П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 10.04.2018 година 

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  десети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

ЧЛЕНОВЕ:1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                        2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Вилиана Русева 

 

Прокурор:  Д. Димитров при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова  

 

КАНД 80 по описа за 2018 година.

 

          На именното повикване  в  09.10 часа се явиха:

 

Касаторът, Областна дирекция на МВР гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът, К.С.К. ***, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв. Д. М. от ШАК, редовно упълномощен.

 

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Д. Д. 

 

Прокурор – Няма процесуални пречки, да се даде ход на делото.

 

Адв. М.– Да се даде ход на делото.  

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора Областна дирекция на МВР гр. Шумен, чрез пълномощника и процесуален представител гл. юрисконсулт И. С. касационна жалба срещу Решение № 19/22.02.2018 г. на Районен съд гр. Нови пазар, постановено по АНХД № 24/2018 г. по описа на същия съд. 

 

Прокурор - Считам жалбата за процесуално допустима.

 

Адв. М.– Жалбата е допустима, но неоснователна. 

 

Като съобрази приложените към АНХД № 24/2018 г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар и към касационната жалба доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по АНХД № 24/2018 г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар доказателства, ведно с приложена към касационната жалба Заповед за упълномощаване № УРИ 372з-315 от 09.02.2017 г. 

 

Прокурор - Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

 

Адв. М.– Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурор – Считам, че жалбата е неоснователна.  Моля, да потвърдите решението на Новопазарския районен съд, което е постановено по АНХД № 24/2018 г.  Считам, че независимо от изложените в жалбата конкретни аргументи, затова защо въззивният съд е взел неправилно, според юрисконсулта на ОД на МВР гр. Шумен решение за отмяна на НП. Считам, че решението е законосъобразно, правилно и са изяснени всички обстоятелства в конкретния случай и моля решението да бъде потвърдено.

 

Адв. М.– Смятам, че обжалваното решение е правилно, а жалбата е неоснователна. Аргументите ми в тази насока са следните:  в депозираната касационна жалба се твърди, че в АУАН мястото на нарушението е изписано чрез посочване на пътя и км цифром, което е било напълно достатъчно. Не съм съгласен с това описание на пътя, тъй като то не отговаря на изискванията на чл. 4 от Правилника за прилагане на закона за пътищата и списъка утвърден с Решение № 945 от 2004 на Министерския съвет, защото липсва посочване на пътният участък, от който се отделя пътя, както и посоченото с „-„ следващо населено място, с което е нарушена разпоредбата на чл. 42, т. 3 от ЗАНН. Първоинстанционният съд много добре се е аргументирал в тази насока, като няма да преповтарям техните аргументи. В касационната жалба се твърди, че в случая към датата на издаване на НП, определяща е стойността 0,84 промила в кръвта, спрямо този резултат е наложено и наказанието. Според мен това е едно предположение на колежката, защото видно от текста на НП, липсват мотиви в тази насока, а само са изложени едни факти. Посочено е веднъж концентрация на алкохол в кръвта 0.85 промила, което е констатирано с Дрегер, а на второ място  концентрация 0.84 промила в кръвта, съгласно протокол от химически анализ и на трето място, доверителят ми е наказан за съдържание на алкохол в кръвта над 0.8 на хиляда до 1.2 на хиляда. По тази причина продължавам да твърдя, че в НП липсва яснота, административнонаказващият орган коя концентрация приема за меродавна за установяване и налагане на наказанието не става ясно. Предвид горе изложеното, Ви моля да оставите без уважение депозираната касационна жалба. 

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок, след съвещание. 

 

Заседанието приключи в  09.15 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                   Секретар: