П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 10.04.2018 година 

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  десети април две хиляди и осемнадесета година в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                               ЧЛЕНОВЕ:1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                 2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Прокурор: Д. Димитров при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Кремена Борисова

 

КАНД 79 по описа за 2018 година. 

 

          На именното повикване  в  09.05 часа се явиха:

 

Вносител на предложението за възобновяване, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът, ОД на МВР гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответникът, В.И.П. ***, нередовно призован, се явява лично.

 

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Д. Д. 

 

Ответник П. – Призовката я получих на 30.03.2018 г. Не възразявам да се даде ход на делото.

 

Прокурор – Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.  

 

С оглед протоколираните по горе изявления на ответника В.И.П., нередовно призован за настоящото съдебно заседание, че няма процесуални възражения, досежно хода на делото и е бил своевременно уведомен за настоящото съдебно заседание,  съдът счита че не са налице процесуални пречки, досежно хода на делото, поради което  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва депозираното предложение: Производството по настоящото дело е образувано по внесено предложение от Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен по реда на чл. 72, ал. 1 от ЗАНН, във вр. с чл. 70, б.“в“ от ЗАНН, за възобновяване на административнонаказателното производство, по което е издаден фиш серия М  №609165/16.08.2017 год., съгласно чл.186, ал.7 от ЗДвП, считащ се за влязло в сила Наказателно постановление и на осн. чл. 84 от ЗАНН и чл. 425, ал. 1, т. 1 от НПК, същото да бъде отменено, а материалите по преписката да бъдат върнати  на административнонаказващият орган при  ОД на МВР-Шумен за правилното приложение на закона, с оглед ангажиране на административнонаказателна отговорност от лицето извършило нарушението на 16.08.2017 г.  

 

Прокурор – Поддържам предложението.

 

Ответник П. – Съгласен съм с предложението на прокурора.

 

Съдът, като съобрази приложените към предложението на окръжния прокурор писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: 

 

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, съгласно опис на същите в част приложение от предложението.  

 

Прокурор - Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

 

Ответник П. - Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания. 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурор – Поддържам предложението на Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Шумен, с което Шуменски административен съд е сезиран за възобновяване на административно наказателно производство, водено по отношение на В.И.П., без да повтарям сагата, в резултат на която предложението е постъпило пред Административен съд гр. Шумен. Според мен са налице всички материално правни и процесуално правни предпоставки на атакуваното от Окръжна прокуратура наказателно производство да бъде възобновено, а издадения фиш  серия М  № 609165/16.08.2017 год., съгласно чл. 186, ал.7 от ЗДвП, считащ се за влязло в сила Наказателно постановление, фишът е издаден от служител в Сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Шумен да бъде отменено, а материалите по преписката да бъдат върнати  на административнонаказващият орган. В този смисъл, Ви моля да постановите Вашия съдебен акт.

 

Ответник П. - Съгласен съм с предложението на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен.  

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок, след съвещание. 

 

Заседанието приключи в  09.10 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                Секретар: