П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 11.04.2018 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на единадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

 

Административно дело  номер 48 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха: 

 

Оспорващият, „М. – Шумен“ АД, гр. Шумен, редовно призован, за него се явява адв.С. П. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Ответникът, Директор на РЗОК, гр. Шумен, редовно призован, за него се явява адв. С. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Вещото лице, д-р Н.Х.Д., редовно призована, явява се лично.

 

Вещото лице, д-р Д.П., редовно призовано, не се явява. 

 

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

 

Адв. С.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът докладва постъпила на 28.03.2018г. съдебно-медицинска експертиза, изготвена от д-р Н.Д. - педиатър. 

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице д-р Н.Х.Д. по назначената съдебно-медицинска експертиза.

 

Снема самоличността на вещото лице.

 

Н.Х.Д. – 47г., бълг.гр., омъжена, неосъждана, с висше образование, без родство и служебна ангажираност със страните.

 

Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани показания по чл.291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 5 години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.

 

         Вещото лице обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.  

 

Вещо лице Д.: Поддържам заключението, така както съм го представила. В конкретния случай изследването на калия е като панел от общото изследване на киселинно-алкалното състояние, което включва изработването на биограма, неразделно свързана, като технология на вземане. И електролитите имат значение за общото състояние на пациента, но основното е киселинно-алкалното състояние, което е трябвало да бъде проследено. Да, в случая високата стойност на калия може да доведе до усложнения за пациента. При хиперкалиемия  организмът е много чувствителен и дори незначително повишаване над допустимите граници се отразява с много сериозни клинични симптоми при пациента, тъй като той е електролит, който отговаря за нервно-мускулната проводимост, оттам това засяга дихателната мускулатура, както и сърдечната такава и хиперкалиемията е животозастрашаващо състояние, с ясно изразени клинични симптоми – можем да имаме пареза на дихателната мускулатура с дихателна недостатъчност, както и сърдечна аритмия, водеща до сърдечен арест. В заключението съм написала, че при пациента няма клинични данни за хиперкалиемия. Имам предвид, че в нито един от декурзусите не е отбелязано обективно нарушение, както по отношение на сърдечна дейност, така и по отношение дихателната дейност на пациента, включително имайки предвид, че новородените деца задължително се монитурират и съответно се изработват електрокардиограми, в които също биха се регистрирали много ясни белези на хиперкалиемия, които липсват. Да, в конкретния случай е правено монитуриране на детето и то е записано като диагностична процедура в направлението, което е отчетено по здравна каса, като една от основните диагностични процедури. 

 

Адв. П.: Нямам въпроси, да се приеме заключението.

 

Адв. С.: Нямам повече въпроси, да се приеме заключението. 

 

Съдът намира, че така представеното заключение по назначената съдебно-медицинска експертиза, изготвена от специалист педиатър, е компетентно дадено, поради което следва да бъде прието.

 

Водим от горното

 

  О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА, като компетентно дадено заключението по назначената съдебно-медицинска експертиза, като същото да се счита неразделна част от протокола.  

 

Съдът констатира, че с молба от 10.04.2018г. вещото лице д-р Д.П., поради служебна ангажираност не е могло да изготви заключението в законоустановения срок, поради което моли да му бъде удължен срокът за предоставяне на същото.

 

Адв. П.: Нямам възражения.

 

Адв. С.: Нямам възражения. 

 

Съдът намира, че молбата е основателна, поради което делото следва да бъде отложено за друга дата, с оглед депозиране на заключение по назначената от съда в предходно съдебно заседание съдебно-медицинска експертиза от лекар „Нервни болести“.

 

Водим от горното съдът 

 

О  П  Р  Е  Д  Е Л  И: 

 

ОТЛАГА и насрочва делото за 25.04.2018г., от 10.30 часа, за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно разпоредбата на чл.137, ал. 7 от АПК.

 

Да се призове вещото лице с новата дата на заседанието.

 

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                 Административен съдия: 

 

                                                                                                                      Секретар: