П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 10.04.2018 година 

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  десети април две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

ЧЛЕНОВЕ:1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                        2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА 

 

при участието на секретар: Вилиана Русева 

 

Прокурор:  Д. Димитров при ШОП

 

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова  

 

КАНД 78 по описа за 2018 година.

 

          На именното повикване  в  09.00 часа се явиха:

 

Касаторът, Областна дирекция на МВР гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Ответната страна, А.И.Т. ***, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Д. Д. 

 

Прокурор – Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.  

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора Областна дирекция на МВР гр. Шумен, чрез пълномощника й и процесуален представител гл. юрисконсулт И. И. касационна жалба срещу Решение № 55/31.01.2018 г. на Районен съд гр. Шумен, постановено по ВНАХД № 2762/2017 г. по описа на същия съд. 

 

Прокурор - Считам жалбата за процесуално допустима, но по същество е неоснователна. 

 

Като съобрази приложените по ВНАХД № 2762/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по ВНАХД № 2762/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, ведно с приложена към касационната жалба Заповед за упълномощаване № УРИ 372з-315 от 09.02.2017 г.

 

Прилага писмен отговор по касационната жалба на ответника по същата с рег. № 4645 от 19.03.2018 г. по описа на ШАдмС. 

 

Прокурор - Нямам доказателствени искания. 

 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

Прокурор – Моля, да потвърдите решението на Шуменския районен съд, постановено по ВНАХД № 2762/2017 г. по описа на Районен съд гр. Шумен. Считам, че съвсем основателно въззивният съд е отменил НП, което е било атакувано от страна на А.И.Т. пред съда. В конкретния случай аргументите на въззивният съд за приложението на чл. 28 от ЗАНН, според мен следва да бъдат изцяло споделени и в този смисъл, Ви моля да потвърдите решението на съда. 

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок, след съвещание. 

 

Заседанието приключи в  09.05 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                                                                               Секретар: