П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 10.04.2018 година 

 

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 

  на  десети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                              Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

 

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 68 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в  14.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят, Експериментална база – Държавно предприятие към Институт по земеделие гр. Шумен,  редовно уведомен,  не се явява. За него се явяват адв. В. от ШАК и адв. Б. от ШАК, редовно упълномощени. 

 

Ответната страна, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, гр. София, редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

Адв. Б. - Да се даде ход на делото.

 

Адв. В. -  Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Съдът докладва постъпили писмени доказателства, във връзка с указания на съда, а именно: 2 бр. заповеди с № 03-РД/189 от 02.02.2018 г. и  № 03-РД/204 от 05.02.2018 г., приложени към писмо рег. № ДА-01-825 от 10.04.2018 г. по описа на ШАдмС.

 

Съдът предоставя възможност на процесуалните представители на оспорващия да се запознаят с писмените доказателства по делото. 

 

Адв. Б. - Да се приемат писмените доказателства.

 

Адв. В. -   Да се приемат писмените доказателства. 

 

Съдът намира представените писмени доказателства, за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото приложените към писмо рег. № ДА-01-825 от 10.04.2018 г. по описа на ШАдмС 2 бр. заповеди с № 03-РД/189 от 02.02.2018 г. и  № 03-РД/204 от 05.02.2018 г.  

 

Адв. Б. - Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

Адв. В. Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.  

 

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствата и липса на нови доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което   

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

Адв. Б.– Поддържам изцяло изявлението си от предходно съдебно заседание. Само в допълнение на това, което съм казала, във връзка с ново постъпилите доказателства, моля да имате предвид следното: константна е съдебната практика, единодушна е доктрината, налице е и Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004 г. по Тълкувателно дело № ТР-4 от 2002 г. на ОС на съдиите на ВАС, съгласно което компетентността на всеки административен орган е нормативно определена, като в някои случаи нормативни актове предвиждат възможност компетентният орган да делегира на други подчинени нему органи да упражнява предоставените му правомощия.  В конкретния случай, въпреки указанията дадени на осн. чл. 171, ал.4 от АПК, с които съдът предостави възможност на органа да ангажира доказателства за компетентността на издателя на оспорения от нас административен акт, ние считаме че няма надлежно извършено и проведено оспорване. И всъщност представените днес заповеди, конкретно заповедта, с която лицето И. А. Б. –М. е било овластено да издаде процесното решение, което ние обжалваме е точно толкова нищожна, колкото нищожно е и самото решение. Какво имаме предвид: видно от представените днес заповеди, Заповед №  03-РД/204 от 05.02.2018 г. е подписана също със запетая от лице, което замества изпълнителния директор Ж. Ж. На първо място няма доказателства, че към датата на издаване на всички тези документи, именно лицето Ж. Ж. е ИД на ДФ „Земеделие“. Независимо от това какво има в публичното пространство този факт подлежи на доказване и следваше да бъде доказан от ответника. Този факт не е доказан. Освен това, недопустимо е самото лице М. само себе си да овласти да замества изпълнителния директор със заповедта, която е представена днес. Виждаме, че тя е подписана отново със запетая от същото лице И. М., което с тази заповед само на себе си възлага да представлява изпълнителния директор при осъществяване на всичките му правомощия, свързани с дейността на фонда. Освен всичко изложено, нито за дата 05.02., от която е Заповед №  03-РД/204, нито за периода 06.02.-09.02., през който е било овластено това лице, привидно да представлява изпълнителния директор, няма никакви доказателства, че самият изпълнителен директор е бил фактически възпрепятстван да осъществява лично правомощията си. В този смисъл съдебната практика е категорична, че освен овластяване по някакъв начин, в нашия случай абсолютно не надлежно, в делото следва да се намират доказателства за фактическата невъзможност на представлявания лично да изпълни задълженията си и едва тогава се приема, че е налице някакво овластяване на някой друг да го представлява. В случая няма данни изпълнителния директор да е отсъствал, да е бил в състояние на временна нетрудоспособност, в командировка и пр., поради което ние считаме и поддържаме становището си, че издадения и оспорен от нас административен акт е издаден от некомпетентен орган,  от лице което не е надлежно овластено от изпълнителния директор  по предвидения в закона  ред, поради което се явява нищожен, както и самата заповед. Представям и моля да приемете писмена защита с приложена към същата съдебна практика, която подкрепя казаното от мен.   

 

Адв. В. По отношение на представените заповеди, няма доказателства по делото кой към момента на представените заповеди е изпълнителен директор на фонда. Моля, да имате предвид всичко казано от нас в предходното съдебно заседание, както и да имате предвид съображенията, които сме изложили,  както в жалбата, така и в писмените бележки, представяме в настоящото съдебно заседание с подробна аргументация защо е недопустима и незаконосъобразна обжалваната заповед и решение за санкциониране на „Еспериментална база-Държавно предприятие към институт по земеделие-Шумен“. Тъй като беше оспорен и адвокатския хонорар, независимо че се явяват двама адвокати, хонорарът е определен въз основа на Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения, а именно първото основание е за изготвяне на жалбата по чл. 9, ал. 1 от наредбата на Висшия адвокатски съвет и за процесуално представителство, поради което считам, че следва да ни се присъдят разноските, така както сме ги предявили.  

 

Съдът прилага писмени бележки по делото, както и съдебна практика за сведение, след което обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.  

 

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

 

                                                                          Административен съдия: 

 

                                                                                                             Секретар: