П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

                                     град Шумен, 11.04.2018 година 

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на единадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

 

Административно дело  номер 22 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Оспорващият, „М. – Ш.“ АД, гр. Шумен, редовно призован, за него се явява адв.С. П. от ШАК, редовно упълномощен.

 

Ответникът, Директор на РЗОК, гр. Шумен, редовно призован, за него се явява адв. С. от ШАК, редовно упълномощени.  

 

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

 

Адв. С.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

Съдът констатира, че по дадени в предходно съдебно заседание указания до НЗОК са представени съответните писмени доказателства. 

 

Адв. П.: Запознал съм се с тях, да се приемат.

 

Адв. С.: Запознат съм, да се приемат. 

 

Съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от НЗОК с писмо от 05.04.2018г. Заповед № РД-25-454/24.08.2017г. на управителя на НЗОК, Заповед за командироване № РД-10-255/24.08.2017г. на управителя на НЗОК, както и три броя командировъчни заповеди.  

 

Адв. С.: Водим допуснатия свидетел д-р Б. 

 

Съдът снема самоличността на допуснатия в предходно заседание свидетел:

 

д-р И. Н. Б. – 59г., бълг. гр., разведен, висше образование, неосъждан, без родствена връзка със страните. 

 

Съдът разяснява на свидетеля наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години. 

 

Св. Б.: Обещавам да говоря истината. Да, участвал съм в съставянето на Протокол № 185/07.09.2017г., по който е издаден атакувания административен акт. По заповед на управителя на НЗОК и на директора на РЗОК Шумен извършихме проверка в М. АД гр. Шумен, съвместна, с длъжностни лица от националната каса. Проверката, както винаги трае 5 дни на място в М. Шумен. Констатирахме нарушения, които обсъдихме с колегите от националната каса, след това изготвихме протокол в Шумен по-късно и го изпратихме по електронна поща на колегите в София, с възможност за корекция. Поддържахме постоянна връзка с тях, ако има нещо да се коригира по него и след това те ни го изпратиха по обикновената поща, с подписи и впоследствие го връчихме на управителя на М. Шумен на 07.09.2017г. Колегите от НЗОК бяха на проверката. Проверката трае 5 дни, после те отиват по други задължения. По документи проверката приключи на 07.09.2017г., с връчване на протокола, но конкретната работа с проверяващите беше от 28.08.2017г. за пет дни бяха тук в Шумен. Ние допълнително не сме писали никакви нарушения, направихме протокола и го връчихме. 

 

Адв. П.: Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

 

Адв. С.: Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.  

 

Съдът освобождава свидетеля от залата. 

 

Адв. С.: Отказваме се от другия свидетел Д. К. 

 

Съдът, на основание чл.171, ал.4 от АПК   

 

           О П Р Е Д Е Л И: 

 

Указва на жалбоподателя, че следва да сочи доказателства за наличието на твърдяните от него факти, от които черпи права.

 

Указва на ответната страна, че следва да сочи доказателства за наличието на фактическите основания към момента на издаване на оспорения административен акт в настоящото производство, както и по спазване на процедурите. 

 

Адв. П.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

Адв. С.: Нямаме доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

Адв. П.: Представям списък с разноски. Моля да уважите жалбата ни. От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установи, че проверката е била със срок до 01.09.2017г., видно от заповедта, която се приложи и изпрати от управителя на НЗОК. Установи се, че представителите на НЗОК не са присъствали на място при съставяне на протокола, както е записано в него. Считам, че само тези обстоятелства са основание за отмяна на заповедта за налагане на санкции, само те опорочават достатъчно, за да бъде отменена същата. Поддържам изцяло всички доводи, изписани в жалбата и във възражението, поради което моля да уважите жалбата ни и да отмените обжалваната заповед за налагане на санкции, както и да присъдите на доверителя ми направените съдебни и деловодни разноски по представения списък.

 

Адв. С.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите депозираната жалба срещу процесната заповед за налагане на санкции. Считам, че от събраните по делото доказателства безспорно се установи обстоятелството, че същият акт е издаден от материално и териториално компетентен орган, при спазване на законово разписаните процедури по издаването. За процесуална икономия моля да ми предоставите срок за писмена защита по делото. Моля да присъдите на доверителя ми сторените разноски за юрисконсултско възнаграждение. 

 

Съдът дава възможност на жалбоподателя в 5-дневен срок, а на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес, да представят писмени становища и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Заседанието приключи  в 10:50 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                Административен съдия: 

 

                                                                                                                                         Секретар: