П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 10.04.2018 година 

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  десети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

ЧЛЕНОВЕ:1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                        2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Вилиана Русева 

 

Прокурор:  Д. Димитров при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Христинка Димитрова

 

КАНД № 77 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

Касаторът, Я.Г.К. ***, редовно своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, ОД на МВР гр. Шумен, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Д. Д.

 

Прокурор – Не са налице процесуални пречки, моля да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора Я.Г.К. *** касационна жалба, срещу Решение № 61/05.02.2018 г. на Районен съд гр. Шумен, постановено по ВАНД № 2845/2017 г. по описа на същия съд.  

 

Прокурор – Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима, но по същество е неоснователна.  

 

Като съобрази приложените по ВАНД № 2845/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по ВАНД № 2845/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства. 

 

Прокурор – Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания. 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурор – Моля, да потвърдите решението на въззивната инстанция, в лицето на Шуменския районен съд, постановено на 05.02.2018 г. по  ВАНД № 2845/2017 г. Считам, че в рамките на проведеното административно наказателно производство, в неговата съдебна фаза пред въззивния съд не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да доведат до отмяна на решението, респективно на НП. От друга страна безспорно са установени всички обстоятелства, свързани с реализирания състав на административно нарушение. В този смисъл, считам че и съдебния акт, както и НП нямат слабости, считам също така че наложеното наказание на нарушителя е законосъобразно, поради което моля, да потвърдите съдебното решение на Шуменския районен съд. 

 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок. 

 

Заседанието приключи в 09.35 часа.

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                              Секретар: