокол, на база който е издаден и процесния административен акт. С оглед процесуална икономия, моля да ми предоставите срок за писмена защита по делото. Моля, да присъдите на доверителя ми юрисконсултско възнаграждение. 

 

Съдът прилага към материалите по делото представеният от процесуалния представител на оспорващия списък на разноските.

 

Съдът дава възможност на страните в  3– дневен срок за оспорващия, а на ответната страна в 5–дневен срок, считано от днес да изложат подробни съображения по съществото на спора в писмени бележки, след което обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.  

 

Заседанието приключи в 09.45 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                         Секретар: